Pełnomocnik do spraw doręczeń w Polsce

Pytanie:

Mieszkam od ponad roku w USA, ale w Polsce mam jeszcze ciągle rożne sprawy. Na przykład wynajmuję mieszkanie oraz być może będę rozliczał PIT za 2006. Ostatnio rozmawiałem z Panią z urzędu skarbowego, która poinformowała mnie, że ze względu na mój pobyt za granicą, mam obowiązek ustanowić w Polsce pełnomocnika na wypadek, gdyby US musiał się w jakiejś sprawie ze mną kontaktować ("nie będziemy Pana szukać za oceanem"). Czy rzeczywiście mam obowiązek ustanowić pełnomocnika? Jak wygląda odpowiednie pismo? Jak to załatwić? Jak to załatwić zza granicy?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.1.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pełnomocnik do spraw doręczeń w Polsce

Zgodnie z art. 147 Ordynacji podatkowej, w razie wyjazdu za granicę na okres co najmniej 2 miesięcy, strona obowiązana jest do ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń. Obowiązek ten dotyczy również osób fizycznych będących nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego. Ustanowienie pełnomocnika do spraw doręczeń zgłaszane jest organowi podatkowemu właściwemu w sprawie. W razie niedopełnienia tych obowiązków pismo uważa się za doręczone pod dotychczasowym adresem lub pod adresem ostatniego czasowego pobytu.

Obowiązek ustanowienia pełnomocnika istnieje tylko w trakcie trwania postępowania podatkowego (tj. po wszczęciu postępowania), przy czym dla osoby mającej miejsce zamieszkania za granicą (nierezydenta w rozumieniu prawa dewizowego) obowiązek ustanowienia pełnomocnika powstaje niezwłocznie po jego wszczęciu (brak przesłanki "wyjazdu za granicę na okres co najmniej 2 miesięcy" jako warunku niezbędnego do powstania obowiązku ustanowienia pełnomocnika).

Odnośnie udzielenia pełnomocnictwa, zgodnie z art. 137 § 2-3 Ordynacji podatkowej, pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone ustnie do protokołu. Oczywiście w przypadku osoby przebywającej za granicą pełnomocnictwo będzie udzielone na piśmie i następnie pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: