Abolicja ZUS - umorzenie zaległych składek dla przedsiębiorców

Dobra wiadomość dla wielu dłużników ZUS. 15 stycznia 2013 roku wchodzi w życie oczekiwana przez firmy od lat ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność, zwana potocznie „ustawą abolicyjną”.

Przez 24 miesiące od daty początku obowiązywania tego aktu prawnego możliwe będzie złożenie wniosku o umorzenie nieuregulowanych należności z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. a także należnych od nich odsetek za zwłokę, opłat prolongacyjnych, kosztów upomnienia, opłat dodatkowych oraz kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego.

Porady prawne

Beneficjentami ustawy staną się osoby, których działalność zawiera się w katalogu art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Mowa tam m.in. o twórcach i artystach, osobach prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, a także wspólnikach jednoosobowych spółek z o.o. , jawnych, partnerskich i komandytowych.

Sprawdź czy obejmuje Cię Ustawa Abolicyjna>>

Co ważne, złożenie wniosku nie jest uzależnione od powodów nieuiszczenia składek. Skorzystać mogą więc zarówno ci, którzy nie dopełnili owego obowiązku bez własnej winy, na skutek niejasnych przepisów, jak i osoby uchylające się od niego celowo.

Abolicja w ZUS dotyczy również spadkobierców dłużników. Jeśli zatem ktoś przejął drogą dziedziczenia zobowiązanie wobec tej instytucji np. po zmarłym małżonku, może liczyć na jego umorzenie według zasad niniejszej ustawy.

Zainteresowani powinni zwrócić uwagę na fakt, iż samo złożenie wniosku odnośnie zaległych składek nie oznacza ich natychmiastowego umorzenia. Procedura abolicyjna przewiduje początkowe zawieszenie postępowania w sprawie ściągnięcia zaległych należności. Wszelkie egzekucje komornicze z tego tytułu ulegną zatem wstrzymaniu. Dopiero wydanie decyzji administracyjnej, zawierającej warunki umorzenia wraz z naliczeniem odpowiednich kwot, stanowić będzie podstawę do ubiegania się o usunięcie negatywnych skutków prowadzenia egzekucji, np. wykreślenia hipoteki ustanowionej na rzecz ZUS na nieruchomości dłużnika.

Wchodząca w życie ustawa niesie ze sobą również negatywne konsekwencje. Okres objęty abolicją nie zostanie bowiem uwzględniony przy ustalaniu prawa i wysokości emerytur i rent z ubezpieczeń społecznych , do których prawo zależne jest od posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego. Co więcej, kwota umorzonych składek nie podlega wliczeniu do podstawy obliczenia emerytury kapitałowej.

W ramach usług świadczonych przez serwis e-prawnik.pl możliwe jest sporządzanie wzorów wniosków do samodzielnego uzupełnienia. Przez prawników przygotowywane są także gotowe dokumenty, które wystarczy jedynie własnoręcznie podpisać i wysłać do ZUS. 

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika