Zawiadomienie urzędu o zmianie dowodu osobistego

Pytanie:

"Wymieniłem dowód osobisty. Wiąże się to ze zmianą jego serii i numeru. Czy mam obowiązek zawiadomić o wymianie dowodu osobistego urząd skarbowy?"

Odpowiedź prawnika: Zawiadomienie urzędu o zmianie dowodu osobistego

W rubryce B (rubryka 18 i 19) formularza NIP-3 „Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej” zawiera m.in. informację o rodzaju dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość. Zatem zmiana dowodu osobistego powoduje konieczność zawiadomienia urzędu skarbowego (złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego). Oczywiście dodatkowo zmiana dowodu osobistego, która nastąpiła na skutek zmiany innych danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym (np. zmiany adresu zamieszkania) powoduje konieczność aktualizacji również tych danych.

Jak stanowi art. 9 ust. 1b ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzący działalności gospodarczej, dla których obowiązek aktualizowania danych wynika z faktu otrzymania dowodu osobistego, mogą dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego za pośrednictwem organu wydającego dowód osobisty. Organ ten obowiązany jest do poinformowania podatnika o obowiązku złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego oraz do przekazania zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika w terminie 7 dni od dnia złożenia przez podatnika tego zgłoszenia.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika