Odszkodowanie ponad karę umowną

Pytanie:

"Spółka z o.o. zawarła z klientem umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Umowa przewiduje kary umowne z tytułu nienależytego wykonania umowy. Klient upiera się, aby w umowie wprowadzić jeszcze zapis : "strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody". Klient twierdzi, że brak tego zapisu uniemożliwi mu dochodzenie pełnej naprawy ewentualnych szkód w przyszłości. Czy klient ma rację?"

Odpowiedź prawnika: Odszkodowanie ponad karę umowną

Kara umowna jest instytucją pozwalającą na uzyskanie pewnego wyrównania szkód w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Kara umowna powinna być zastrzeżona w umowie. W razie jej zastrzeżenia dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się ze zobowiązania przez zapłatę kary umownej (art. 483 kodeksu cywilnego).

Zgodnie z art. 848 § 1 kc w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły. Jak wynika z zacytowanego przepisu samo zastrzeżenie kary umownej ma ten skutek, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, wierzyciel może żądać jedynie kary umownej. Gdyby szkoda wywołana niewykonaniem zobowiązania była wyższa niż zastrzeżona kara umowna, to wierzyciel i tak mógłby żądać tylko kary umownej. Tylko jeśli strony zawarły wyraźne postanowienie umowne w zakresie odszkodowania, pozwoli wierzycielowi na żądanie od dłużnika także naprawienia szkody przewyższającej karę umowną. Zwracamy jednak uwagę na fakt, że takie postanowienie umowne musi być objęte konsensusem, a więc i Państwo i klient musicie się na nie zgodzić.

W związku niniejszą problematyką proponujemy również zapoznać się z treścią artykułu zatytułowanego Co to jest kara umowna i kiedy można ją stosować?


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika