Wykluczenie osoby z post. administracyjnego

Pytanie:

Został złożony wniosek o ustalenie warunków zabudowy i wszczęto postępowanie ustalając jego strony. W wyniku analizy, przed wydaniem decyzji, stwierdzono, że jeden podmiot nie jest stroną w przedmiotowym postępowaniu. W jakim trybie, w opisanej sytuacji, należy wykluczyć podmiot niebędący stroną w sprawie?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.9.2007

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wykluczenie osoby z post. administracyjnego

Stroną w postępowaniu administracyjnym jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek (art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego). Przepisy kpa nie przewidują jednak określonej „procedury” wykluczenia określonego podmiotu z toczącego się postępowania. Polskie postępowanie administracyjne stoi na gruncie subiektywno - obiektywnej koncepcji strony postępowania. Oznacza to, że w razie złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej, organ jest zobowiązany do wszczęcia takiego postępowania. Wszczęcie postępowania opiera się więc o subiektywne przekonanie osoby o przysługującym jej interesie prawnym lub obowiązku. Określanie czy dany podmiot jest rzeczywiście stroną następuje w trakcie postępowania wyjaśniającego. Jeśli w trakcie tego postępowania okaże się, że wnioskodawca nie ma interesu prawnego w toczącym się postępowaniu organ powinien wydać decyzję umarzającą postępowanie ze względu na jego bezprzedmiotowość (art. 105 § 1 kpa). Inaczej będzie w przypadku postępowania wielopodmiotowego (takim np. jest postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy lub pozwolenia na budowę). W takim wypadku, jeśli w trakcie postępowania wyjaśniającego organ stwierdzi, że dany podmiot nie jest stroną wówczas przede wszystkim nie powinien kierować do tego podmiotu decyzji administracyjnej. Organ jest również uprawniony do odmówienia tej osobie uprawnień przewidzianych dla strony, a więc może nie udostępnić jej akt sprawy. Odwołanie złożone przez taką osobę będzie uznane za niedopuszczalne. Osobie, która nie była dopuszczona do postępowania w charakterze strony służy wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zmiany w samorządach prawniczych

Zmiany w samorządach prawniczych

Z dniem 9 czerwca 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw. Wprowadza ona przede wszystkim zmiany w funkcjonowaniu samorządów adwokackiego, radcowskiego i notarialnego zaliczanych do tzw. samorządów (...)

VAT od czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego

VAT od czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego

W interpretacji ogólnej nr PT1.8101.3.2019 Minister Finansów wyjaśnił kwestie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Sprawdź, co z niej wynika. ##baner## Czego dotyczy problem prawny? Interpretacja ta (...)

Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego?

Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego?

Kim jest rzeczoznawca majątkowy? Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która zajmuje się określaniem wartości nieruchomości. Tytuł "rzeczoznawca majątkowy" podlega ochronie prawnej. Dostęp do wykonywania tego zawodu regulowany jest przepisami prawa. Aby móc wyceniać nieruchomości, (...)

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Chcesz wyceniać wartość nieruchomości i pracować jako rzeczoznawca majątkowy? Musisz najpierw uzyskać uprawnienia. Dowiedz się, jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Rzeczoznawca majątkowy - co robi rzeczoznawca majątkowy? Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która zajmuje (...)

Jak założyć grupę VAT?

Jak założyć grupę VAT?

Minister Finansów wydał objaśnienia dotyczące regulacji odnoszących się do tworzenia i funkcjonowania nowego rodzaju podatnika, jakim jest grupa VAT (GV). Celem objaśnień jest przedstawienie praktycznego rozumienia przepisów ustawy o VAT w zakresie, w jakim umożliwiają wspólne (...)

Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Niniejszy artykuł dotyczący prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym  na kanwie uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 kwietnia 2008 roku, sygnatura akt: I OPS 1/08 (dalej jako Uchwała)[1] będzie się składać z następujących części: Część I dotyczący instytucji (...)

Kontrola administracji

Kontrola administracji

  Kontrola administracji publicznej Administracja publiczna, będąc władzą, winna całym swym bytem i działalnością opierać się na obowiązującym prawie. Problematyka kontroli administracji publicznej (w tym samorządu terytorialnego) mieści się w nauce prawa administracyjnego. Kontrola (...)

Czym zajmuje się samorząd terytorialny?

Czym zajmuje się samorząd terytorialny?

Jakie są funkcje administracji publicznej? Wśród funkcji, które administracja publiczna musi spełniać działając na rzecz interesu publicznego, można wyróżnić: klasyczną administrację porządkowo-reglamentacyjną - która ma na celu ochronę porządku publicznego (...)

Jakim prawem działa samorząd terytorialny?

Jakim prawem działa samorząd terytorialny?

  Prawo administracyjne podstawą funkcjonowania samorządu terytorialnego Samorząd terytorialny jest częścią administracji publicznej i jego organy działać winny na podstawie prawa administracyjnego. Administracji publicznej wolno działać tylko, gdy jest do tego upoważniona przez prawo (...)

Zmienione Prawo zamówień publicznych

Zmienione Prawo zamówień publicznych

W styczniu 2021 roku zmieniają się zasady i procedury zamówień publicznych. Sprawdź kto musi stosować nowe przepisy, jakie są nowe tryby zamówień i najważniejsze reguły dotyczące przygotowania i złożenia oferty w zamówieniu publicznym. ##baner## Co to są zamówienia (...)

Rejestr Danych Kontaktowych

Rejestr Danych Kontaktowych

Wystartował Rejestr Danych Kontaktowych – dołącz już dziś! Chcesz mieć pewność, że urząd ma Twoje aktualne dane kontaktowe – numer telefon i adres e-mail? Przekaż je do Rejestru Danych Kontaktowych (RDK). Dzięki temu urzędnik w ważnych dla Ciebie sprawach zamiast wysyłać (...)

Struktura i zadania Krajowej Administracji Skarbowej

Struktura i zadania Krajowej Administracji Skarbowej

1 marca 2017 r. ruszyła Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Jej utworzenie to reforma dotychczasowych 3 odrębnie działających służb podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych: administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Zmiany te oznaczają połączenie (...)

Samorząd terytorialny - co to jest i po co jest?

Samorząd terytorialny - co to jest i po co jest?

  Czym jest samorząd terytorialny? Pojęcie samorządu terytorialnego może być definiowane w różny sposób. Według klasycznego ujęcia T. Bigo samorząd jest decentralizacją administracji publicznej, której samodzielnymi podmiotami są korporacje powołane do tego przez (...)

Program współdziałania dla dużych podatników

Program współdziałania dla dużych podatników

1 lipca br. ruszył Program Współdziałania Przepisy w zakresie współdziałania zostały wprowadzone do ustawy Ordynacja podatkowa. Celem Programu jest zapewnienie przestrzegania przez podatnika prawa podatkowego, przy aktywnym wsparciu Szefa KAS. Program jest adresowany wyłącznie (...)

Decentralizacja podstawą reformy administracji

Decentralizacja podstawą reformy administracji

Zwiększenie kompetencji samorządów, zaangażowanie środków unijnych w usprawnianie administracji publicznej, e-administracja - takie podstawy reformy administracji przedstawił na zamku Książ w Wałbrzychu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Schetyna podczas konferencji (...)

Konstytucja Biznesu przyjęta przez Sejm

Konstytucja Biznesu przyjęta przez Sejm

Czego dotyczą zmiany? Posłowie uchwalili pakiet ustaw, zmieniających polską rzeczywistość biznesową, składających się na Konstytucję Biznesu. Ich wprowadzenie będzie najbardziej kompleksową reformą prawa gospodarczego od prawie 30 lat, zapowiedzianą w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego (...)

Koncepcja nowego prawa zamówień publicznych

Koncepcja nowego prawa zamówień publicznych

Trwają konsultacje reformy systemu zamówień publicznych Poprawa jakości zamówień publicznych, zwiększenie ich konkurencyjności i innowacyjności oraz wykorzystanie ich jako ważnego elementu polityki rozwojowej kraju – to główne cele koncepcji nowego prawa zamówień (...)

Konstytucja Biznesu podpisana przez Prezydenta

Konstytucja Biznesu podpisana przez Prezydenta

Konstytucja Biznesu podpisana przez Prezydenta Dnia 22 marca 2018 roku Prezydent RP podpisał tzw. Konstytucję Biznesu, składającą się z 5 ustaw zawierających regulacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej: ustawę z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców; ustawę (...)

Zabawki muszą być bezpieczne

Zabawki muszą być bezpieczne

Wspólna akcja KAS, UOKiK i IH Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Inspekcja Handlowa sprawdziły bezpieczeństwo importowanych zabawek. Blisko 1,5 mln sprawdzonych, 700 tys. zakwestionowanych i 30 tys. zniszczonych zabawek – (...)

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Wracając z urlopu, zamiast do pracy, możesz trafić do więzienia! Wystarczy, że zabierzesz ze sobą kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku. Wbrew pozorom w strefie Schengen nie wszystkie towary można swobodnie przewozić. Uwaga, przemytnicy wykorzystują nieświadomych (...)

Kontrola administracji

Kontrola administracji

  Kontrola administracji publicznej Administracja publiczna, będąc władzą, winna całym swym bytem i działalnością opierać się na obowiązującym prawie. Problematyka kontroli administracji publicznej (w tym samorządu terytorialnego) mieści się w nauce prawa administracyjnego. Kontrola (...)

Czym zajmuje się samorząd terytorialny?

Czym zajmuje się samorząd terytorialny?

Jakie są funkcje administracji publicznej? Wśród funkcji, które administracja publiczna musi spełniać działając na rzecz interesu publicznego, można wyróżnić: klasyczną administrację porządkowo-reglamentacyjną - która ma na celu ochronę porządku publicznego (...)

Jakim prawem działa samorząd terytorialny?

Jakim prawem działa samorząd terytorialny?

  Prawo administracyjne podstawą funkcjonowania samorządu terytorialnego Samorząd terytorialny jest częścią administracji publicznej i jego organy działać winny na podstawie prawa administracyjnego. Administracji publicznej wolno działać tylko, gdy jest do tego upoważniona przez prawo (...)

Zmienione Prawo zamówień publicznych

Zmienione Prawo zamówień publicznych

W styczniu 2021 roku zmieniają się zasady i procedury zamówień publicznych. Sprawdź kto musi stosować nowe przepisy, jakie są nowe tryby zamówień i najważniejsze reguły dotyczące przygotowania i złożenia oferty w zamówieniu publicznym. ##baner## Co to są zamówienia (...)

Rejestr Danych Kontaktowych

Rejestr Danych Kontaktowych

Wystartował Rejestr Danych Kontaktowych – dołącz już dziś! Chcesz mieć pewność, że urząd ma Twoje aktualne dane kontaktowe – numer telefon i adres e-mail? Przekaż je do Rejestru Danych Kontaktowych (RDK). Dzięki temu urzędnik w ważnych dla Ciebie sprawach zamiast wysyłać (...)

Struktura i zadania Krajowej Administracji Skarbowej

Struktura i zadania Krajowej Administracji Skarbowej

1 marca 2017 r. ruszyła Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Jej utworzenie to reforma dotychczasowych 3 odrębnie działających służb podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych: administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Zmiany te oznaczają połączenie (...)

Samorząd terytorialny - co to jest i po co jest?

Samorząd terytorialny - co to jest i po co jest?

  Czym jest samorząd terytorialny? Pojęcie samorządu terytorialnego może być definiowane w różny sposób. Według klasycznego ujęcia T. Bigo samorząd jest decentralizacją administracji publicznej, której samodzielnymi podmiotami są korporacje powołane do tego przez (...)

Program współdziałania dla dużych podatników

Program współdziałania dla dużych podatników

1 lipca br. ruszył Program Współdziałania Przepisy w zakresie współdziałania zostały wprowadzone do ustawy Ordynacja podatkowa. Celem Programu jest zapewnienie przestrzegania przez podatnika prawa podatkowego, przy aktywnym wsparciu Szefa KAS. Program jest adresowany wyłącznie (...)

Decentralizacja podstawą reformy administracji

Decentralizacja podstawą reformy administracji

Zwiększenie kompetencji samorządów, zaangażowanie środków unijnych w usprawnianie administracji publicznej, e-administracja - takie podstawy reformy administracji przedstawił na zamku Książ w Wałbrzychu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Schetyna podczas konferencji (...)

Konstytucja Biznesu przyjęta przez Sejm

Konstytucja Biznesu przyjęta przez Sejm

Czego dotyczą zmiany? Posłowie uchwalili pakiet ustaw, zmieniających polską rzeczywistość biznesową, składających się na Konstytucję Biznesu. Ich wprowadzenie będzie najbardziej kompleksową reformą prawa gospodarczego od prawie 30 lat, zapowiedzianą w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego (...)

Koncepcja nowego prawa zamówień publicznych

Koncepcja nowego prawa zamówień publicznych

Trwają konsultacje reformy systemu zamówień publicznych Poprawa jakości zamówień publicznych, zwiększenie ich konkurencyjności i innowacyjności oraz wykorzystanie ich jako ważnego elementu polityki rozwojowej kraju – to główne cele koncepcji nowego prawa zamówień (...)

Konstytucja Biznesu podpisana przez Prezydenta

Konstytucja Biznesu podpisana przez Prezydenta

Konstytucja Biznesu podpisana przez Prezydenta Dnia 22 marca 2018 roku Prezydent RP podpisał tzw. Konstytucję Biznesu, składającą się z 5 ustaw zawierających regulacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej: ustawę z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców; ustawę (...)

Zabawki muszą być bezpieczne

Zabawki muszą być bezpieczne

Wspólna akcja KAS, UOKiK i IH Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Inspekcja Handlowa sprawdziły bezpieczeństwo importowanych zabawek. Blisko 1,5 mln sprawdzonych, 700 tys. zakwestionowanych i 30 tys. zniszczonych zabawek – (...)

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Wracając z urlopu, zamiast do pracy, możesz trafić do więzienia! Wystarczy, że zabierzesz ze sobą kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku. Wbrew pozorom w strefie Schengen nie wszystkie towary można swobodnie przewozić. Uwaga, przemytnicy wykorzystują nieświadomych (...)

Procedura GIW dotycząca przemieszczania zwierząt towarzyszących z Ukrainy do Polski

Procedura GIW dotycząca przemieszczania zwierząt towarzyszących z Ukrainy do Polski

Główny Lekarz Weterynarii przygotował tymczasową procedurę dotyczącą przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy do UE. Wytyczne dotyczą przewożenia przez polską granicę przez osoby nie posiadające kompletu dokumentów weterynaryjnych psów, kotów (...)

Jak pomoże e-Urząd Skarbowy?

Jak pomoże e-Urząd Skarbowy?

Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchomiają internetowy e-Urząd Skarbowy (e-US) na podatki.gov.pl. W jednym miejscu będzie można szybko i wygodnie załatwić sprawy podatkowe, bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym, na poczcie czy w banku. Serwis (...)

Transgraniczne przetwarzanie danych

Transgraniczne przetwarzanie danych

Pozbawiony barier Internet, postępująca globalizacja, szybki rozwój nowoczesnych technologii - to te zjawiska powodują, że dane osobowe bardzo często przetwarzane są w kontekście transgranicznym, przez co aktywność coraz większej liczby przedsiębiorców wykracza poza granice jednego (...)

Jak wysłać pismo ogólne online?

Jak wysłać pismo ogólne online?

Podanie, wniosek, zażalenie, żądanie czy wyjaśnienie – nie musisz iść do urzędu, by złożyć tam tego rodzaju pisma. Nie potrzebujesz umawiania wizyty. Pieczątkę zamień na Profil Zaufany, a wizytę w urzędzie i stanie w kolejce na chwilę przed komputerem. Co to jest pismo (...)

Nowe TAX FREE

Nowe TAX FREE

Sprzedajesz w systemie TAX FREE? Rusza rejestracja na PUESC Od 1 lipca 2021 roku na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) mogą się rejestrować firmy, które będą sprzedawać w systemie TAX FREE, po zmianie obsługi dokumentów na formę elektroniczną. Ponadto, (...)

Wsparcie podatników w czasie pandemii COVID-19

Wsparcie podatników w czasie pandemii COVID-19

KAS zapewnia, że wspiera podatników, którzy w związku z pandemią COVID-19 mają problemy z terminową zapłatą należności podatkowych. Mogą oni wystąpić z wnioskiem o rozłożenie na raty podatku, odroczeniem terminu jego zapłaty i umorzeniem zaległości podatkowych. Takie (...)

Zaakceptuj Twój e-PIT

Zaakceptuj Twój e-PIT

Tylko do końca kwietnia możesz w usłudze Twój e-PIT zaakceptować albo odrzucić PIT za 2018 r. Jeśli do 30 kwietnia nie zrobisz tego oraz nie rozliczysz się w inny sposób, to administracja skarbowa uzna przygotowany dla ciebie e-PIT za złożony. Dlaczego warto sprawdzić (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zasiłek dla bezrobotnych dla wspólnika spółki

Zasiłek dla bezrobotnych dla wspólnika spółki

Jestem zarejestrowany jako osoba bezrobotna i pobieram zasiłek dla bezrobotnych. Zamierzam niebawem wraz ze znajomym utworzyć Spółkę z o.o., w której osobiście nie będę pełnił żadnych funkcji. Spodziewam się też, że przez pierwszy okres funkcjonowania Spółka nie będzie wypłacać żadnej (...)

Późniejsza wpłata na fundusz remontowy-odsetki

Późniejsza wpłata na fundusz remontowy-odsetki

Czy administracja ma prawo naliczać odsetki za późniejsze wpłaty na fundusz remontowy? Nie ma zaległości w opłatach za remonty. Czy administracja ma prawo skierować sprawę do sądu za brak wpłat na fundusz remontowy? Opłaty na fundusz remontowy, do których właściciel mieszkania lub osoba (...)

Cenzurowanie korespondencji skazanego

Cenzurowanie korespondencji skazanego

Jakie są uregulowania dotyczące terminów dostarczenia korespondencji z aresztu poprzez cenzurę prokuratury do odbiorcy? W chwili obecnej korespondencja między mną a tymczasowo aresztowanym wędruje średnio 3-4 tygodnie (ta sama miejscowość) i 4-5 tygodni (miejscowości oddalone o 150 km). Nadmieniam, (...)

Wysokość opłat za dostarczenie wody

Wysokość opłat za dostarczenie wody

W lokalu kwaterunkowym byly zameldowane 4 osoby i ryczałtem pobierano oplaty za wodę (ciepłą i zimną). Od października jedna z osób wymeldowała się z powodu nabycia lokalu własnościowego w obrębie tej samej dzielnicy. Mimo zmiany ilości zameldowanych osób administracja nie obniżyła opłat (...)

Donosy i niesłuszne oskarżenia w administracji

Donosy i niesłuszne oskarżenia w administracji

Zostałem poinformowany, że w administracji znajduję się doniesienia szkalujące moja osobę. Doniesienia dotyczą skarg, że jestem hałaśliwym sąsiadem, stanowiącym utrapienie dla innych sąsiadów. Zainteresowałem się doniesieniami i postanowiłem zapoznać się ze skargami, ponieważ są (...)

Pozwolenie na zabudowę klatki schodowej

Pozwolenie na zabudowę klatki schodowej

Mieszkam na parterze w bloku, którego właścicielem jest wojsko. Mieszkania, które mają wszyscy mieszkańcy posiadają status kwatery stałej. Administracja wojskowa wyraziła zgodę, abym na własny koszt zabudowała część klatki schodowej i połączyła ją ze swoim mieszkaniem. Ta część (...)

Kontrola legalności działania administracji publicznej

Kontrola legalności działania administracji publicznej

Jak doprowadzić do skontrolowania legalności decyzji administracyjnej? Organy administracji publicznej mają obowiązek działać na podstawie i w granicach prawa. Jest to podstawa zasada konstytucyjna, dodatkowo powtórzona w art. 6 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zatem nałożenie (...)

Skarga na postanowienie PINB

Skarga na postanowienie PINB

PINB, prowadzący od ponad pół roku postępowanie, wydał postanowienie w oparciu o artykuł 48 ust. 2 i 3 ustawy prawo budowlane. W treści postanowienia poinformował, iż nie przysługuje na nie zażalenie. Strona złożyła do PINB oświadczenie wyjaśniające pewne fakty, które jak wynikało (...)

Egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego

Egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego

Czy komornik z US może zająć np. samochód kupiony w kredycie bankowym, gdzie okres spłaty zostaje jeszcze na 2 lat/było 5/? Czy może zjąć udział /1/8/ które mają dzieci w domku wolnostojącym? (dodam, że nakazu od komornika nie ma, moje pytanie jest trochę na wyrost) Do wykonywania czynności (...)

Nadzór nad stowarzyszeniem

Nadzór nad stowarzyszeniem

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS, osiągające przychody ze składek członkowskich i prowadzenia działalności gospodarczej. Stowarzyszenie to od lat nie ujawnia swoich sprawozdań finansowych i merytorycznych. Czy i w jaki sposób mogę zmusić zarząd Stowarzyszenia do ujawnienia sprawozdań finansowych (...)

Dłużnik a zobowiązany w egzekucji administracyjnej

Dłużnik a zobowiązany w egzekucji administracyjnej

W codziennej pracy w egzekucji administracyjnej pojawiają się pojęcia dłużnik oraz zobowiązany. Czym się różni zobowiązany od dłużnika i odwrotnie w postępowaniu egzekucyjnym? Pojęcie „zobowiązanego” zostało wyjaśnione w samej ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (...)

Decyzja nieważna z mocy prawa a unieważnienie

Decyzja nieważna z mocy prawa a unieważnienie

Art. 11 ustawy o ochronie środowiska mówi, że decyzja wydana z naruszeniem przepisów ochrony środowiska jest nieważna. W konkretnym przypadku Starosta wydał decyzję pozwalającą na budowę na podstawie decyzji uzgadniającej warunki zabudowy, która (zgodnie z ww. art. 11) była nieważna, bo (...)

Doręczanie pism w postępowaniu administracyjnym

Doręczanie pism w postępowaniu administracyjnym

Gmina wystawiła dokument urzędowy, który następnie chciała doręczyć mojej osobie drogą doręczyciela zatrudnionego w tym urzędzie. Doręczyciel nie zastał mnie w domu i pozostawił kartkę informacyjną w drzwiach mego domu z informacją, że korespondencja adresowana do mnie jest do odbioru (...)

Odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod drogę

Odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod drogę

Czy zgodnie z art. 73 ustawy mamy prawo do otrzymania zapłaty za cześć naszej działki będącej pod ulicą, jeśli w tej sprawie nie było żadnej decyzji gminy, a teść cofnął się w latach 80 dobrowolnie z płotem o 1,5 m w celu poszerzenia ulicy sześciometrowej, która w planach na przyszłość (...)

Kontrola lokalu przez Sanepid

Kontrola lokalu przez Sanepid

Na klatce schodowej mamy plagę kotów, których odchody, wymiociny itp. zanieczyszczają nasze drzwi, schody...Koty te schodzą się pod wpływem starszej Pani, która je dokarmia-na prośbę, by tego nie robiła, ponieważ one rozmnażają się u nas niekontrolowanie-nie reaguje, wręcz ma pretensję, (...)

Późniejsza wpłata na fundusz remontowy-odsetki

Późniejsza wpłata na fundusz remontowy-odsetki

Czy administracja ma prawo naliczać odsetki za późniejsze wpłaty na fundusz remontowy? Nie ma zaległości w opłatach za remonty. Czy administracja ma prawo skierować sprawę do sądu za brak wpłat na fundusz remontowy? Opłaty na fundusz remontowy, do których właściciel mieszkania lub osoba (...)

Cenzurowanie korespondencji skazanego

Cenzurowanie korespondencji skazanego

Jakie są uregulowania dotyczące terminów dostarczenia korespondencji z aresztu poprzez cenzurę prokuratury do odbiorcy? W chwili obecnej korespondencja między mną a tymczasowo aresztowanym wędruje średnio 3-4 tygodnie (ta sama miejscowość) i 4-5 tygodni (miejscowości oddalone o 150 km). Nadmieniam, (...)

Wysokość opłat za dostarczenie wody

Wysokość opłat za dostarczenie wody

W lokalu kwaterunkowym byly zameldowane 4 osoby i ryczałtem pobierano oplaty za wodę (ciepłą i zimną). Od października jedna z osób wymeldowała się z powodu nabycia lokalu własnościowego w obrębie tej samej dzielnicy. Mimo zmiany ilości zameldowanych osób administracja nie obniżyła opłat (...)

Donosy i niesłuszne oskarżenia w administracji

Donosy i niesłuszne oskarżenia w administracji

Zostałem poinformowany, że w administracji znajduję się doniesienia szkalujące moja osobę. Doniesienia dotyczą skarg, że jestem hałaśliwym sąsiadem, stanowiącym utrapienie dla innych sąsiadów. Zainteresowałem się doniesieniami i postanowiłem zapoznać się ze skargami, ponieważ są (...)

Pozwolenie na zabudowę klatki schodowej

Pozwolenie na zabudowę klatki schodowej

Mieszkam na parterze w bloku, którego właścicielem jest wojsko. Mieszkania, które mają wszyscy mieszkańcy posiadają status kwatery stałej. Administracja wojskowa wyraziła zgodę, abym na własny koszt zabudowała część klatki schodowej i połączyła ją ze swoim mieszkaniem. Ta część (...)

Kontrola legalności działania administracji publicznej

Kontrola legalności działania administracji publicznej

Jak doprowadzić do skontrolowania legalności decyzji administracyjnej? Organy administracji publicznej mają obowiązek działać na podstawie i w granicach prawa. Jest to podstawa zasada konstytucyjna, dodatkowo powtórzona w art. 6 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zatem nałożenie (...)

Skarga na postanowienie PINB

Skarga na postanowienie PINB

PINB, prowadzący od ponad pół roku postępowanie, wydał postanowienie w oparciu o artykuł 48 ust. 2 i 3 ustawy prawo budowlane. W treści postanowienia poinformował, iż nie przysługuje na nie zażalenie. Strona złożyła do PINB oświadczenie wyjaśniające pewne fakty, które jak wynikało (...)

Egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego

Egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego

Czy komornik z US może zająć np. samochód kupiony w kredycie bankowym, gdzie okres spłaty zostaje jeszcze na 2 lat/było 5/? Czy może zjąć udział /1/8/ które mają dzieci w domku wolnostojącym? (dodam, że nakazu od komornika nie ma, moje pytanie jest trochę na wyrost) Do wykonywania czynności (...)

Nadzór nad stowarzyszeniem

Nadzór nad stowarzyszeniem

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS, osiągające przychody ze składek członkowskich i prowadzenia działalności gospodarczej. Stowarzyszenie to od lat nie ujawnia swoich sprawozdań finansowych i merytorycznych. Czy i w jaki sposób mogę zmusić zarząd Stowarzyszenia do ujawnienia sprawozdań finansowych (...)

Dłużnik a zobowiązany w egzekucji administracyjnej

Dłużnik a zobowiązany w egzekucji administracyjnej

W codziennej pracy w egzekucji administracyjnej pojawiają się pojęcia dłużnik oraz zobowiązany. Czym się różni zobowiązany od dłużnika i odwrotnie w postępowaniu egzekucyjnym? Pojęcie „zobowiązanego” zostało wyjaśnione w samej ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (...)

Decyzja nieważna z mocy prawa a unieważnienie

Decyzja nieważna z mocy prawa a unieważnienie

Art. 11 ustawy o ochronie środowiska mówi, że decyzja wydana z naruszeniem przepisów ochrony środowiska jest nieważna. W konkretnym przypadku Starosta wydał decyzję pozwalającą na budowę na podstawie decyzji uzgadniającej warunki zabudowy, która (zgodnie z ww. art. 11) była nieważna, bo (...)

Doręczanie pism w postępowaniu administracyjnym

Doręczanie pism w postępowaniu administracyjnym

Gmina wystawiła dokument urzędowy, który następnie chciała doręczyć mojej osobie drogą doręczyciela zatrudnionego w tym urzędzie. Doręczyciel nie zastał mnie w domu i pozostawił kartkę informacyjną w drzwiach mego domu z informacją, że korespondencja adresowana do mnie jest do odbioru (...)

Odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod drogę

Odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod drogę

Czy zgodnie z art. 73 ustawy mamy prawo do otrzymania zapłaty za cześć naszej działki będącej pod ulicą, jeśli w tej sprawie nie było żadnej decyzji gminy, a teść cofnął się w latach 80 dobrowolnie z płotem o 1,5 m w celu poszerzenia ulicy sześciometrowej, która w planach na przyszłość (...)

Kontrola lokalu przez Sanepid

Kontrola lokalu przez Sanepid

Na klatce schodowej mamy plagę kotów, których odchody, wymiociny itp. zanieczyszczają nasze drzwi, schody...Koty te schodzą się pod wpływem starszej Pani, która je dokarmia-na prośbę, by tego nie robiła, ponieważ one rozmnażają się u nas niekontrolowanie-nie reaguje, wręcz ma pretensję, (...)

Szerokość drogi

Szerokość drogi

Ile minimum metrów szerokości powinna mieć ślepa uliczka i jakie przepisy to regulują? Szerokości ulic są uzależnione od ich klasy (reguluje je rozporządzenie Ministra Transportu o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie). Wyróżnia się (...)

Rozpatrzenie odwołania przez SKO

Rozpatrzenie odwołania przez SKO

Jaki termin rozpatrzenia odwołania od decyzji wójta obliguje samorządowe kolegium odwoławcze? Gdzie i kiedy można zażalić się na opieszałość SKO? Zgodnie z art. 35 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej (takim jest także samorządowe kolegium odwoławcze) obowiązane (...)