Nieprawidłowy zabieg sterylizacji a odpowiedzialność weterynarza

Pytanie:

"Na jakiej podstawie może odpowiadać weterynarz za nieprawidłowe wykonanie zabiegu sterylizacji ?"

Odpowiedź prawnika: Nieprawidłowy zabieg sterylizacji a odpowiedzialność weterynarza

Odpowiedzialność z tytułu nenależytego wykonania wydaje się tutaj najodpowiedniejsza. Zgodnie z art. 472 Kodeksu cywilnego wykonujący zobowiązanie, odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej staranności. Oznacza to, że przy ocenie postępowania dłużnika należy przyjąć pewne modele postępowania. Ich bliższe sprecyzowanie ustawodawca pozostawił doktrynie, a zwłaszcza praktyce. Skonstruowany z punktu widzenia powszechnie utrwalonych wymagań w stosunkach danego rodzaju model należytej staranności konfrontujemy z rzeczywistym zachowaniem dłużnika, a to w celu ustalenia, czy wykazana przez niego staranność była należyta, czy też niewystarczająca (tak: Tadeusz Wiśniewski w: Dmowski Stanisław, Sychowicz Marek, Ciepła Helena, Kołakowski Krzysztof, Wiśniewski Tadeusz, Żuławska Czesława, Gudowski Jacek, Bieniek Gerard Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom I Warszawa 2007 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis wydanie VIII s. 730). Ze względu na konieczność odwołania się do specjalistycznej wiedzy medycznej z zakresu weterynarii nie da się na chwilę obecną ustalić, czy weterynarz zachował wymaganą zwyczajami sztuki medycznej należytą staranność. Fakt jednak, że kotka po przeprowadzonej sterylizacji nadal posiada zdolności rozrodcze (o czym świadczy przychodzenie na świat kolejnych młodych) pozwala domniemywać, że weterynarz takiej staranności nie zachował. W związku z tym może on ponosić za takie zaniedbanie odpowiedzialność, o ile była przez niego zawiniona.
Ogólnie przyjęte jest, że wina jest umyślna, jeżeli dłużnik (wbrew nałożonym na niego obowiązkom) działa lub dopuszcza się zaniechania z wyraźnym zamiarem wyrządzenia wierzycielowi szkody. Musi on zatem chcieć, by szkoda powstała, albo przewidywać możliwość takiego stanu rzeczy i godzić się na to. W wypadku niedbalstwa (winy nieumyślnej) zobowiązany nie chce wyrządzić szkody, ale mimo tego do niej dopuszcza na skutek niezachowania należytej staranności, chociaż mógł i powinien zachować się w sposób prawidłowy.
Jeżeli stopień naganności postępowania jest szczególnie wysoki, gdyż drastycznie i poważnie odbiega od modelu należnego zachowania się dłużnika, to uznać należy, że zachodzi rażące niedbalstwo. Zauważyć jednak należy, generalnie rzecz ujmując, że w tych sytuacjach
wykonawca zobowiązania zawsze, bez względu na rodzaj winy, odpowiada wobec wierzyciela za uchybienie kontraktowemu obowiązkowi dołożenia należytej staranności w celu wykonania zobowiązania (tak Tadeusz Wiśniewski w: Dmowski Stanisław, Sychowicz Marek, Ciepła Helena, Kołakowski Krzysztof, Wiśniewski Tadeusz, Żuławska Czesława, Gudowski Jacek, Bieniek Gerard Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom I Warszawa 2007 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis wydanie VIII s. 730). Ze stanu faktycznego można zatem wysnuć wniosek, że weterynarz nie zachował należytej staranności z winy nieumyślnej. W takim przypadku będzie on odpowiedzialny za następstwa swojego niedbalstwa i zobowiązany do zapłaty odszkodowania w granicach opisanych powyżej.
Przyjmując, że wykonanie zabiegu sterylizacji jest umową o dzieło mogłaby Pani ponadto dochodzić od weterynarza wykonania de facto nie wykonanego do tej pory dzieła czyli dokonania powtórnego zabiegu bez konieczności powtórnej zapłaty. Jeżeli takie rozwiązanie Pani nie satysfakcjonuje pozostaje możliwość przewidziana przez art. 480 k.c., polegająca na wystosowaniu przez Panią żądania upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt weterynarza (przy zachowaniu roszczenia o naprawienie szkody spowodowanej nienależytą starannością).


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika