31.1.2006

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Jak będą przeprowadzane egzaminy eksternistyczne?

W jakim celu przeprowadzane są egzaminy eksternistyczne?

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest uczniem szkoły, może uzyskać świadectwo ukończenia szkoły, z wyjątkiem szkoły kształcącej w zawodach medycznych, na podstawie egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych przez państwową komisję egzaminacyjną powołaną przez kuratora oświaty, a w przypadku szkół artystycznych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Jak przeprowadzane są egzaminy eksternistyczne?

Egzaminy eksternistyczne przeprowadza się z zakresu wszystkich zajęć edukacyjnych przewidzianych w planie nauczania szkoły dla dorosłych odpowiedniego typu.

Porady prawne

W zasadzie z dniem 1 lutego 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych. Rozporządzenie to określa:  

  • skład, warunki powoływania i odwoływania państwowych komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy eksternistyczne oraz tryb ich działania; 

  • szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania egzaminów eksternistycznych;  

  • wysokość opłat pobieranych za przeprowadzenie egzaminów eksternistycznych oraz przypadki, w jakich osoby o niskich dochodach mogą być zwolnione z całości lub części opłat za przeprowadzenie egzaminu eksternistycznego; 

  • warunki wynagradzania członków państwowych komisji egzaminacyjnych;  

  • przypadki, w których do egzaminów eksternistycznych może przystąpić osoba, która nie ukończyła 18 lat.

Przeprowadzanie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych określają jednak odrębne przepisy.

Jak działa państwowa komisja egzaminacyjna?

Powołanie komisji

Państwowa komisja egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy eksternistyczne może być powołana przy:  

  1. publicznej szkole dla dorosłych;  

  2. publicznym centrum kształcenia ustawicznego.

W przypadku jednak gdy publiczna szkoła dla dorosłych wchodzi w skład zespołu szkół, komisję powołuje się przy zespole szkół.

Komisja przeprowadza egzaminy eksternistyczne z zakresu szkoły dla dorosłych, przy której została powołana, a w przypadku komisji powołanej przy centrum kształcenia ustawicznego lub zespole szkół - z zakresu wszystkich lub niektórych szkół dla dorosłych wchodzących w skład centrum lub zespołu. 

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe oraz liceum profilowanego komisja może przeprowadzać egzaminy eksternistyczne z zakresu wszystkich lub niektórych zawodów lub profili kształcenia ogólnozawodowego, w których kształcą te szkoły.

W uzasadnionych przypadkach komisja powołana przy centrum może przeprowadzać egzaminy eksternistyczne z zakresu typów szkół dla dorosłych, które nie wchodzą w skład centrum, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe oraz liceum profilowanego - odpowiednio z zakresu zawodów lub profili kształcenia ogólnozawodowego, w których nie kształcą szkoły wchodzące w skład centrum. 

Kurator oświaty powołuje komisję na podstawie aktu powołania. Akt powołania określa w szczególności skład komisji oraz:  

  • typy szkół dla dorosłych,  

  • zawody ujęte w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego - w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe,  

  • profile kształcenia ogólnozawodowego - w przypadku liceów profilowanych- z zakresu których komisja przeprowadza egzaminy eksternistyczne.

W przypadku szkół ponadpodstawowych dla dorosłych w akcie powołania obok typu szkoły, z zakresu którego komisja przeprowadza egzaminy eksternistyczne, należy wymienić szkołę stanowiącą podbudowę programową kształcenia.

Komisję powołuje się i odwołuje na wniosek dyrektora szkoły, centrum lub zespołu, uzgodniony co do zasady z organem prowadzącym. Komisja jest powoływana na czas nieokreślony.

Kurator oświaty, na wniosek dyrektora szkoły, centrum lub zespołu, uzgodniony z organem prowadzącym, dokonuje zmiany aktu powołania komisji w przypadku zmian w składzie komisji lub zmian w organizacji kształcenia polegających w szczególności na wprowadzeniu kształcenia w nowym typie szkoły, zawodzie lub profilu kształcenia ogólnozawodowego lub zaprzestaniu kształcenia w danym typie szkoły, zawodzie lub profilu kształcenia ogólnozawodowego. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Potrzebujesz załatwić swoją sprawę, ale podmiot publiczny (na przykład: urząd, publiczna biblioteka, szkoła, szpital), w którym chcesz to zrobić, nie jest dla ciebie dostępny architektonicznie (na przykład nie ma podjazdu) lub informacyjno-komunikacyjnie (na przykład nie ma (...)

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Potrzebujesz załatwić swoją sprawę, ale podmiot publiczny (na przykład: urząd, publiczna biblioteka, szkoła, szpital), w którym chcesz to zrobić, nie jest dla ciebie dostępny architektonicznie (na przykład nie ma podjazdu) lub informacyjno-komunikacyjnie (na przykład nie ma (...)

Jak uzyskać zgodę na edukację domową?

Jak uzyskać zgodę na edukację domową?

Chcesz, aby twoje dziecko uczyło się w domu? Złóż wniosek o zgodę na edukację domową. Sprawdź, jak to zrobić.  Czym jest edukacja domowa? Każde dziecko, kt&oac edukacja domowa, zgoda na edukację domową, szkoła, uczeń, dziecko, nauczyciel, oświata, dyrektor szkoły

Uwaga rodzice! Dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju! - lipiec 2007 roku

Uwaga rodzice! Dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju! - lipiec 2007 roku

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie i uchwałę w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i jednolitego stroju.Program skierowany jest do dzieci z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto. Dofinansowanie podręczników szkolnych (...)

Umowa o pracę i mianowanie nauczyciela

Umowa o pracę i mianowanie nauczyciela

Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę lub mianowania. Dyrektor szkoły nawiązuje z nauczycielem stosunek pracy odpowiednio na podstawie umowy o pracę lub mianowania na stanowisku zgodnym z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami oraz zgodnie z posiadanym przez (...)

Czas pracy nauczyciela

Czas pracy nauczyciela

Pięciodniowy tydzień pracy Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Nauczycielom dokształcającym się, wykonującym inne ważne społecznie zadania lub - jeżeli to wynika z organizacji pracy w szkole - dyrektor szkoły może ustalić czterodniowy (...)

Jak uzyskać zgodę na edukację domową?

Jak uzyskać zgodę na edukację domową?

Chcesz, aby twoje dziecko uczyło się w domu? Złóż wniosek o zgodę na edukację domową. Sprawdź, jak to zrobić.  Czym jest edukacja domowa? Każde dziecko, kt&oac edukacja domowa, zgoda na edukację domową, szkoła, uczeń, dziecko, nauczyciel, oświata, dyrektor szkoły

Uwaga rodzice! Dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju! - lipiec 2007 roku

Uwaga rodzice! Dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju! - lipiec 2007 roku

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie i uchwałę w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i jednolitego stroju.Program skierowany jest do dzieci z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto. Dofinansowanie podręczników szkolnych (...)

Umowa o pracę i mianowanie nauczyciela

Umowa o pracę i mianowanie nauczyciela

Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę lub mianowania. Dyrektor szkoły nawiązuje z nauczycielem stosunek pracy odpowiednio na podstawie umowy o pracę lub mianowania na stanowisku zgodnym z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami oraz zgodnie z posiadanym przez (...)

Czas pracy nauczyciela

Czas pracy nauczyciela

Pięciodniowy tydzień pracy Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Nauczycielom dokształcającym się, wykonującym inne ważne społecznie zadania lub - jeżeli to wynika z organizacji pracy w szkole - dyrektor szkoły może ustalić czterodniowy (...)

Wybory parlamentarne - 13 października 2019 r.

Wybory parlamentarne - 13 października 2019 r.

9 sierpnia 2019 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Sejmu i Senatu. Zgodnie z tym postanowieniem, wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 13 października 2019 roku.  wybory parlamentarne, (...)

Wybory parlamentarne - 13 października 2019 r.

Wybory parlamentarne - 13 października 2019 r.

9 sierpnia 2019 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Sejmu i Senatu. Zgodnie z tym postanowieniem, wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 13 października 2019 roku.  wybory parlamentarne, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Konkurs na aplikację radcowską

Konkurs na aplikację radcowską

Moja córka wybiera się na aplikację radcowską. Czy w świetle obowiązujących przepisów musi ona posiadać miejsce zameldowania w okręgu właściwej izby radców prawnych, czy też może zdawać w dowolnym mieście w kraju, bez względu na miejsce zameldowania? Czy znane są już koszty takiej (...)

Konkurs na aplikację radcowską

Konkurs na aplikację radcowską

Moja córka wybiera się na aplikację radcowską. Czy w świetle obowiązujących przepisów musi ona posiadać miejsce zameldowania w okręgu właściwej izby radców prawnych, czy też może zdawać w dowolnym mieście w kraju, bez względu na miejsce zameldowania? Czy znane są już koszty takiej (...)

Wykształcenie instruktora zawodu w Centrum Integracji społecznej

Wykształcenie instruktora zawodu w Centrum Integracji społecznej

Gmina prowadzi Centum Integracji Społecznej, w którym na zlecenie pracują instruktorzy zawodu(zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym).Czy taki pracownik powinien posiadać przygotowaniu pedagogiczne(jaki zakres i w oparciu o jaki przepis prawny ) lub czy wystarczy,że kierownik jednostki posiada (...)

Akredytacja kuratora oświaty

Akredytacja kuratora oświaty

Kto może się starać o akredytację kuratora oświaty? Podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2 u.s.o., mogą ubiegać się o akredytację kuratora oświaty. Zakres podmiotowy rozporządzenia doprecyzowany jest w par. 2 pkt 2 rozporządzenia, na mocy którego (...)

Likwidacja placówki oświatowej

Likwidacja placówki oświatowej

W przypadku likwidacji placówki oświatowej jak można stwierdzić, że dana placówka została zlikwidowana i z jakim dniem placówka ta przestała istnieć? Gdzie musi być to ogłoszone? Ustawa o systemie oświaty dzieli instytucje oświatowe na publiczne i niepubliczne. Ponadto wśród tychże (...)

Wykształcenie instruktora zawodu w Centrum Integracji społecznej

Wykształcenie instruktora zawodu w Centrum Integracji społecznej

Gmina prowadzi Centum Integracji Społecznej, w którym na zlecenie pracują instruktorzy zawodu(zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym).Czy taki pracownik powinien posiadać przygotowaniu pedagogiczne(jaki zakres i w oparciu o jaki przepis prawny ) lub czy wystarczy,że kierownik jednostki posiada (...)

Akredytacja kuratora oświaty

Akredytacja kuratora oświaty

Kto może się starać o akredytację kuratora oświaty? Podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2 u.s.o., mogą ubiegać się o akredytację kuratora oświaty. Zakres podmiotowy rozporządzenia doprecyzowany jest w par. 2 pkt 2 rozporządzenia, na mocy którego (...)

Likwidacja placówki oświatowej

Likwidacja placówki oświatowej

W przypadku likwidacji placówki oświatowej jak można stwierdzić, że dana placówka została zlikwidowana i z jakim dniem placówka ta przestała istnieć? Gdzie musi być to ogłoszone? Ustawa o systemie oświaty dzieli instytucje oświatowe na publiczne i niepubliczne. Ponadto wśród tychże (...)