Przedawnienie należności z BTE

Pytanie:

W roku 2000 następcą prawnym Banku G. w którym miałem nie spłacony kredyt z terminem spłaty na 1995 r. (prowadzona była egzekucja z nieruchomości, tytuł wykonawczy wystawiono na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych; nieruchomość nie została sprzedana) został Bank M. Przez okres 2000 - 2007 Bank M. nie podjął żadnych czynności. Co do ściągania długu, rozumiem, że jako następca Bank M. ten dług przejął. Nie wezwał mnie do zapłaty, nie prowadził egzekucji przez komornika, nie ma tytułu wykonawczego na Bank M. Ja przez ten okres nic do banku nie wpłaciłem. Pod koniec 2007 roku Bank M. sprzedał wierzytelność firmie S. z siedzibą zagranicą. Dostałem od tej firmy wezwanie do zapłaty, poręczyciele też. Czy możemy ja i poręczyciele powołać się na przedawnienie należności?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.1.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przedawnienie należności z BTE

Jak rozumiemy, w sprawie nie zostało wydane żadne orzeczenie sądowe nakazujące Panu zapłatę należnej bankowi kwoty. Egzekucja była prowadzona na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego. W związku z tym roszczenie banku ulega trzyletniemu przedawnieniu, gdyż jest to roszczenie związane z prowadzoną przez bank działalnością gospodarczą w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Trzeba jednak pamiętać, że stosownie do § 2 art. 124 kodeksu cywilnego w razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.

Porady prawne

W przedstawionej sytuacji oznacza to, że dopóki trwało postępowanie egzekucyjne, dopóty termin przedawnienie nie biegł. Dopiero po jego zakończeniu bieg rozpoczął się, i to na nowo. Możliwość powołania się na przedawnienie roszczenia zależy zatem od ustalenia, kiedy formalnie zakończone zostało postępowanie egzekucyjne. Jeżeli przykładowo postanowienie o umorzeniu egzekucji zostało wydane w roku 2006, to wierzytelność przedawni się w roku 2009.

Ponadto proszę zwrócić uwagę na art. 77 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, zgodnie z którym przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką nie narusza uprawnienia wierzyciela hipotecznego do uzyskania zaspokojenia z nieruchomości obciążonej. Przepisu tego nie stosuje się do roszczenia o odsetki.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne