Przedmiot zamówienia publicznego

Pytanie:

Ponieważ w ramach jednego projektu unijnego realizowane zostaną dostawy oraz usługi, zamawiający zamierza przeprowadzić dwa oddzielne postępowania przetargowe (na dostawę oraz usługi). Szacunkowa wartość usług przekracza próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy pzp, dlatego też ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostanie w Dzienniku Urzędowym UE. Szacunkowa wartość dostaw jest poniżej progu unijnego. Czy wobec powyższego przy udzielaniu zamówienia na dostawy zamawiający ma obowiązek publikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE? Czy w sytuacji gdy przy realizacji zadania (projektu unijnego) w grę wchodzą dostawy i usługi należy przeprowadzić jedno czy dwa odrębne postępowania?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.8.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przedmiot zamówienia publicznego

Dla możności udzielenia odpowiedzi na pytanie, którego przedmiotem jest konieczność prowadzenia jednego lub dwóch postępowań, należy w pierwszej kolejności odwołać się do definicji samego zamówienia publicznego.

Definicję tego pojęcia zawiera art. 2 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej p.z.p.). Zgodnie z tą definicją, przez zamówienie publiczne należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Jak słusznie zatem wskazał Zespół Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych w wyroku z dnia 20 stycznia 2006 r. (UZP/ZO/0-120/06, www.uzp.gov.pl), na gruncie polskiej ustawy zamówienie publiczne należy utożsamić z umową. Co za tym idzie zamawiający jest zobowiązany do prowadzenia odrębnych postępowań tylko wtedy, gdy zamierza udzielić na więcej niż jedno zamówienie. W przypadku zatem, gdy zamawiający będzie zawierał odrębnie umowę na dostawy i odrębnie umowę, której przedmiotem będą usługi, to powinien przeprowadzić dwa postępowania. W takim przypadku, jeśli wartość zamówienia na dostawy nie przekracza progu unijnego, to zamawiający nie jest zobligowany do umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE.

Możliwe jest także wystąpienie sytuacji, w której dostawy i usługi będą świadczeniami konstrukcyjnie ze sobą powiązanymi, np. w taki sposób, że by skorzystać z przedmiotu dostawy niezbędne jest uprzednie zrealizowanie usługi (np. instalacja zakupionego sprzętu). W takim przypadku dokonywanie rozdziału tych przedmiotów zamówienia może być niecelowe. Zastosowanie natomiast może znaleźć art. 6 p.z.p., który stanowi:

Art. 6. 1. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy oraz usługi albo roboty budowlane oraz usługi, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy. 

2. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy oraz rozmieszczenie lub instalację dostarczonej rzeczy lub innego dobra, do udzielenia takiego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw. 

3. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie roboty budowlane oraz dostawy niezbędne do ich wykonania, do udzielenia takiego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące robót budowlanych. 

4. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi oraz roboty budowlane niezbędne do wykonania usług, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż w wypadku, gdy zamawiający zamierza udzielić dwa odrębne zamówienia - na usługi i osobno na dostawy - to powinien przeprowadzić dwa odrębne postępowania. Jeśli natomiast usługi i dostawy mają być przedmiotem jednego zamówienia to sposób postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia ustalić należy w oparciu o art. 6 p.z.p.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: