Podpisywanie listy płac

Pytanie:

Czy lista płac może być podpisana tylko przez Głównego Księgowego, czy też wymagany jest podpis kierownika jednostki ? Główny Księgowy posiada pisemne upoważnienie do realizacji wszelkich spraw i dokumetów w sprawach kadrowych, płacowych i zusowskich.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

By określony wydatek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu musi zostać odpowiednio udokumentowany w prowadzonej księdze rachunkowej.

Dowód księgowy powinien zawierać co najmniej: 

 1. określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego, 
 2. określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej, 
 3. opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych, 
 4. datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu, 
 5. podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów, 
 6. stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania (np. Głównego Księgowego) - art. 21 ustawy o rachunkowości.

Można zaniechać zamieszczania na dowodzie danych, o których mowa w pkt 5 i 6, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów lub techniki dokumentowania zapisów księgowych.

Jeżeli dowód nie dokumentuje przekazania lub przejęcia składnika aktywów, przeniesienia prawa własności lub użytkowania wieczystego gruntu albo nie jest dowodem zastępczym, podpisy osób, o których mowa w pkt 5, mogą być zastąpione znakami zapewniającymi ustalenie tych osób.

Szczegółne zasady rachunkowości dotyczą państwowych i gminnych jednostek budżetowych i ich gospodarstw pomocniczych, zakładów budżetowych, państwowych i gminnych funduszy celowych oraz gmin i ich związków.  Tam listy płac powinny być podpisane przez: osobę sporządzającą, osobę sprawdzającą (upoważnioną), osobę zatwierdzającą (upoważnioną).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.11.2004

  Rejestr zabezpieczenia listów zastawnych

  Rejestr zabezpieczenia prowadzony jest przez banki hipoteczne. W rejestrze tym wpisywane są wierzytelności banku hipotecznego, na podstawie których emitowane są listy zastawne. Rejestr dokumentuje (...)

 • 28.11.2017

  Spory zbiorowe pracy

  Sporem zbiorowym jest spór pracowników z pracodawcą lub pracodawcami, dotyczący warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników (...)

 • 23.8.2018

  Najniższa krajowa 2018 - ile wynosi najniższa krajowa brutto i netto?

  Wzrosła najniższa krajowa. Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę czeka podwyżka. Płaca minimalna wzrośnie wtedy do 2.100 złotych. To o 5% i jednocześnie (...)

 • 9.11.2004

  Hipoteczny list zastawny a publiczny list zastawny

  Działalność banków hipotecznych reguluje ustawa z 28 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Banki hipoteczne to instytucje finansowe, zajmujące się udzielaniem kredytów (...)

 • 7.12.2004

  Systemy wynagradzania

  Obowiązkiem pracodawcy jest ustalenie kryteriów wynagradzania za pracę według jej rodzaju, kwalifikacji pracownika oraz jakości i ilości świadczonej przez niego pracy. Pracodawca powinien więc (...)