Prawo cywilne: Wykonanie umowy - Porady prawne

Darowizna z majątku wspólnego małżonków

Żona dokonuje darowizny (pieniądze) na rzecz swojej siostry. Informuje o tym męża (ustnie) i mąż się zgadza. Po pewnym czasie mąż dochodzi do wniosku, że chce zmienić zdanie. Czy określony (...)

Przeniesienie prawa właśności gruntu na gminę

W latach pięćdziesiątych doszło do zawarcia ustnej umowy zamiany nieruchomości niezabudowanych która dokonana została pomiędzy Gromadzką Radą Narodową i osobą fizyczną. Celem zamiany było (...)

Cesja umowy najmu budynku komercyjnego

Moja żona prowadzi działalność i od kilku lat wynajmuje budynek komercyjny pod tą działalność. Przez te kilka lat poczyniła wiele inwestycji w wynajmowany budynek. Obecnie ze względów zdrowotnych (...)

Powaga rzeczy osądzonej a roszczenia z weksla

Umowę pożyczki zabezpiecza weksel. Czy zasądzenie roszczenia wekslowego oznacza powagę rzeczy osądzonej w przedmiocie umowy pożyczki?

Odpowiedzialność wynajmującego za zniszczenie lokalu

Jestem najemcą magazynu. W budynku, w którym się on znajduje wybuchł pożar. Cała zawartość lokalu uległa zniszczeniu, a on sam nie nadaje się już do użytku. Dodatkowo, nie zadziałał system (...)

Uzależnienie żądania odsetek od powstania szkody w wyniku niewykonania zobowiązania w terminie

Czy możliwość żądani odsetek za niewykonania zobowiązania w terminie, jest uzależniona od powstania szkody po stronie wierzyciela?

Postanowienia umowne, dotyczące możliwości żądania odsetek za niewykonanie zobowiązania w terminie

Czy mogę żądać odsetek za niewykonanie zobowiązania w terminie, jeżeli nie zastrzegłem z kontrahentem takiej możliwości w umowie?

Jednoczesne żądanie odsetek i odszkodowania za niewykonanie zobowiązania w terminie

Czy możliwe jest jednoczesne żądanie odsetek za niewykonanie zobowiązania pieniężnego w terminie i domaganie się odszkodowania za powstałą szkodę?

Wypowiedzenie umowy

Czy w prawie polskim istnieje możliwość swobodnego wypowiadania umów?

Następcza niemożliwość świadczenia

Art. 475. § 1 k.c. Jeżeli świadczenie stało się niemożliwe skutkiem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, zobowiązanie wygasa. Czy przepis ten może być zastosowany (...)

Czy przedmiotem umowy o dzieło może być "przygotowanie opracowania"

Czy przedmiotem umowy o dzieło może być "przygotowanie opracowania" czy też musi być sprecyzowane o jakie dokładnie opracowanie chodzi?

Zwłoka w wykonaniu świadczeń wzajemnych

Czy jeżeli dłużnik popada w zwłokę w spełnieniu świadczenia wzajemnego można od umowy odstąpić?

Zwłoka w wykonaniu zobowiązania

Jakie uprawnienia przysługują wierzycielowi w razie zwłoki dłużnika

Roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania pieniężnego

Jaki charakter prawny ma roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania pieniężnego?

Prawo odkupu nieruchomości

Jestem zainteresowany działką o charakterze rolnym znajdującą się w mieście. Obecny właściciel kupił ją od Agencji Nieruchomości Rolnych w styczniu 2007 roku. W KW jest wpis, że \"Agencji Nieruchomości (...)

Zwłoka wierzyciela z przyjęciem świadczenia

Jak postąpić, jeżeli wierzyciel uchyla się od przyjęci świadczenia?

Odstąpienie od umowy a prawo zatrzymania

W jakich przypadkach nie można skorzystać z prawa zatrzymania rzeczy przy odstąpieniu od umowy?

Skutki odstąpienia od umowy wzajemnej

Jakie są skutki odstąpienia od umowy wzajemnej?

Zastosowanie przepisów Kodeksu Pracy do osób zatrudnionych na umowę o dzieło

Zatrudniam osoby na umowę o dzieło. Pewna osoba nie wykonuje należycie swoich obowiązków, czy mogę zastosować do niej przepisy kodeksu pracy?

Odpowiedzialność dewelopera za nienależyte wykonanie umowy

Jak kształtuje się odpowiedzialność dewelopera za nienależyte wykonanie umowy?

Zmiany umowy na skutek nadzwyczajnych okoliczności

Kiedy można żądać zmiany postanowień zawartych w umowie cywilnoprawnej?

Skutki złożenia świadczenia do depozytu sądowego

Jakie skutki wywiera złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego?

Umowa wzajemna - definicja

Co to jest umowa wzajemna?

Spełnienie świadczenia wzajemnego w różnym czasie

Czy świadczenie wzajemne może być spełnione w różnym czasie?

Funkcja zadatku jako sankcja za niewykonanie umowy

Czy zadatek może pełnić funkcje sankcji w sytuacji niewykonania umowy?

Odpowiedzialność kontraktowa

Jakie są przesłanki odpowiedzialności kontraktowej?

Sankcje za nielegalny pobór energii

Jakie sankcje cywilne grożą za nielegalny pobór energii?

nielegalne pobieranie energii a wadliwe działanie licznika

Czy nieprawidłowe działanie licznika zawsze skutkuje uznaniem, że energia elektryczna pobierana była nielegalnie?

Nielegalne a bezumowne pobieranie energii

Kiedy dochodzi do nielegalnego poboru energii , czym się to różni od bezumownego poboru energii?

Uprawnienia wynikające z rękojmi

Jakie uprawnienia przysługują kupującemu z tytułu rękojmi?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika