Zerwanie umowy a kara umowna

Pytanie:

Zawarłem umowę z podwykonawcą, który następnie zerwał umowę, zaprzestając czynności, do których był zobowiązany. Co mogę w związku z tym zrobić? Mogę domagać się zapłaty kary umownej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu odstąpienia od umowy przez podwykonawcę zależy od warunków umowy, jaka łączy wykonawcę ze zlecającym. W treści umowy można również przewidzieć, jakie konsekwencje będą związane z odstąpieniem od umowy przez jedną ze stron na warunkach innych niż wskazane w umowie. Często w umowie przewidziana jest kara umowna, jaką strona musi zapłacić w przypadku odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 395 kodeksu cywilnego strony mogą również przewidzieć sytuacje, w których odstąpienie od umowy jest dopuszczalne. W stanie faktycznym opisanym w pytaniu nie wspomniano o zastrzeżeniach wynikających z umowy łączącej kontrahentów.  W celu odstąpienia od umowy konieczne jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu. Natomiast, jeżeli podwykonawca nie złożył oświadczenia, a jedynie zaprzestał wykonywania prac do których był zobowiązany na podstawie umowy nie jest to odstąpienie od umowy. Zachowanie takie należy traktować jako niewykonanie umowy, ponieważ umowa jest nadal wiążąca.
W takiej sytuacji możliwe jest dochodzenie odpowiedzialności odszkodowawczej od kontrahenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Zgodnie z art. 471 kodeksu cywilnego dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
Na podstawie tego przepisu może Pan domagać się od kontrahenta, który odstąpił od wykonywania prac stosownego odszkodowania. Przepis ten można również powołać występując o odszkodowanie przed sądem

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 10.12.2011

  Czy kara umowna podlega VAT?

  Instytucja kary umownej została uregulowana w art. 483 Kodeksu cywilnego i należy ją rozumieć jako rodzaj sankcji cywilnoprawnej zastrzeżonej na wypadek szkód powstałych w wyniku niewykoniania (...)

 • 25.11.2017

  Co to jest kara umowna i kiedy można ją stosować?

  Zawarcie umowy niesie za sobą ryzyko wystąpienia okoliczności powodujących niebezpieczeństwo jej niewykonania. Dotyczy to zwłaszcza umów długoterminowych. Okoliczności te oczywiście mogą (...)

 • 25.9.2017

  Miarkowanie kary umownej

  Instytucja kary umownej została uregulowana w Kodeksie cywilnym (art. 483 i nast.). Zgodnie z nim można w umowie zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania (...)

 • 20.8.2017

  Kara umowna - wybrane zagadnienia

  W obrocie gospodarczym coraz większym powodzeniem cieszy się instytucja kary umownej. Jest ona zastrzega w różnego rodzaju kontraktach, np. w umowach zlecenia czy w umowach przedwstępnych, ponieważ (...)

 • 8.5.2008

  Odpowiedzialność kontraktowa stron umowy deweloperskiej

  Generalna zasada określająca odpowiedzialność stron umowy deweloperskiej wyrażona jest w art. 471 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej (...)