Wadliwie wykonana usługa

Pytanie:

"Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wybudowała budynek biurowy. Do wykonania dachu została wynajęta firma, z którą nie mamy podpisanej umowy - mamy jedynie fakturę, która została zapłacona. Okazało się, że dach przecieka. Chcemy wezwać firmę, która go wykonała do usunięcia wad w ramach gwarancji za wykonaną usługę lub wynająć inną firmę i obciążyć kosztem tych robót niesolidnego wykonawcę. Czy w sytuacji, gdy nie została podpisana żadna umowa (mamy jedynie fakturę) możemy żądać poprawienia wadliwie wykonanej usługi w ramach gwarancji? Czy z mocy prawa przysługuje nam jakaś gwarancja za wykonane usługi czy jest to wyłącznie kwestia umowna? "

Odpowiedź prawnika: Wadliwie wykonana usługa

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż została zawarta ustna umowa, a następnie po jej wykonaniu doszło do zapłaty za usługę oraz do wystawienia faktury VAT, która to jest podstawą do dochodzenia roszczeń związanych z przedmiotową umową.

W związku powyższym, w przypadku wady rzeczy, mają Państwo prawo dochodzić w swoich roszczeń z tytułu rękojmi. Zgodnie, bowiem, z art. 568 § 1 kc 9stosowanym na mocy odesłania), uprawnienia z tytułu rękojmi za wady budynku wygasają po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

Zgodnie z art. 577 kodeksu cywilnego w wypadku gdy kupujący (w tym wypadku zlecający) otrzymał od sprzedawcy (wykonawcy) dokument gwarancyjny, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, termin wynosi jeden rok licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

Jak więc wynika z opisu sytuacji, nie dostali Państwo dokumentu gwarancyjnego, a w związku z tym, nie mogą Państwo dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji. Jednakże będą Państwo mogli dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi, a faktura VAT będzie dowodem na zawarcie umowy. W ramach rękojmi mogą, więc Państwo wezwać wykonawcę robót budowlanych do naprawy wadliwie wykonanej usługi (do naprawy dachu).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika