Prawo podatkowe: Pozostałe - Porady prawne

Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego

Chcę wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego. Do jakiego organu powinienem wysłać wniosek?

Odmowa nadania numeru NIP.

W jakich przypadkach naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o odmowie nadania numeru NIP?

Ściągnięcie zaległości podatkowych

Osoba fizyczna zalega w podatkach od 2006 roku na kwotę 50.000 zł. Komornik skarbowy w ciągu 5 lat ściągnął jedynie ok. 8.000 zł. Czy organ podatkowy może zlecić innej firmie windykacyjnej ściągnięcie (...)

Zmiana numeracji w ciągu roku podatkowego

Prowadzę działalność gospodarczą (Księgi rachunkowe + VAT). Od początku roku stosuje numerację narastającą wystawianych przeze mnie dokumentów (faktury VAT, KW, KP). Ostatnio dowiedziałem się, (...)

Prowadzenie księgowości na podstawie skanów dokumentów

Prowadzimy biuro rachunkowe. Znaleźliśmy w Internecie wiele ogłoszeń biur rachunkowych, które prowadzą księgowość klientom zamiejscowo na podstawie skanów dokumentów. Klienci wysyłają do biura (...)

Umorzenie podatku

Czy można domagać się umorzenia kwoty podatku?

Opodatkowanie prywatnego najmu nieruchomości

W jaki sposób opodatkować prywatny najem nieruchomości, dokonywany poza działalnością gospodarczą?

Zryczałtowany podatek dochodowy

Czy przychody z najmu nieruchomości mogą zostać opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

Pomniejszenie przychodów o koszty uzyskania przychodów

Czy podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie dochodów z zastosowaniem tzw. stawki liniowej (19%), mogą pomniejszyć przychody o koszty uzyskania przychodów?

Wynajem

Mam dwa mieszkania, które chciałabym wynajmować na krótkie okresy typu doba hotelowa, reklamować się np. w internecie i zdobywać w ten sposób klientów i wystawiać faktury. Czy wynajem mieszkania (...)

Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

W jakim terminie należy złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Najprostsza forma opodatkowania dla przedsiębiorcy

Witam. Planuję założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Jaka forma opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, będzie dla mnie najprostsza?

Podatnicy zobowiązani do posiadania kasy fiskalnej

Czy przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT są zobowiązani do posiadania kasy fiskalnej?

Koszty uzyskania przychodu z prywatnego najmu lokalu

W jaki sposób ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje koszty uzyskania przychodu z prywatnego najmu lokalu?

Siła wyższa a ustawa Ordynacja podatkowa

Czym na gruncie ustawy od spadków i darowizn, jest siła wyższa?

Wniosek o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Witam. Mam zamiar złożyć wniosek o zastosowanie ulgi w spłacie moich zobowiązań podatkowych. Czy mogę równocześnie prosić o rozłożenie na raty lub umorzenie ?

Przedawnienie zobowiązania podatkowego

Po jakim czasie następuje przedawnienie zobowiązania podatkowego?

Umorzenie zapłaty podatku, który nie stał się jeszcze zaległością podatkową

Czy można umorzyć zapłatę podatku, który nie stał się jeszcze zaległością podatkową?

Doręczenie decyzji wymierzającej podatek

Jak dużo czasu ma organ podatkowy, by doręczyć podatnikowi decyzję wymierzającą podatek?

Zysk z przyrostu wspólnego majątku spółki

W jaki sposób ustalany jest zysk z przyrostu wspólnego majątku spółki?

Dostawa towarów na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług

W jaki sposób ustawa o podatku od towarów i usług definiuje pojęcie dostawy towarów?

Odsetki za zwłokę w spłacie zobowiązań podatkowych

Witam. Złożyłem wniosek o umorzenie moich zaległości podatkowych. Czy jeśli zostaną one mnie umorzone to umorzone zostaną również odsetki za zwłokę?

Opodatkowanie przychodów podatkiem od przychodów ewidencjonowanym

Jakie obowiązki w zakresie prowadzenia ewidencji, ciążą na podatniku, który zadeklarował opodatkowanie przychodów podatkiem od przychodów ewidencjonowanym?

Konsekwencje podatkowe w przypadku zakupu towarów na umowę kupna sprzedaży

Jakie są konsekwencje podatkowe w przypadku zakupu towarów na umowę kupna sprzedaży?

Egzekucja zobowiązań podatkowych a polisa ubezpieczeniowa

Czy z egzekucji zobowiązań podatkowych zwolnione są pieniądze z polisy ubezpieczeniowej na życie?

Hipoteka przymusowa na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Czy należności wobec ZUS mogą być obciążone hipoteką przymusową, jaka jest sytuacja nabywcy takiej nieruchomości?

Umorzenie abonamentu RTV

W jakich okolicznościach i czy w ogóle, może nastąpić umorzenie należności z tytułu nieopłaconego abonamentu radiowo-telewizyjnego?

Zawieszenie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego

W jakich sytuacjach następuje zawieszenie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego?

Charakter prawny abonamentu radiowo-telewizyjnego

Czy abonament radiowo-telewizyjny to opłata za konkretną usługę, czy jeżeli opłacany jest abonament na rzecz prywatnego operatora telewizyjnego, można zaprzestać opłacania abonamentu RTV?

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Jakie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych przewidują przepisy ustawy Ordynacja podatkowa?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika