Zwrot podatku a usługi świadczone za granicą

Pytanie:

W deklaracji VAT-7 za maj 2005r + wniosek (pismo) do US wystąpiliśmy o zwrot VAT w kwocie 184 zł (różnica VAT naliczony-VAT należny) na podstawie art. 87 ust 5 w terminie zgodnym z art.87 ust. 4 czyli 60 dni. Jako firma sprzedajemy głownie usługi doradcze do Szwajcarii. Wysokość sprzedaży do Szwajcarii (obrót) w okresie IV/2004 do V/2005 wynosi 2000zł. Wniosek dotyczył zwrotu różnicy VAT za cały okres kwiecień 2004 do maj 2005r. Wcześniej nie występowaliśmy o zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym. Nadwyżka (różnica) VAT naliczonego nad VAT należnym za okres IV/2004 do maj/2005 w wysokości 184 zł wynikała z nw. składowych: VAT Naliczony suma (IV/2004-V/2005) : 250zł, z tego: a. zakup śr. trwałych 50 zł b. zakupy innych towarów i usług 200 zł. VAT Należny suma (IV/2004-V/2005) : 66,zł z tego; c. wg faktur wewnętrznych za reprezentację: 15zł; d. zakup towarów handlowych: 61zł. Obrót ze Szwajcarią w okresie IV/2004 do V/2005 wyniósł ok : 2000 zł , czyli 22% VAT = 440,00 zł > od 184,00 zł. Czy postąpiliśmy właściwie? Jeśli nie, to co powinniśmy zrobić?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.8.2005

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zwrot podatku a usługi świadczone za granicą

Problem przedstawiony w pytaniu sprowadza się do dość złożonego zagadnienia zwrotu nadwyżki naliczonego podatku VAT, gdy sprzedaż usług nie podalega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce. Zasadnym jest szersze wyjaśnienie tej kwestii, zarówno dla większej jasności, oraz dla precyzyjnego określenia przyjętych założeń co do stanu faktycznego.

Ogólną zasadą przyjętą w nowej ustawie VAT jest, że każdemu podatnikowi przysługuje prawo wyboru w sytuacji, gdy wykaże nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym: może przenieść nadwyżkę naliczonego podatku na kolejne okresy rozliczeniowe lub zażądać jej zwrotu (art. 87 ust. 1 ustawy VAT).

Na gruncie omawianej kwestii istotnego znaczenia nabiera fakt, iż usługi świadczone są za granicą. Miejscem świadczeniu usług doradztwa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (PKWiU 74.1) świadczonych na rzecz podmiotów szwajcarskich przez polskich przedsiębiorców jest Szwajcaria (art. 27 ust. 4 pkt 3 w zw. z ust. 3 pkt 1 ustawy VAT). Podatkowi VAT w Polsce podlegają jedynie usługi wykonywane na jej terytorium, zatem opisane wyżej usługi nie są objęte zakresem opodatkowania (podatnik świadczący usługę wystawia fakturę, w której nie wykazuje żadnej wartości ani stawki podatku VAT)

Porady prawne

Co do zasady, prawo obliżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego uzależnione jest od związku między nabytymi towarami i usługami a czynnościami opodatkowanymi. Podatnik może jednak obniżyć należny podatek VAT o kwotę podatku naliczonego przy imporcie lub nabciu towarów i usług związanych ze świadczeniem usług poza terytorium kraju, mimo iż nie mieści się to w zakresie pojęcia "czynność opodatkowana" (art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy VAT).

Zakładając, iż powyższa konstrukcja znajduje w tym przypadku zastosowanie, co pośrednio wynika z treści pytania, wartość świadczonych usług doradczych na rzecz podmiotów szwajcarskich nie będzie mieć tym przypadku żadnego znaczenia dla wysokości podatku należnego. Wskazana w treści pytania kwota 440 zł, która wskazana jest jako wartość VAT nie może być postrzegana jako podatek należny w rozumieniu ustawy VAT i nie będzie mieć wpływu na wysokość przysługującego zwrotu.
Wartość obrotu może mieć jednak znaczenie dla terminu zwrotu, który jest podstawowym mankamentem całej tej konstrukcji prawnej.

Co do zasady termin ten wciąż wynosi aż 180 dni. Termin przyspieszony - 60 dni - przysługuje podatnikom w stosunku do określonej wartości zwrotu, która obejmuje również 22% obrotu z tytułu świadczenia usług za granicą (art. 87 ust. 3 ustawy z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od 1 czerwca, czyli obowiązującym w chwili składania deklaracji VAT-7 za maj). Zważywszy powyższe w przedmiotowym przypadku przyspieszony termin ma zastosowanie do całej kwoty zwrotu, niezależnie od jakichkolwiek wniosków podatnika w tym zakresie.

Wniosek o którym mowa w art. 87 ust. 5 ustawy VAT dotyczy jedynie podatników, którzy nie dokonują sprzedaży opodatkowanej. Wątpliwym jest, czy w przedmiotowym przypadku warunek ten jest spełniony. Pomijam zagadnienie niejasności normy w części dotyczącej konieczności umotywowania wniosku. Wystarczy zauważyć, iż niezależnie od powyższych wątpliwości termin zwrotu podatku i tak będzie w tym przypadku wynosił 60 dni, co wynika z treści art. 87 ust. 3 w zw. z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy.

Organ podatkowy może co prawda uznać wniosek za bezprzedmiotowy, lub nieuzasadniony, ale nie zmieni to jednak terminu zwrotu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: