Wykonanie umowy

Darowizna z majątku wspólnego małżonków

Darowizna z majątku wspólnego małżonków

Żona dokonuje darowizny (pieniądze) na rzecz swojej siostry. Informuje o tym męża (ustnie) i mąż się zgadza. Po pewnym czasie mąż dochodzi do wniosku, że chce zmienić zdanie. Czy określony (...)

Przeniesienie prawa właśności gruntu na gminę

Przeniesienie prawa właśności gruntu na gminę

W latach pięćdziesiątych doszło do zawarcia ustnej umowy zamiany nieruchomości niezabudowanych która dokonana została pomiędzy Gromadzką Radą Narodową i osobą fizyczną. Celem zamiany było (...)

Cesja umowy najmu budynku komercyjnego

Cesja umowy najmu budynku komercyjnego

Moja żona prowadzi działalność i od kilku lat wynajmuje budynek komercyjny pod tą działalność. Przez te kilka lat poczyniła wiele inwestycji w wynajmowany budynek. Obecnie ze względów zdrowotnych (...)

Powaga rzeczy osądzonej a roszczenia z weksla

Powaga rzeczy osądzonej a roszczenia z weksla

Umowę pożyczki zabezpiecza weksel. Czy zasądzenie roszczenia wekslowego oznacza powagę rzeczy osądzonej w przedmiocie umowy pożyczki?

Odpowiedzialność wynajmującego za zniszczenie lokalu

Odpowiedzialność wynajmującego za zniszczenie lokalu

Jestem najemcą magazynu. W budynku, w którym się on znajduje wybuchł pożar. Cała zawartość lokalu uległa zniszczeniu, a on sam nie nadaje się już do użytku. Dodatkowo, nie zadziałał system (...)

Uzależnienie żądania odsetek od powstania szkody w wyniku niewykonania zobowiązania w terminie

Uzależnienie żądania odsetek od powstania szkody w wyniku niewykonania zobowiązania w terminie

Czy możliwość żądani odsetek za niewykonania zobowiązania w terminie, jest uzależniona od powstania szkody po stronie wierzyciela?

Postanowienia umowne, dotyczące możliwości żądania odsetek za niewykonanie zobowiązania w terminie

Postanowienia umowne, dotyczące możliwości żądania odsetek za niewykonanie zobowiązania w terminie

Czy mogę żądać odsetek za niewykonanie zobowiązania w terminie, jeżeli nie zastrzegłem z kontrahentem takiej możliwości w umowie?

Jednoczesne żądanie odsetek i odszkodowania za niewykonanie zobowiązania w terminie

Jednoczesne żądanie odsetek i odszkodowania za niewykonanie zobowiązania w terminie

Czy możliwe jest jednoczesne żądanie odsetek za niewykonanie zobowiązania pieniężnego w terminie i domaganie się odszkodowania za powstałą szkodę?

Wypowiedzenie umowy

Wypowiedzenie umowy

Czy w prawie polskim istnieje możliwość swobodnego wypowiadania umów?

Następcza niemożliwość świadczenia

Następcza niemożliwość świadczenia

Art. 475. § 1 k.c. Jeżeli świadczenie stało się niemożliwe skutkiem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, zobowiązanie wygasa. Czy przepis ten może być zastosowany (...)

Czy przedmiotem umowy o dzieło może być

Czy przedmiotem umowy o dzieło może być "przygotowanie opracowania"

Czy przedmiotem umowy o dzieło może być "przygotowanie opracowania" czy też musi być sprecyzowane o jakie dokładnie opracowanie chodzi?

Zwłoka w wykonaniu świadczeń wzajemnych

Zwłoka w wykonaniu świadczeń wzajemnych

Czy jeżeli dłużnik popada w zwłokę w spełnieniu świadczenia wzajemnego można od umowy odstąpić?

Zwłoka w wykonaniu zobowiązania

Zwłoka w wykonaniu zobowiązania

Jakie uprawnienia przysługują wierzycielowi w razie zwłoki dłużnika

Roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania pieniężnego

Roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania pieniężnego

Jaki charakter prawny ma roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania pieniężnego?

Prawo odkupu nieruchomości

Prawo odkupu nieruchomości

Jestem zainteresowany działką o charakterze rolnym znajdującą się w mieście. Obecny właściciel kupił ją od Agencji Nieruchomości Rolnych w styczniu 2007 roku. W KW jest wpis, że \"Agencji Nieruchomości (...)

Zwłoka wierzyciela z przyjęciem świadczenia

Zwłoka wierzyciela z przyjęciem świadczenia

Jak postąpić, jeżeli wierzyciel uchyla się od przyjęci świadczenia?

Odstąpienie od umowy a prawo zatrzymania

Odstąpienie od umowy a prawo zatrzymania

W jakich przypadkach nie można skorzystać z prawa zatrzymania rzeczy przy odstąpieniu od umowy?

Skutki odstąpienia od umowy wzajemnej

Skutki odstąpienia od umowy wzajemnej

Jakie są skutki odstąpienia od umowy wzajemnej?

Zastosowanie przepisów Kodeksu Pracy do osób zatrudnionych na umowę o dzieło

Zastosowanie przepisów Kodeksu Pracy do osób zatrudnionych na umowę o dzieło

Zatrudniam osoby na umowę o dzieło. Pewna osoba nie wykonuje należycie swoich obowiązków, czy mogę zastosować do niej przepisy kodeksu pracy?

Odpowiedzialność dewelopera za nienależyte wykonanie umowy

Odpowiedzialność dewelopera za nienależyte wykonanie umowy

Jak kształtuje się odpowiedzialność dewelopera za nienależyte wykonanie umowy?

Zmiany umowy na skutek nadzwyczajnych okoliczności

Zmiany umowy na skutek nadzwyczajnych okoliczności

Kiedy można żądać zmiany postanowień zawartych w umowie cywilnoprawnej?

Skutki złożenia świadczenia do depozytu sądowego

Skutki złożenia świadczenia do depozytu sądowego

Jakie skutki wywiera złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego?

Umowa wzajemna - definicja

Umowa wzajemna - definicja

Co to jest umowa wzajemna?

Spełnienie świadczenia wzajemnego w różnym czasie

Spełnienie świadczenia wzajemnego w różnym czasie

Czy świadczenie wzajemne może być spełnione w różnym czasie?

Funkcja zadatku jako sankcja za niewykonanie umowy

Funkcja zadatku jako sankcja za niewykonanie umowy

Czy zadatek może pełnić funkcje sankcji w sytuacji niewykonania umowy?

Odpowiedzialność kontraktowa

Odpowiedzialność kontraktowa

Jakie są przesłanki odpowiedzialności kontraktowej?

Sankcje za nielegalny pobór energii

Sankcje za nielegalny pobór energii

Jakie sankcje cywilne grożą za nielegalny pobór energii?

nielegalne pobieranie energii a wadliwe działanie licznika

nielegalne pobieranie energii a wadliwe działanie licznika

Czy nieprawidłowe działanie licznika zawsze skutkuje uznaniem, że energia elektryczna pobierana była nielegalnie?

Nielegalne a bezumowne pobieranie energii

Nielegalne a bezumowne pobieranie energii

Kiedy dochodzi do nielegalnego poboru energii , czym się to różni od bezumownego poboru energii?

Uprawnienia wynikające z rękojmi

Uprawnienia wynikające z rękojmi

Jakie uprawnienia przysługują kupującemu z tytułu rękojmi?

Odpowiedzialność z rękojmi

Odpowiedzialność z rękojmi

W jakich przypadkach sprzedawca odpowiada za wady rzeczy na zasadach rękojmi?

świadczenie

świadczenie

Czym jest świadczenie w rozumieniu prawa cywilnego?

Wydanie towaru

Wydanie towaru

Firma powierzyła ziarno gryki do zakładu młynarskiego w celu wyprodukowania kaszy. Młyn przyjął zlecenie po ustalonej cenie ( umowa ustna), a następnie wystawił fakturę za usługę w umówionej (...)

Odszkodowanie za błąd w dokumencie urzędowy

Odszkodowanie za błąd w dokumencie urzędowy

Jestem w trakcie poszukiwania terenu pod inwestycję budowlaną. Występuję o wuzetki. Jednym z dokumentów do wniosku jest mapa zasadnicza z zaznaczonymi na niej sieciami dostawców mediów. Mapę wydaje (...)

Odsetki a zakup wierzytelności

Odsetki a zakup wierzytelności

w dniu 24.05.kupiłem wierzytelność od banku umową przelewu wierzytelności. Wierzytelność składała się z kredytu na kwotę kapitał 100 tys. + 25 tys odsetek wyliczonych na dzień 24.05. dodam (...)

Dopuszczenie się zwłoki w wykonaniu zobowiązania

Dopuszczenie się zwłoki w wykonaniu zobowiązania

Jakie należy podjąć kroki w sytuacji, gdy druga strona umowy dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania?

Żądanie upoważnienia przez sąd do usunięcia wad na koszt wykonawcy

Żądanie upoważnienia przez sąd do usunięcia wad na koszt wykonawcy

Witam. Zleciłem budowę garażu obok mojego domu. Po wybudowaniu okazało się, że jego dach przecieka. Wykonawca nie usunął jednak tej wady w wyznaczonym terminie. Czy w tej sytuacji mogę żądać (...)

Obowiązki ciążące na stronie, która odstąpiła od umowy wzajemnej

Obowiązki ciążące na stronie, która odstąpiła od umowy wzajemnej

Jakie obowiązki, wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego ciążą na stronie, która odstąpiła od umowy wzajemnej?

Charakter odstąpienia od umowy zawartej z dłużnikiem, który mimo wyznaczenia dodatkowego terminu, nie wykonał zobowiązania

Charakter odstąpienia od umowy zawartej z dłużnikiem, który mimo wyznaczenia dodatkowego terminu, nie wykonał zobowiązania

Jaki charakter ma odstąpienie od umowy zawartej z dłużnikiem, który mimo wyznaczenia dodatkowego terminu, nie wykonał zobowiązania?

Podstawa prawna odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie zobowiązania

Podstawa prawna odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie zobowiązania

Który z przepisów Kodeksu Cywilnego będzie podstawą do odpowiedzialności dłużnika, który nie wykonał zobowiązania?

*opłata za duplikat faktury

*opłata za duplikat faktury

W dwóch ostatnich miesiącach nie dotarły do mnie faktury od operatora telekomunikacyjnego; docierają tylko SMSy przypominające o płatnościach. W związku z tym, zadzwoniłem w celu wyjaśnienia (...)

Wyznaczenie dodatkowego terminu dłużnikowi, który dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania

Wyznaczenie dodatkowego terminu dłużnikowi, który dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania

Czy w każdej sytuacji konieczne jest wyznaczenie dodatkowego terminu dłużnikowi, który dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania?

Sposób wyznaczenia dodatkowego terminu dłużnikowi, który dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania

Sposób wyznaczenia dodatkowego terminu dłużnikowi, który dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania

W jaki sposób należy wyznaczyć dodatkowy termin dłużnikowi, który dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania?

Brak dostarczenia mebli a uprawnienia w stosunku do dostawcy

Brak dostarczenia mebli a uprawnienia w stosunku do dostawcy

Jakie przysługują mi uprawnienia w stosunku do wykonawcy mebli, jeśli mi ich nie dostarczył?

Reklamacja na wadliwie wykonane meble

Reklamacja na wadliwie wykonane meble

Co mogę zrobić w sytuacji, gdy stolarz, któremu zleciłem wykonanie mebli, wykonał swoją pracę nieprawidłowo i w związku z czym meble nie nadają się do użytku?

Ograniczenie odpowiedzialności tłumacza za szkody

Ograniczenie odpowiedzialności tłumacza za szkody

Jak tłumacz przysięgły może ograniczyć swoją odpowiedzialność za szkody związane z wykonywaniem zawodu?

Powierzenie zlecenia innemu przedsiębiorcy

Powierzenie zlecenia innemu przedsiębiorcy

Dostałem zlecenie. Nie mogę go jednak wykonać ze względu na problemy zdrowotne. Czy mogę powierzyć to zlecenie innemu przedsiębiorstwu, nie narażając się na ewentualną odpowiedzialność za (...)

Zwłoka w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej

Zwłoka w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej

Jakie uprawnienia przysługują jeśli druga strona dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej?

Zerwanie umowy a kara umowna

Zerwanie umowy a kara umowna

Zawarłem umowę z podwykonawcą, który następnie zerwał umowę, zaprzestając czynności, do których był zobowiązany. Co mogę w związku z tym zrobić? Mogę domagać się zapłaty kary umownej?

Odpowiedzialność cywilna tłumacza

Odpowiedzialność cywilna tłumacza

Jak tłumacz może ustrzec się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia biura tłumaczeń?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

nieuczciwy montażysta

17.6.2018 przez: polak2468

Źle użytkowana kanapa ?

23.3.2018 przez: -

Jak długo w BIK

13.11.2017 przez: -

Oszust?

24.8.2017 przez: GaroGaro