3.10.2006

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Czy będzie zwrot akcyzy od sprowadzanych samochodów?

W oczekiwaniu na wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości...

9 sierpnia 2005 do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie Maciej Brzeziński przeciwko Dyrektorowi Izby Celnej w Warszawie. W czerwcu 2004 r. M. Brzeziński, skarżący w postępowaniu przed sądem krajowym, zadeklarował bowiem wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu osobowego marki Volkswagen Golf II, wyprodukowanego w 1989 r. i celem zarejestrowania go w Polsce zapłacił odpowiednią kwotę podatku akcyzowego, tj. 855,00 PLN. Następnie jednak zażądał on zwrotu podatku akcyzowego. Uznał bowiem, że obowiązek zapłaty naruszał art. 23 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE), 25 TWE i 90 TWE. Organ celny odmówił zwrotu akcyzy, uzasadniając, że „polityka podatkowa jest symbolem suwerenności narodowej i częścią polityki gospodarczej kraju”. M. Brzeziński zaskarżył tę decyzję odmowną, jednak jego odwołanie zostało oddalone.

Porady prawne

W ramach wniosku do Trybunału o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym (sprawa C-313/05) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zmierza w istocie do ustalenia, czy jest zgodne z art. 25 TWE, 28 TWE i 90 TWE oraz z art. 3 ust. 3 dyrektywy Rady 92/12/EWG, by państwo członkowskie nakładało na samochody osobowe podatek akcyzowy:

  • który jest pobierany od nabycia każdego samochodu, niezależnie od miejsca jego pochodzenia, przed pierwszą rejestracją w państwie członkowskim,
  • który jest pobierany, według stawki zależnej od wieku i pojemności silnika, od używanych samochodów przywożonych z innych państw członkowskich, lecz nie jest pobierany od samochodów, które są już zarejestrowane w danym państwie członkowskim, od których został on już pobrany przed pierwszą ich rejestracją, i który ma zatem wpływ na cenę ich późniejszej sprzedaży,
  • na którego potrzeby wymagane jest złożenie do organu celnego przez osoby nabywające samochody w innych państwach członkowskich deklaracji uproszczonej w terminie pięciu dni od daty nabycia.

Na wypadek gdyby miała miejsce niezgodność z tymi przepisami, sąd krajowy wniósł do Trybunału Sprawiedliwości o orzeczenie w przedmiocie ograniczenia skutków jego wyroku w czasie.

Orzeczenia ETS w tej sprawie możemy się spodziewać za kilka miesięcy; tymczasem niedawno Rzecznik Generalny przedstawił Trybunałowi swoje stanowisko.

Co na to przepisy wspólnotowe? 

Zgodnie z artykułem 90 TWE:

  1. Żadne państwo członkowskie nie nakłada bezpośrednio lub pośrednio na produkty innych państw członkowskich podatków wewnętrznych jakiegokolwiek rodzaju wyższych od tych, które nakłada bezpośrednio lub pośrednio na podobne produkty krajowe.
  2. Ponadto żadne państwo członkowskie nie nakłada na produkty innych państw członkowskich podatków wewnętrznych, które pośrednio chronią inne produkty”.

Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy 92/12 przewiduje zaś, że dyrektywę stosuje się, na poziomie wspólnotowym, do olejów mineralnych, alkoholu, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych. Jeśli chodzi o inne wyroby, art. 3 ust. 3 stanowi: „Państwa członkowskie zachowują prawo do wprowadzenia lub utrzymania podatków na wyroby inne niż te wymienione w ust. 1 pod warunkiem jednak, że podatki te nie spowodują zwiększenia formalności związanych z przekraczaniem granicy w handlu między państwami członkowskimi.

A jaka jest polska akcyza?

Art. 80 polskiej ustawy o podatku akcyzowym nakłada podatek akcyzowy na samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Podmioty dokonujące każdej sprzedaży samochodu osobowego przed pierwszą jego rejestracją w Polsce, wraz z importerami i podmiotami dokonującymi „nabycia wewnątrzwspólnotowego” takiego samochodu, zobowiązane są do zapłaty podatku. Pojęcie „nabycia wewnątrzwspólnotowego” odnosi się do nabycia samochodu w innym państwie członkowskim i jego wprowadzenia na terytorium Polski; zgodnie z art. 2 ustawy, uważa się, że następuje ono z chwilą rzeczywistego wprowadzenia samochodu na terytorium Polski, a nie z chwilą jego nabycia. Polski producent samochodów osobowych byłby zobowiązany do zapłacenia podatku akcyzowego, gdyby chciał zarejestrować samochód na siebie przed jego sprzedażą; w tym przypadku w praktyce nie miałoby miejsca dalsze jego opodatkowanie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Projekt ustawy o zwrocie akcyzy zapłaconej od sprowadzonych samochodów osobowych

Projekt ustawy o zwrocie akcyzy zapłaconej od sprowadzonych samochodów osobowych

Ministerstwo Finansów skierowało do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego. Po co nowa ustawa?  Projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu (...)

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Przeczytaj ważne informacje na temat prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Opodatkowanie akcyzą Podstawowym aktem prawnym dotyczącym podatku akcyzowego w Polsce jest ustawa o podatku akcyzowym, która (...)

Zwrot nadpłaty akcyzy od sprowadzanych samochodów

Zwrot nadpłaty akcyzy od sprowadzanych samochodów

Rządowy projekt ustawy o zwrocie części podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego, który teraz jest w Sejmie, przewiduje możliwość zwrotu części podatku akcyzowego nabywcy wewnątrzwspólnotowemu albo (...)

Czy rząd będzie zmuszony oddać akcyzę naliczoną od sprowadzanych samochodów?

Czy rząd będzie zmuszony oddać akcyzę naliczoną od sprowadzanych samochodów?

Czy przyszły rząd będzie musiał znaleźć ponad 1 mld zł na zwrot akcyzy od używanych samochodów sprowadzonych z UE? Takie mogą być konsekwencje orzeczenia sądu w Lublinie.Jeden z mieszkańców Lublina w czerwcu zeszłego roku sprowadził z Belgii samochód Citroën wyprodukowany w 1994 r. (...)

Akcyza samochodowa do zwrotu!

Akcyza samochodowa do zwrotu!

W niniejszej sprawie chodziło o to, że M. Brzeziński, skarżący w postępowaniu przed sądem krajowym, nabył w Niemczech samochód osobowy marki Volkswagen, rok produkcji 1989, który następnie przywiózł do Polski. Podatnik w czerwcu 2004 r. musiał zapłacić ponad 850 zł akcyzy, (...)

Akcyza od sprowadzanych z zagranicy używanych samochodów

Akcyza od sprowadzanych z zagranicy używanych samochodów

Ministerstwo Finansów nie zamierza zaniechać pobierania akcyzy od sprowadzanych z zagranicy używanych samochodów, mimo że Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego wezwała do tego rząd RP. W niedługim czasie akcyzę na używane auta zastąpić ma jednak podatek ekologiczny. Od chwili wejścia (...)

Czy podatek za auta sprowadzane z zagranicy był i jest legalny?

Czy podatek za auta sprowadzane z zagranicy był i jest legalny?

Czy państwo ze swojego budżetu będzie musiało zwrócić akcyzę zapłaconą przez importerów za używane auta sprowadzone do Polski po 1 maja ubiegłego roku? Jeszcze w tym miesiącu Komisja Europejska może wydać opinię, czy podatek jest pobierany legalnie. Tymczasem w grudniu resort finansów (...)

Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

Poznaj najważniejsze zmiany dotyczące deklaracji akcyzowych, które weszły w życie od 1 lipca 2021 r.  Zostały one wprowadzone ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 694) do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. (...)

Ustawa o zwrocie nadpłaty akcyzy od samochodów!

Ustawa o zwrocie nadpłaty akcyzy od samochodów!

19 lipca 2008 r. wchodzi w życie ustawa o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego.Czego dotyczy nowa ustawa?Ustawa ta wprowadza jednolite zasady zwrotu nadpłaty podatku akcyzowego osobom, które dokonały (...)

Zakup nowego i używanego samochodu za granicą - wewnątrzwspólnotowe nabycie oraz import

Zakup nowego i używanego samochodu za granicą - wewnątrzwspólnotowe nabycie oraz import

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej i likwidacją granic celnych znacznie wzrosła liczba używanych samochodów sprowadzanych do kraju. Atrakcyjność nowych przepisów polega również na zniwelowaniu wysokiej przecież wciąż stawki akcyzy poprzez dość niską podstawę (...)

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Ustawa węglowa weszła w życie Gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. W terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie ustawy (...)

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - czyli co? Skład podatkowy to miejsce określone w zezwoleniu, w którym wyroby akcyzowe są produkowane, magazynowane lub przeładowywane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Skład podatkowy to także miejsce, do którego wymienione wyroby są wprowadzane bądź (...)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – warunki dla dostawcy i nabywcy  Wewnątrzwspólnotowa dostawę towarów ma miejsce, gdy następuje wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Przepisy (...)

Podatek od samochodu zamiast akcyzy

Podatek od samochodu zamiast akcyzy

Jeden złoty za jeden centymetr sześcienny pojemności skokowej silnika - tyle ma wynosić stawka podatku od samochodów osobowych. Tak wynika z projektu ustawy, który Ministerstwo Finansów przekaże do uzgodnień międzyresortowych. Podatek od samochodów osobowych ma zastąpić obecnie pobieraną (...)

Zwrot akcyzy na auta z zagranicy

Zwrot akcyzy na auta z zagranicy

Wśród projektów będących przedmiotem prac Sejmu znalazła się ustawa o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego. 23 kwietnia odbyło się jej pierwsze czytanie. Jak informuje Rzeczpospolita "trzeba (...)

Uproszczenie VAT-u

Uproszczenie VAT-u

  Większość zmian wynikających z ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wchodzi w życie 1 grudnia 2008 r. Nowelizacja ma na celu uproszczenie zasad rozliczania podatku VAT i dostosowanie przepisów krajowych (...)

Zaostrzony Kodeks karny skarbowy!

Zaostrzony Kodeks karny skarbowy!

Od 17 grudnia 2005 r. zaczyna obowiązywać ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw. Wydłużenie przedawnienia Nowelizacja przewiduje wydłużenie okresów przedawnienia – również do czynów popełnionych przed wejściem w życie (...)

Darowizna samochodu - formalności jakich musisz dopełnić?

Darowizna samochodu - formalności jakich musisz dopełnić?

Darowizna to chyba najczęściej stosowana umowa w stosunkach rodzinnych. Obowiązki z nią związane mogą nieco się różnić w zależności od przedmiotu darowizny. W niniejszej poradzie zajmiemy się wszystkimi niezbędnymi formalnościami związanymi z darowizną samochodu. Porada zajmuje (...)

Szykują się zmiany w rozliczaniu akcyzy

Szykują się zmiany w rozliczaniu akcyzy

Rząd opowiedział się we wtorek za autopoprawką do projektu nowelizacji ustawy o akcyzie, która przewiduje zwrot części zapłaconej przez zakłady energochłonne akcyzy od wykorzystywanej przez nie energii elektrycznej. Dzięki wprowadzonym zmianom nastąpi zrównanie pozycji konkurencyjnej (...)

Wysoki podatek od sprowadzanych starych samochodów

Wysoki podatek od sprowadzanych starych samochodów

Nowy podatek uderzy w stare pojazdy masowo sprowadzane z Unii Europejskiej. Będzie kilka, kilkanaście razy wyższy od płaconej dziś akcyzy. Ministerstwo Finansów ujawniło wczoraj zasady płacenia nowego podatku ekologicznego od aut, którym zastąpić chce podatek akcyzowy. Wkrótce nie będzie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Stawka podatku akcyzowego na samochód

Stawka podatku akcyzowego na samochód

W listopadzie 2006 roku zakupiłem w USA samochód osobowy z 2001 rocznika o pojemności 4000 cm3, następnie pojazd ten drogą morską dostał się do portu w Niemczech w styczniu 2007 roku. W porcie (...)

Nabycie nowego środka transportu w Unii

Nabycie nowego środka transportu w Unii

W grudniu 2005 roku kupiłem auto od litewskiej firmy zajmującej się handlem autami. Otrzymałem fakturę, na której widniała stawka i naliczony według niej podatek VAT. W kraju niestety, jako że (...)

Import samochodu z USA w celu odsprzedaży

Import samochodu z USA w celu odsprzedaży

Jako osoba fizyczna przesłałem zaliczkowo kwotę 15000 $ na zakup samochodu z USA (przelew na firmę handlową z prywatnego konta ROR). Oczekuję na dostawę uszkodzonego samochodu rocznik 2004/5, który (...)

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Moja żona jest obywatelką Norwegii mieszka tam i pracuje, ja jestem obywatelem RP i stały meldunek mam w Polsce; małżeństwem jesteśmy od 5 lat. Chciałbym sprowadzić samochód zarejestrowany tam (...)

Sprzedaż samochodu przez komis

Sprzedaż samochodu przez komis

Prowadzę komis samochodów osobowych używanych przez osoby prywatne nieprowadzące działalności gospodarczej, jestem płatnikiem podatku VAT, który płacę po sprzedaży pojazdu (wystawiam faktury (...)

Przerejestrowanie auta i 2 obywatelstwa

Przerejestrowanie auta i 2 obywatelstwa

Zamierzam kupić samochód od osoby fizycznej. Sprzedający ma dwa obywatelstwa: polskie i niemieckie. Ma auto zarejestrowane w Niemczech (zwykłe regularne niemieckie tablice). Chcę kupić ten samochód. (...)

Sprzedaż pojazdu przed pierwszą rejestracją

Sprzedaż pojazdu przed pierwszą rejestracją

Sprowadziłem samochód osobowy z USA dokonałem wszystkich opłat celnych tzn. cło, VAT i akcyzę, posiadam wszystkie niezbędne dokumenty do jego rejestracji w Wydziale Komunikacji. Zdecydowałem jednak (...)

Sprowadzanie samochodu z zagranicy a formalności jakich należy dokonać

Sprowadzanie samochodu z zagranicy a formalności jakich należy dokonać

Mam zamiar sprowadzić auto z Niemiec. Jakie czynności powinienem wykonać po zakupie? Konieczna będzie ponowna rejestracja tego pojazdu wraz z wydaniem nowego dowodu rejestracyjnego i nowych tablic (...)

Samochody demonstracyjne

Samochody demonstracyjne

Dealer samochodów prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Do salonu samochodowego zakupuje samochody demonstracyjne i rejestruje (...)

Podatek akcyzowy od aut

Podatek akcyzowy od aut

Pytanie dotyczy opłaty podatku akcyzowego od auta sprowadzonego z USA na osobę prywatną. Auto zostało sprowadzone z USA i odprawione w Bremerhaven (Niemcy) i tam zostały dokonane opłaty (cło + VAT). (...)

Podstawa obliczania akcyzy i VAT przy imporcie

Podstawa obliczania akcyzy i VAT przy imporcie

Nawiązując do mojego pytania z 18.04.2009 w sprawie sposobu ustalania wartości celnej sprowadzanego z USA samochodu osobowego, chciałbym uzyskać informację, czy art. 29 Rozporządzenia Rady EWG nr (...)

Opłaty od importu samochodów

Opłaty od importu samochodów

Jakie opłaty/obowiązki związane są z importem samochodów używanych z krajów Unii Europejskiej? Przede wszystkim należy wyjaśnić, iż pojęcie importu nie jest w powyższym przypadku prawidłowe (...)

Odsprzedaż samochodu kupionego poza granicą Unii

Odsprzedaż samochodu kupionego poza granicą Unii

Polska firma sp z o.o. zakupiła samochód osobowy na aukcji w USA i stała sie jego właścicielem (faktura zakupu wystawiona przez amerykańską firmę). W przypadku sprzedaży tego auta innej polskiej (...)

Samochód w spółce z o.o.

Samochód w spółce z o.o.

Zakupiliśmy w salonie samochodowym dwa używane samochody FIAT PALIO WEEKEND VAN - rok produkcji 2001. Wraz z fakturą sprzedaży otrzymaliśmy Karty Pojazdu wystawione w dacie pierwszej sprzedaży - (...)

Obcokrajowiec zmienia obywatelstwo a jego auto

Obcokrajowiec zmienia obywatelstwo a jego auto

Obywatel Niemiec większość roku spędza na terenie Polski, jeździ samochodem na niemieckich rejestracjach i nie jest już w stanie jeździć raz w roku na inspekcje tym samochodem do Niemiec. Samochód (...)

Zmiana samochodu z ciężarowego na osobowy a VAT

Zmiana samochodu z ciężarowego na osobowy a VAT

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Dnia 17 sierpnia 2005 roku (data pierwszej rejestracji), kilka dni przed zmianą przepisów - kupiłem samochód Toyota Corolla Verso. (...)

FORUM PRAWNE

Auto kupione w kraju bez opłaconej akcyzy.

Auto kupione w kraju bez opłaconej akcyzy. Witam! To mój pierwszy post na forum, mam nadzieje, że trafiłem do dobrego działu. Otóż zostałem oszukany przez człowieka zajmującego się sprowadzaniem (...)

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

rozwód z orzekaniem o winie

rozwód z orzekaniem o winie witajcie, za trzy tygodnie mam druga sprawe rozwodową.Mąż odszedł ode mnie 2 lata temu, po prostu po jednej z nocnych imprez(wrócil o 6 rano) gdy zaczęłam robić mu (...)

Reklamacja butów - zwrot gotówki

Reklamacja butów - zwrot gotówki Witam, moja narzeczona kupiła z koncem listopada kozaki za ca. 300 pln. Po niecałym miesiącu zareklamowaliśmy je, bo skóra zaczęła się łuszczyć i pękać mimo (...)

częściowe przekazanie lokalu na cele mieszkaniowe z vat

częściowe przekazanie lokalu na cele mieszkaniowe z vat W lipcu 2007 r. od Spółki nabyto lokal użytkowy. Od zapłaconej kwoty uzyskano zwrot VAT w części dotyczącej sprzedaży opodatkowanej. W (...)

Brak zapłaconej akcyzy za auto

Brak zapłaconej akcyzy za auto Witam, bardzo proszę o pomoc w poniższej sprawie, bo naprawdę nie mam już pomysłu co mam zrobić... W połowie sierpnia zakupiłam auto od osoby fizycznej, które było (...)

akcyza kupno samochodu - Urzad Celny

akcyza kupno samochodu - Urzad Celny Czy jest jakiś obowiązujacy termin załatwienia sprawy w Urzędzie Celnym w związku z zakupem samochodu sprowadzonego z Niemiec? Czy od dnia zakupu obowiązuje łączny (...)

Kupiłem auto w UE - jak go mam zarejestrować?

Kupiłem auto w UE - jak go mam zarejestrować? Jestem na etapie kupna samochodu. W przyszłym tygodniu jadę po jego odbiór za granicę do Belgi. Czy mam wcześniej go zarejestrować, aby móc nim wrócić? Czy (...)

Konkubinat a podzial majatku

Konkubinat a podzial majatku Żyjac w konkubinacie dokonywalem wielu zakupow i inwestycji, remont mieszkania konkubiny, zakupy sprzetu rtv i agd, kredyty zaciagane przez konkubine wszystko w wiekszosci (...)

Art. 258 KK

Art. 258 KK Witam serdecznie, Chciałbym na wstępie przedstawić swoją sytuację: W 2010 R. zakupiłem samochód osobowy. Do pewnego momentu wszystko wyglądało standardowo. Znalazłem ogłoszenie (...)

Porady prawne