29.11.2017

Zespół
e-prawnik.pl

Kiedy mamy do czynienia z czynem nieuczciwej konkurencji?

Kiedy spotykamy się z czynem nieuczciwej konkurencji?

Jeżeli mówimy o nieuczciwej konkurencji, to bierzemy pod uwagę kilka podstawowych zagadnień; a mianowicie: pojęcie przedsiębiorcy, działalności gospodarczej oraz czynu nieuczciwej konkurencji. Jeśli mamy do czynienia z czynem nieuczciwej konkurencji, który co najmniej zagraża naszym interesom jako przedsiębiorców czy klientów, to z reguły możemy dochodzić odpowiedzialności odszkodowawczej, a w pewnych wypadkach podmiot postępujący nieuczciwie naraża się również na sankcje karne.

Kto może dopuścić się czynu nieuczciwej konkurencji?

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji określa przedsiębiorcę w najszerszym rozumieniu tego słowa – może nim być zarówno osoba fizyczna, prawna, jak i jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, przy czym podmioty te muszą, prowadząc działalność zarobkową lub zawodową, uczestniczyć w działalności gospodarczej.

Szerszy zakres pojęcia przedsiębiorcy w stosunku do innych ustaw (szczególnie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) przejawia się w tym, że dla uznania za przedsiębiorcę wystarczy, aby podmiot prowadził działalność zarobkową lub zawodową tylko ubocznie.

O jaką działalność gospodarczą chodzi?

Należy zauważyć, że definicji działalności gospodarczej należy poszukiwać w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, ponieważ ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji takiej nie zawiera. Zatem należy taką działalność zdefiniować jako działalność zarobkową (czyli nastawioną na zysk) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz nastawioną na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, jak też i działalność zawodową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły.

Porady prawne

Co stanowi czyn nieuczciwej konkurencji?

Ustawa uznaje za czyn nieuczciwej konkurencji działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli takie zachowanie miałoby zagrażać lub naruszać interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Jest to tzw. klauzula generalna. Pełni ona różne funkcje, zarówno definiuje czyny nieuczciwe, jak i uzupełnia czyny wyszczegółowione w dalszej części ustawy.

Aby natomiast dany czyn uznać za nieuczciwy, wskazane powyżej przesłanki powinny zostać spełnione kumulatywnie (tj. łącznie). A więc dane zachowanie uznać za czyn nieuczciwej konkurencji:

 • działanie to musi zostać podjęte w związku z działalnością gospodarczą i 
 • musi ono być sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami i 
 • musi ono zagrażać lub naruszać interes innego przedsiębiorcy lub klienta.  

Z kolei oceny danych działań powinno się dokonywać z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy, w świetle zwykłego obrotu gospodarczego. Przykładowo Sąd Apelacyjny zdefiniował działanie konkurencyjne jako „działanie podejmowane w związku z uczestnictwem w grze rynkowej, polegającej na osiągnięciu największych korzyści ze sprzedaży towarów” (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 maja 1999 r., I ACa 147/99, OSA 2000/3 poz. 11 str. 38).

Często jest tak, że bada się, w jakich okolicznościach dane działanie zostało podjęte oraz czy może ono w rzeczywistości wywołać zagrożenie lub naruszenie interesów podmiotów wskazanych w przepisach ustawy.

W świetle wcześniejszych, nieobowiązujących już, przepisów warunkiem, bez którego w ogóle nie można było rozważać kwestii zaistnienia nieuczciwej konkurencji było to, żeby dwa przedsiębiorstwa były konkurencyjne (stąd w orzecznictwie i doktrynie spierano się o to, jakie są w ogóle cechy konkurencji). Natomiast w obecnej ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji mowa jest tylko o przedsiębiorstwach, z których jedno swoim działaniem sprzecznym z prawem lub dobrymi obyczajami narusza interes innego przedsiębiorstwa.

Katalog czynów niedozwolonych znajduje się w samej ustawie. Są  nimi:

 • wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa;
 • fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług;
 • wprowadzające w błąd oznaczenie towarów i usług;        
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa;
 •  nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy;
 • naśladownictwo produktów;
 • pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie;
 • utrudnianie dostępu do rynku;
 • przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną;
 • nieuczciwa lub zakazana reklama; 
 • organizowanie systemu sprzedaży lawinowej;
 • prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

Katalog ten wskazuje czyny nieuczciwej konkurencji jedynie przykładowo, dlatego też możliwe jest uznanie za taki czyn i innych, których wprawdzie nie można znaleźć w tym wyliczeniu, jednak ze stanu faktycznego można wywnioskować charakter czynu nieuczciwej konkurencji i za taki też uznać dane działanie.

Większość czynów nieuczciwej konkurencji wskazanych jest w samej ustawie o zwalzczaniu nieuczciwej konkurencji, jednak wyjątek stanowi art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, który za taki czyn uznaje przesyłanie bez zgody użytkownika tzw. spamu.

Jeżeli określone działanie nie mieści się w ww. katalogu czynów wyraźnie zakazanych przez ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, to należy na podstawie wskazanej wcześniej klauzuli generalnej, jako uniwersalnego zakazu nieuczciwej konkurencji, ocenić charakter tego działania, z uwzględnieniem przesłanek przewidzianych w tym przepisie.

Jako przykłady czynów nieuczciwej konkurencji można podać:

 • wprowadzanie na rynek podróbek towarów renomowanych firm, bezprawnie opatrzonych ich logo, nawet wówczas, gdy firma sprzedająca taki towar nie ponosi za to winy;

 • używanie w obrocie gospodarczym zarejestrowanego znaku towarowego podobnego do wcześniej zarejestrowanego i używanego znaku renomowanego dla oznaczenia towarów identycznych lub podobnych do oznaczanych tym znakiem renomowanym, lecz o niskiej jakości.

Pamiętaj, że:

 • aby mieć do czynienia z nieuczciwą konkurencją, działania muszą być zawsze związane z działalnością gospodarczą;

 • działanie w celu osiągnięcia zysku (zarobkowe) nie jest konieczną przesłanką zakwalifikowania określonego podmiotu jako przedsiębiorcy w rozumieniu  art. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Produkt przeceniony jako czyn nieuczciwej konkurencji, czyli zasady organizowania wyprzedaży oraz promocji

Produkt przeceniony jako czyn nieuczciwej konkurencji, czyli zasady organizowania wyprzedaży oraz promocji

Sprzedaż poniżej kosztów lub sprzedaż z niezwykle wąskim marginesem zysku jest w niektórych krajach wprost zakazana, jest to również praktyka niedozwolona w prawie europejskim (art. 82 Traktatu rzymskiego). Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zasady organizowania promocji handlowych (...)

Gdy były pracownik prowadzi działalność konkurencyjną - opinia prawna

Gdy były pracownik prowadzi działalność konkurencyjną - opinia prawna

Stan faktycznyByły pracownik  (handlowiec) pod koniec kwietnia bieżącego roku, podczas wizyty w firmie zabrał ze sobą notatnik, w którym opisani byli kontrahenci naszej firmy. Dowiedzieliśmy się kilka dni później, że od maja podjął pracę u naszej konkurencji. Przedmiotowy zeszyt zawierał (...)

Kiedy reklama jest nieuczciwa?

Kiedy reklama jest nieuczciwa?

Czyn nieuczciwej konkurencji w reklamie Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:  reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka,  reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na (...)

Czy przywłaszczenie bazy danych byłego pracodawcy, można uznać jako czyn nieuczciwej konkurencji?

Czy przywłaszczenie bazy danych byłego pracodawcy, można uznać jako czyn nieuczciwej konkurencji?

Zanim przejdziemy do odpowiedzi na powyższe pytanie należy ustalić czym jest czyn nieuczciwej konkurencji i kiedy mamy z nim do czynienia? Nieuczciwa konkurencja Zacznijmy od tego, że zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503 j.t.) dalej (...)

Więcej sankcji za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Więcej sankcji za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ma na celu wykonanie przepisów unijnych w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem. Jaki jest cel ustawy z dnia 5 (...)

Jakie rodzaje reklam są zakazane oraz kiedy reklama stanowi czyn nieuczciwej konkurencji?

Jakie rodzaje reklam są zakazane oraz kiedy reklama stanowi czyn nieuczciwej konkurencji?

Jakie rodzaje reklam są zakazane oraz kiedy reklama stanowi czyn nieuczciwej konkurencji? Reklama jest jednym ze sposobów działalności marketingowej. Trzeba powiedzieć, że jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów pozyskiwania nowych klientów. Duże znaczenie ma reklama w (...)

Ochrona dóbr prawem chronionych przed treściami opublikowanymi w internecie

Ochrona dóbr prawem chronionych przed treściami opublikowanymi w internecie

Łatwiejsza ochrona dóbr prawem chronionych przed treściami opublikowanymi w internecie W dniu 15 grudnia br. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 82/17,  podjął uchwałę następującej treści: Przedsiębiorca, dochodzący roszczeń (...)

Przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

Przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

Czemu ma służyć nowa regulacja o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej? 12 lipca 2017 r. wejdzie w życie ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (przygotowana przez Ministerstwo (...)

Podszywanie się pod innego przedsiębiorcę zabronione!

Podszywanie się pod innego przedsiębiorcę zabronione!

  Obowiązek odpowiedniego oznaczania przedsiębiorstwa Zgodnie z art. 20 ustawy o Swobodzie działalności gospodarczej Przedsiębiorca wprowadzający towar do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany do zamieszczenia na towarze, jego opakowaniu, etykiecie lub instrukcji (...)

Umowa o zakazie konkurencji jako skuteczna ochrona \

Umowa o zakazie konkurencji jako skuteczna ochrona \"know how\" pracodawcy - opinia prawna

Stan faktyczny Prowadzę firmę na swoje nazwisko, która "żyje" z opracowywania i sprzedaży nowych produktów. Część z nich jest chroniona w Urzędzie Patentowym RP, ale części rozwiązań nie jestem w stanie ten sposób zabezpieczyć. Zabezpieczenia od strony konkurencji wymagają (...)

Działalność gwarancyjna spółki z o.o. - opinia prawna

Działalność gwarancyjna spółki z o.o. - opinia prawna

Stan faktyczny Proszę o udzielenie porady prawnej w następującym przedmiocie: czy spółka z o.o. nie mająca w nazwie kasa ani bank słowa może stworzyć coś na wzór "wzajemnej asekuracji" w przedmiocie: wzór: osoba płaci składkę co miesiąc po np. 30 PLN, gdy po /od pół roku straci pracę (...)

Pora na ograniczenie zatorów płatniczych

Pora na ograniczenie zatorów płatniczych

Sejm uchwalił ustawę, która ma ograniczyć zatory płatnicze. Nowelizacja przewiduje: skrócenie terminów zapłaty, uprawnienie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do ścigania dużych przedsiębiorstw generujących największe zatory, obowiązek dla największych (...)

Jakie praktyki ograniczające konkurencję są zakazane?

Jakie praktyki ograniczające konkurencję są zakazane?

Dlaczego i jak jest chroniona konkurencja? Już art. 9 ustawy - Prawo przedsiębiorców zobowiązuje ogólnie przedsiębiorców do wykonywania działalności gospodarcze zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów (...)

Podstawowe zasady systemu zamówień publicznych

Podstawowe zasady systemu zamówień publicznych

Kiedy zamawiający obowiązany jest stosować ustawowe procedury? Prawo zamówień publicznych i określone w nim tryby udzielania zamówień, stosuje się przy zawieraniu odpłatnych umów między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty (...)

Konsekwencje niezachowania tajemnicy handlowej przez pracownika - opinia prawna

Konsekwencje niezachowania tajemnicy handlowej przez pracownika - opinia prawna

Stan faktyczny Proszę o przygotowanie pisma informującego pracowników o obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa także po ustaniu stosunku pracy i konsekwencjach wynikających z ujawnienia tych informacji osobom trzecim, zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Opinia prawna Niniejsza (...)

Podstawowe zasady zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Podstawowe zasady zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

  Kiedy zamawiający obowiązany jest stosować ustawowe procedury? Ustawę o zamówieniach publicznych i określone nią tryby udzielania zamówień, stosuje się przy zamawianiu dostaw, usług lub robót budowlanych, finansowanych przez zamawiającego. Poprzez dostawy należy (...)

Szkoda na osobie, czyli o odszkodowaniu za utratę zdrowia

Szkoda na osobie, czyli o odszkodowaniu za utratę zdrowia

  Co to jest szkoda na osobie? Szkoda na osobie polega na uszkodzeniu ciała, wywołaniu rozstroju zdrowia, pozbawieniu życia, pozbawieniu wolności i naruszeniu innych dóbr osobistych człowieka. Szkoda na osobie może być wywołana czynem niedozwolonym (np. pobiciem, spowodowaniem wypadku (...)

Zakaz podbierania pracowników - klauzule umowne oraz ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Zakaz podbierania pracowników - klauzule umowne oraz ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

O klauzuli non solicitation, czyli w uproszczeniu klauzuli zakazującej przejmowania pracowników usłyszeć można np. przy okazji szeroko pojętych transakcji fuzji i przejęć (M&A). Tego typu transakcje są skomplikowanymi procesami, a ich struktura może być różna, zależnie od (...)

Żądaj odszkodowania za naruszenie konkurencji

Żądaj odszkodowania za naruszenie konkurencji

Implementacja dyrektywy Celem uchwalonej ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji jest transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych (...)

UOKiK zachęca do donosów...

UOKiK zachęca do donosów...

Ruszył program dla sygnalistów Wiesz o zmowie przedsiębiorców? Możesz anonimowo zawiadomić UOKiK. Ruszył pilotażowy program pozyskiwania informacji od tzw. sygnalistów.UOKiK czeka na zgłoszenia pod numerem telefonu 22 55 60 500  lub mailowe, na adres sygnalista@uokik.gov.pl. Niedozwolone (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA