Jak będzie funkcjonowało przedsiębiorstwo „Porty Lotnicze”?

10.10.2017

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Celem ustawy o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze” jest zaktualizowanie podstaw prawnych działania Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" (PPL). Chodzi o zaktualizowanie podstaw prawnych PPL dotyczących zasad nadzoru i zarządania poprzez rezygnację z organów pracowniczych na rzecz rady nadzorczej powoływanej przez ministra właściwego do spraw transportu, zachowując jednocześnie formę prawną działalności, tj. przedsiębiorstwo państwowe.

Co przewidziano w nowej ustawie?

Jak wskazano, celem ustawy jest przyjęcie nowych regulacji dotyczących działalności przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lotnicze”, zwanego dalej „PPL”, a ponadto wprowadzenie przejrzystych zasad nadzoru i zarządzania oraz profesjonalizacja nadzoru nad działalnością PPL.

Ustawa przewiduje stworzenie nowych ram ustawowych dotyczących określenia przedmiotu działalności, organizacji oraz sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lotnicze”.

Zgodnie z nowymi przepisami, PPL jest samodzielną i samofinansującą się jednostką organizacyjną, prowadzącą działalność w zakresie i na zasadach określonych w ustawie i statucie. Ustawa przewiduje, że PPL prowadzi działalność w oparciu o plany sporządzane przez Prezesa PPL, które są opiniowane przez Radę Nadzorczą PPL i zatwierdzane przez ministra właściwego do spraw transportu. Ustawa wskazuje również, że statut PPL oraz zmiany statutu są wprowadzane przez ministra właściwego do spraw transportu, w drodze zarządzenia.

Ustawa wprowadza całkowicie nową strukturę organów PPL. Na czele PPL będzie stał Prezes PPL, który będzie powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw transportu. Również wiceprezesi PPL będą powoływani i odwoływani przez ministra właściwego do spraw transportu, na wniosek Prezesa PPL. Uchwalona ustawa wprowadza zmianę odnośnie organizacji PPL w stosunku do obecnego stanu prawnego, poprzez rezygnację z regulacji dotyczących funkcjonowania samorządu załogi w PPL. Ustawa jednoznacznie wskazuje, iż do PPL nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego.

Przyjęta ustawa wprowadza, jako organ PPL, Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza ma być organem opiniującym działalność PPL (w zakresie opinii nt. planów rocznych, planów pięcioletnich, sprawozdań z działalności i finansowych, zmian statutu, regulaminu organizacyjnego) oraz ma sprawować nadzór nad gospodarką finansową PPL. Członków Rady Nadzorczej będzie powoływał i odwoływał minister właściwy do spraw transportu na wspólną pięcioletnią kadencję. Ponadto, ustawa stanowi, że Rada Nadzorcza liczy od trzech do pięciu członków, przy czym w skład Rady Nadzorczej wchodzi minimum jeden przedstawiciel wskazany przez pracowników PPL.

Ustawa w przepisach przejściowych jednoznacznie wskazuje, że znosi się organy PPL określone w obecnej ustawie oraz, że wygasają wszelkie uprawnienia przysługujące członkom znoszonych organów PPL.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Nowe regulacje przewidują, że z dniem jej wejścia w życie utraci moc ustawa z dnia 23 października 1987 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”.


Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Gabinet

26.3.2017 przez: milosz55

Udzielaj porad prawnych online

20.8.2015 przez: GetSmarter

pisma do spólek

30.1.2014 przez: niebieska123