Oryginały zaświadczeń o ukończonych kursach

Pytanie:

"Były pracownik zażądał na piśmie w określonym terminie zwrotu zaświadczeń z kursów i szkoleń odbytych w trakcie zatrudnienia i przechowywanych w jego aktach osobowych w części \"B\". Kursy sfinansował pracodawca i mimo nie przepracowania okresu trzech lat po ich ukończeniu pracodawca odstąpił od żądania zwrotu części kosztów tych kursów z uwagi na nie przedłużenie umowy na czas określony. Były pracownik stwierdził, że oryginały zaświadczeń stanowią własność pracownika, nawet w przypadku poniesienia kosztów szkoleń przez pracodawcę i powołał się na paragraf 1 ust. 3 rozp. MPiPS z dnia 28.03.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika oraz na paragraf 6 rozporządzenia MEiN z dnia 03.02.2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Pracownik już raz zażądał oryginałów tych dokumentów, lecz pracownicy kadr odmówili mu twierdząc, że paragraf 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczy sytuacji podejmowania pracy, a nie już na etapie zatrudnienia i składania takich dokumentów, a skoro pracodawca pokrył w całości koszty tych szkoleń i kursów to ma prawo przechowywać oryginały takich dokumentów, a pracownik może starać się o wydanie duplikatów u prowadzącego szkolenie i kurs i wydającego zaświadczenia o ukończeniu kursu a nie żądać od pracodawcy przechowywanych w części \"B\" akt osobowych pracownika oryginałów. Czy pracownik ma rację w tej sprawie i należy mu wydać oryginały zaświadczeń ze szkoleń i kursów jakie odbył były pracownik w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników na koszt pracodawcy przeprowadzonych w firmie specjalizującej się w prowadzeniu szkoleń i kursów zawodowych? "

Odpowiedź prawnika: Oryginały zaświadczeń o ukończonych kursach

Kwestię prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 1996 r., Nr 62 poz. 286). Z § 1 pkt. 1 wynika, że pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie złożenia następujących dokumentów:

  • wypełnionego kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

  • świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie

  • dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy

  • świadectwa ukończenia gimnazjum - w przypadku osoby ubiegającej się o zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego

  • orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku

  • innych dokumentów, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów

Jednocześnie pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika odpisy lub kopie składanych dokumentów. Pracodawca może żądać od pracownika przedłożenia oryginałów tych dokumentów tylko do wglądu lub sporządzenia ich odpisów albo kopii (§ 1 ust. 3). W naszej ocenie żądania pracownika są słuszne i zasadnie domaga się wydania mu oryginałów dokumentów potwierdzających udział w określonych szkoleniach. Nie zmienia tego fakt, że oba powoływane przepisy znajdują się w rozdziale zatytułowanym „Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika”, czym zapewne kierują się pracownicy kadr. Ich stanowisko jest dotknięte pewnym błędem logicznym. Przepis § 1 ust. 3 należy rozumieć w ten sposób, że każda osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spodziewać, że może być poproszona o przedłożenie oryginału dokumentu zaświadczającego daną umiejętność itp. Zatem to w dyspozycji pracownika musi pozostawać oryginał dokumentu, a nie jego poprzedniego pracodawcy. Dotychczasowy pracodawca jak i potencjalnie każdy przyszły, mogą przechowywać tylko odpisy lub kopie dokumentów dotyczących pracownika. Nie do końca można się także zgodzić z twierdzeniem, że były pracownik może przedstawić duplikat dokumentu. Oczywiście wydaje się to być dopuszczalne, a wręcz i jedynym wyjściem, ale dotyczy raczej przypadków zaginięcia lub zniszczenia oryginału dokumentu. Tymczasem w opisywanym przypadku pracownik nie mógłby się wylegitymować dokumentem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje z uwagi na przechowywanie oryginału przez byłego pracodawcę – w pewien sposób więc poprzedni pracodawca zmuszałby pracownika, ubiegające się o duplikat, do fałszowania rzeczywistości. Należy ponadto pamiętać, że nie zawsze możliwe jest uzyskanie duplikatu, nawet gdy oryginał w rzeczywistości zaginął lub uległ zniszczeniu. W takim przypadku, z uwagi na bezpodstawne działanie pracodawcy, pracownik zostałby w ogóle pozbawiony możliwości udowodnienia posiadanych umiejętności w formie dokumentów.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • A Z 2012-12-14 22:16:44

    Czy pracodawca ma prawo nie wydać pracownikowi oryginałów zaświadczenie,dyplomów odbytych szkolę? proszę o pomoc


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika