Nowelizacja kodeksu karnego w ocenie TK

Wyrok TK dot. postępowania legislacyjnego i dopuszczalnego zakresu poprawek senackich

14 lipca 2020 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw w zakresie trybu jej uchwalenia, zakresu poprawek senackich oraz niejasnej terminologii użytej do opisania znamion czynów.

Porady prawne

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (ustawa zmieniająca) jest w całości niezgodna z art. 7 w związku z art. 112 oraz art. 119 ust. 1 Konstytucji RP.

W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie.

Orzeczenie (sygn. akt Kp 1/19) zapadło większością głosów. Zdanie odrębne zgłosił II sprawozdawca, wiceprezes TK Mariusz Muszyński.

Analiza Trybunału

Analizując proces legislacyjny ustawy zmieniającej, Trybunał zwrócił uwagę, że projekt procedowany był w niezwykle szybkim tempie. Od wniesienia projektu ustawy do jej przedstawienia do podpisu Prezydentowi upłynął zaledwie miesiąc. Pierwsze czytanie odbyło się niezwłocznie po otrzymaniu przez posłów projektu. Co więcej, po wypowiedziach Prezesa Rady Ministrów i Ministra Sprawiedliwości, bezpośrednio wskazujących na obszerność zmian oraz (co wprost wskazał Prezes Rady Ministrów) na potrzebę ich pilnego przegłosowania, Marszałek Sejmu zarządził wysłuchanie zaledwie 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół, bardzo ograniczonych, mając na uwadze zakres projektowanych zmian. Powyższe oznacza, że nie zostały zachowane terminy przewidziane w szczególnym postępowaniu przewidzianym dla zmiany kodeksów w regulaminie Sejmu. Regulamin wymaga bowiem, aby pierwsze czytanie projektu zmian kodeksu lub projektu zmian przepisów wprowadzających kodeks odbyło się nie wcześniej niż czternastego dnia od doręczenia posłom druku projektu. Do rozpatrzenia wskazanych projektów może zostać powołana Komisja Nadzwyczajna. Drugie czytanie projektu może odbyć się zaś nie wcześniej niż czternastego dnia od dnia doręczenia posłom sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej. W przypadku zgłoszenia w drugim czytaniu poprawki albo wniosku projekt kieruje się ponownie do Komisji Nadzwyczajnej.

TK zaznaczył, że na skutek uchwalenia regulaminu Sejmu następuje samozwiązanie się Sejmu postanowieniami tego aktu prawnego. Chociaż parlamentarzyści mogą w każdej chwili go zmienić bądź uchwalić nowy, to tak długo jak on obowiązuje, musi być bezwzględnie przestrzegany, a ewentualne powołanie się na zasadę autonomii nie może usprawiedliwiać obejścia i niestosowania postanowień regulaminowych.

Dla stwierdzenia niezgodności z Konstytucją ustawy z uwagi na niedochowanie terminów wynikających z regulaminu Sejmu według orzecznictwa Trybunału oprócz dokonania podstawowej analizy prawidłowości przebiegu procesu legislacyjnego, w takiej sytuacji weryfikuje także: wagę materii, której ustawa dotyczy, znaczenie naruszonych przepisów, etap prac legislacyjnych, na którym do niego doszło, skutek ewentualnych nieprawidłowości oraz skalę i częstotliwość naruszeń.

TK doszedł do przekonania, że materia ustawy – zmiana znacznej części Kodeksu karnego oraz ustaw składających się na system prawa karnego – miała istotną wagę. Celem wprowadzenia bardziej rygorystycznego trybu ustawodawczego w sprawach projektów kodeksów było zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu tych norm, w szczególności pod względem ich skutków oraz możliwości poprawnego stosowania. Nie jest zatem dopuszczalne, aby projekt tego rodzaju był przez Sejm procedowany w tempie szybszym, niż przewidziany dla konstytucyjnego trybu pilnego, bez zachowania wymogów dotyczących możliwości realnego uczestniczenia przez posłów i senatorów w procesie legislacyjnym. Nieprawidłowości w toku procesu legislacyjnego miały miejsce już w początkowej fazie postępowania, co miało później przełożenie na dalsze nieprawidłowości procesu legislacyjnego. Tempo prac znajduje też bezpośrednie przełożenie na wprowadzenie do systemu prawa karnego norm prawnych, które nie zostały w sposób dostateczny przemyślane i mogących wywołać efekty, których nawet sam projektodawca nie był świadom na etapie składania projektu. Ponadto, dotychczasowa praktyka legislacyjna nie pozwala na przyjęcie, by kodeksy były zmieniane w trybie właściwym dla zwykłej ustawy.

Trybunał wskazał również, że rozpatrywanie projektu ustawy w trzech czytaniach powinno się przejawiać co najmniej na cztery sposoby. Po pierwsze, musi ono obejmować sekwencję ściśle określonych czynności, podejmowanych przez organy Sejmu i zmierzających do możliwie dokładnego rozważenia potrzeby i istoty planowanych zmian prawnych. Po drugie, rozpatrywanie projektu ustawy przez Sejm wymaga stworzenia odpowiednich ram czasowych, dostosowanych do wagi i stopnia skomplikowania normowanej materii. Po trzecie, rozpatrywanie projektu ustawy przez Sejm w ramach trzech czytań wymaga uwzględnienia pluralistycznego charakteru parlamentu i umożliwienia każdemu z posłów aktywnego udziału w procesie prawotwórczym. Zasady te należy odnosić w szczególności do procesu legislacyjnego w sprawach projektów kodeksów bądź zmian kodeksów. Tego standardu postępowanie ustawodawcze w sprawie ustawy zmieniającej stanowczo nie spełniło.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zatarcie skazania na karę pozbawienia wolności

Zatarcie skazania na karę pozbawienia wolności

16 grudnia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie (sygn. akt SK 26/16) w sprawie skargi konstytucyjnej K. L. dotyczącej wyłączenia możliwości zatarcia skazania na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości wobec małoletniego poniżej lat 15. ##baner## Orzeczenie TK Trybunał (...)

Zatarcie skazania na karę pozbawienia wolności

Zatarcie skazania na karę pozbawienia wolności

16 grudnia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie (sygn. akt SK 26/16) w sprawie skargi konstytucyjnej K. L. dotyczącej wyłączenia możliwości zatarcia skazania na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości wobec małoletniego poniżej lat 15. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że (...)

Przepisy ustawy o IPN niezgodne z Konstytucją

Przepisy ustawy o IPN niezgodne z Konstytucją

Zwrot „ukraińscy nacjonaliści” z ustawy o IPN, która wprowadziła karalność zaprzeczania ich zbrodni, jest niekonstytucyjny jako nieokreślony. W dniu 17 stycznia 2019 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją regulacji prawnych zawartych w zakwestionowanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przepisach ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie (...)

Dosyć tortur na policji!

Dosyć tortur na policji!

Państwo ma obowiązek zapewnienia osobom pozbawionym wolności odpowiedniej odstraszającej ochrony przed torturami. Aby było to skuteczne, należy wprowadzić do kodeksu karnego przestępstwo tortur. Przykładem tortur jest rażenie zatrzymanego paralizatorem. Ważny wyrok sądu: rażenie zatrzymanego paralizatorem to tortury 30 stycznia 2018 r. przed polskim sądem zapadł bardzo ważny (...)

Ofiary pedofilów pod większą ochroną

Ofiary pedofilów pod większą ochroną

Wydłużenie okresów przedawnienia przestępstw seksualnych wobec dzieci i młodzieży oraz szerszą ochronę prawną małoletnich ofiar takich czynów przewiduje nowelizacja Kodeksu karnego, która weszła wczoraj w życie. Nowelizacja kodeksu karnego stanowi, że przedawnienie karalności przestępstw przeciw wolności seksualnej i obyczajności - jeśli pokrzywdzonym jest małoletni - nie może (...)

Będzie nowelizacja kodeksu karnego

Będzie nowelizacja kodeksu karnego

Ministerstwo Sprawiedliwości oficjalnie zaprezentowało projekt nowelizacji kodeksu karnego zakładający zniesienie kary pozbawienia wolności za zniesławienie (art. 212 ), także to dokonane za pośrednictwem środków masowego przekazu. Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 12 maja 2008 r. (SK 43/05) stwierdził, iż rozpowszechnianie prawdziwych zarzutów dotyczących niewłaściwego (...)

Walka z nielegalnymi adopcjami

Walka z nielegalnymi adopcjami

Dziecko nie może być przedmiotem transakcji. Przypadki oddawania dzieci za pieniądze do nielegalnej adopcji muszą być bezwzględnie zwalczane. Pozwolą na to zmiany w prawie, które wkrótce wejdą w życie. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawę, która umożliwi bezwzględne zwalczanie procederu oddawania dzieci za pieniądze (...)

Reaguj na przemoc wobec dzieci – to Twój obowiązek!

Reaguj na przemoc wobec dzieci – to Twój obowiązek!

Karna ochrona dzieci 13 lipca weszły w życie przepisy zapewniające lepszą prawnokarną ochronę dzieci przed najcięższymi przestępstwami. Kary dla przestępców będą nie tylko surowsze, ale przede wszystkim przepisy wprowadzają prawny obowiązek zawiadamiania organów ścigania przez osoby, które mają wiedzę o przestępstwie popełnionym wobec dziecka. Nowelizacja (...)

Będzie kolejna nowelizacja Kodeksu karnego

Będzie kolejna nowelizacja Kodeksu karnego

Nawet do pięciu lat więzienia grozi osobom, które będą ingerować w systemy informatyczne czy je uszkadzać. Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu karnego. Zakłada on m.in. wprowadzenie surowszych kar dla sprawców przestępstw informatycznych. Do dwóch lat więzienia będzie grozić tym, którzy w sposób nielegalny korzystają z systemów informatycznych, (...)

Ustawa lobbingowa nie zabezpieczy przed korupcją

Ustawa lobbingowa nie zabezpieczy przed korupcją

Ustawa o działalności lobbingowej nie zabezpiecza w pełni przed zjawiskami o charakterze korupcyjnym oraz wpływami zewnętrznymi na proces legislacyjny - twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich. List Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wylicza kolejno nieścisłości obowiązującej ustawy o działalności lobbingowej z 7 lipca 2005 roku. Ostatnie zdarzenia (...)

Założenia do ustaw bez

Założenia do ustaw bez "oceny skutków regulacji"

Ocena ma być dołączana dopiero do projektu ustaw, a nie do założeń. Rząd twierdz, że nowe przepisy mają przyspieszyć proces legislacyjny. Zmiana regulaminu Rady Ministrów powoduje, że ocena skutków regulacji, do tej pory dołączana i do założeń, i do projektu ustawy, teraz będzie częścią uzasadnienia proponowanego dokumentu – czytamy w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Regulamin (...)

Ustawa o rynku mocy - już wkrótce

Ustawa o rynku mocy - już wkrótce

Jaki jest cel proponowanych przepisów?  Sejm RP pracuje nad rządowym projektem ustawy o rynku mocy, przygotowanym przez Ministra Energii.  Głównym celem proponowanych przepisów jest zapewnienie ciągłości i stabilności dostaw energii elektrycznej dla przemysłu i gospodarstw domowych. Rynek mocy ma stworzyć efekt zachęty do podejmowania decyzji inwestycyjnych (...)

Reforma ustaw sądowych

Reforma ustaw sądowych

Celem nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw jest uporządkowanie kwestii z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Zmiany mają m.in. rozwiązać problem braków kadrowych w sądach i usprawnić działanie prokuratury. Nowelizacja zawiera także np. rozwiązania zmierzające do poprawy efektywności Krajowej Rady Sądownictwa. Ustawa przewiduje (...)

Ocena zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej

Ocena zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej

7 października 2021 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezesa Rady Ministrów dotyczący oceny zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej (sygn. akt K 3/21). ##baner## Wyrok TK Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: 1. Art. 1 akapit pierwszy i drugi w związku z art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. (...)

Szczegóły profilowania pomocy dla bezrobotnego mają być uregulowane w ustawie

Szczegóły profilowania pomocy dla bezrobotnego mają być uregulowane w ustawie

Szczegóły profilowania pomocy dla bezrobotnego mają być uregulowane w ustawie, a nie jedynie w rozporządzeniu ministra, bo dotyczą zasad i trybu gromadzenia informacji o jednostkach - orzekł Trybunał Konstytucyjny z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich. Zarządzanie pomocą kierowaną do osób bezrobotnych w ocenie TK  6 czerwca 2018 r. Trybunał Konstytucyjny publicznie (...)

Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

14 stycznia 2009 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Krajowej Rady Sądownictwa dotyczący ustroju sądów powszechnych, w szczególności zakresu nadzoru Ministra Sprawiedliwości, postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów i uprawnień Krajowej Rady Sądownictwa.Kwestionowany przepis ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że zwierzchni nadzór nad działalnością (...)

Utrata członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej

Utrata członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej

10 czerwca 2020 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok (sygn. akt K 3/19) w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego utraty członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 4 ustawy z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo (...)

Uchwała SN w ocenie TK

Uchwała SN w ocenie TK

20 kwietnia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezesa Rady Ministrów dotyczący uchwały składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., sygn. akt BSA I 4110 1/20. ##baner## Co orzekł TK? Trybunał Konstytucyjny orzekł, że uchwała składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń (...)

Nadzwyczajne złagodzenie kary w kodeksie karnym

Nadzwyczajne złagodzenie kary w kodeksie karnym

Kiedy sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kar? Kodeks karny przewiduje dwa tryby zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary - fakultatywny oraz obligatoryjny (obowiązkowy). Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary (fakultatywnie) w sytuacjach określonych w kodeksie karnym oraz wobec młodocianego, jeśli przemawiają za tym względy określone w art. 54 § 1 kodeksu (...)

Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa członka zarządu spółki

Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa członka zarządu spółki

Członek zarządu spółki handlowej, prócz odpowiedzialności względem spółki (odpowiedzialność cywilnoprawna) oraz zgromadzenia wspólników (procedura odwołania, udzielenie absolutorium), ponosi również odpowiedzialność publicznoprawną: karną i karnoskarbową. Niniejszy artykuł przedstawia niektóre czyny, za które Kodeks spółek (...)

Zaostrzenie kar dla pedofilów - przymusowa terapia za zgwałcenie o charakterze pedofilskim i kazirodczym

Zaostrzenie kar dla pedofilów - przymusowa terapia za zgwałcenie o charakterze pedofilskim i kazirodczym

Czemu ma służyć projekt zmian w ustawach karnych? Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy o Policji.Celem ustawy jest zaostrzenie kar i zwiększenie skuteczności działań wobec sprawców przestępstw o charakterze seksualnym, których ofiarami są małoletni (...)

Prezydent podpisał nowelizację kodeksu karnego

Prezydent podpisał nowelizację kodeksu karnego

Przy dość niskiej skali przestępczości Polska jest krajem o najwyższym w Europie współczynniku osadzonych. Ustawa zmienia podejście do orzekanych kar. Częściej stosowana ma być kara grzywny. Uchwalona ustawa jest wynikiem prac parlamentu nad trzema projektami ustaw: poselskim o zmianie ustawy - Kodeks karny (druk sejmowy nr 2024), senackim o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks (...)

Zmiany w prawie karnym

Zmiany w prawie karnym

26 września wchodzi w życie nowelizacja prawa karnego, czyli ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy. Co zmienia się w kodeksie karnym? Od tej chwili w katalogu środków karnych przewidzianych prawem karnym pojawiają się w nowe, tak więc obok pozbawienia praw publicznych,  zakazu zajmowania określonego stanowiska, (...)

Porządek w wymiarze sprawiedliwości

Porządek w wymiarze sprawiedliwości

Sejm ostatecznie przyjął ustawę gwarantującą konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości Sejm nie zgodził się 23 stycznia 2020 r. na wnioskowane przez Senat odrzucenie ustawy, która gwarantuje konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości i usprawnia pracę sądów - wskazuje MS. Nowa ustawa, będąca wynikiem inicjatywy poselskiej, czeka już tylko na podpis Prezydenta (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) umożliwia wymianę informacji między systemem bankowym a Krajową Administracją Skarbową (KAS) i zapobiega wyłudzeniom skarbowym, których najczęściej dokonują zorganizowane grupy przestępcze. STIR już działa Przykładem jego sprawnego działania jest szybka identyfikacja nowo założonego podejrzanego rachunku bankowego i uniemożliwienie (...)

Postępowania cywilne mają przyspieszyć

Postępowania cywilne mają przyspieszyć

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego jest kompleksową reformą przepisów dotyczących postępowań w sprawach cywilnych. W założeniach ustawa powinna ograniczyć przewlekłość postępowań i orzekania na podstawie niewystarczającego materiału dowodowego, zwiększyć terminowość rozpraw, poprawić organizację sądów i zapewnić lepsze traktowanie obywateli w (...)

Prezydent RP podpisał ustawę, która przyśpieszy informatyzację polskiego sądownictwa

Prezydent RP podpisał ustawę, która przyśpieszy informatyzację polskiego sądownictwa

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizację ustawy - Kodeks postępowania cywilnego wprowadzającą rozwiązania informatyczne, które ułatwią pracę wymiaru sprawiedliwości. – "Konsekwentnie przenosimy polskie sądownictwo z ery papierowej do cyfrowej" – mówił o nowych rozwiązaniach wiceminister sprawiedliwości Sebastian (...)

Parlament przeciwny żywności ze sklonowanych zwierząt

Parlament przeciwny żywności ze sklonowanych zwierząt

Parlament Europejski poparł rozporządzenie, które upraszcza procedury wydawania zezwoleń i wprowadzania do obrotu nowej żywności. Posłowie domagają się zakazu sprzedaży żywności pochodzącej ze sklonowanych zwierząt. Również żywność podlegająca przetworzeniu w procesach wykorzystujących nanotechnologie, będzie objęta oceną ryzyka przed uzyskaniem zezwolenia na wprowadzenie do (...)

Legislacja z opóźnieniami

Legislacja z opóźnieniami

Rząd Jarosława Kaczyńskiego przygotował zaledwie 42 projekty ustaw z ponad 200, które miał przyjąć do końca roku. To niewiele ponad 20 proc. planów. Na początku lipca PO wytykała rządowi Kazimierza Marcinkiewicza, że w pierwszym półroczu z planowanych 134 ustaw przyjął zaledwie 48. Gdy w lipcu Jarosław Kaczyński obejmował tekę premiera, zapowiedział legislacyjne przyspieszenie. (...)

Zasady tworzenia prawa gospodarczego

Zasady tworzenia prawa gospodarczego

Jakich aktów prawnych dotyczą zasady opracowywania prawa gospodarczego? Prawo przedsiębiorców formułuje katalog zasad rangi ustawowej, wyznaczających wysoki standard procesu legislacyjnego, w którym tworzone jest prawo związane z działalnością gospodarczą. Obejmują one nie tylko projekty rządowe (odsyłając w szczegółach proceduralnych do Regulaminu (...)

Stosowanie prawa Unii Europejskiej w Polsce

Stosowanie prawa Unii Europejskiej w Polsce

Na jakiej podstawie prawo wspólnotowe obowiązuje w Polsce? Traktat akcesyjny został podpisany w Atenach 16 kwietnia 2003 r. W dniach 7 i 8 czerwca 2003 r. odbyło się w Polsce referendum, w którym większość głosujących opowiedziała się za ratyfikacją traktatu. Na tej podstawie Prezydent Rzeczypospolitej dokonał jego ratyfikacji. Od 1 maja 2004 r. Polska jest członkiem Unii Europejskiej. (...)

O dialogu społecznym w Rydze

O dialogu społecznym w Rydze

W dniach 29 września-1 października br. w Rydze odbyła się konferencja nt. dialogu społecznego w nowych państwach członkowskich UE. Wzięli w niej udział przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, rządu Republiki Łotewskiej oraz przedstawiciele organizacji pracodawców ze wszystkich nowych państw członkowskich UE z Europy Środkowo-Wschodniej. Podczas konferencji przedstawiciel PKPP (...)

Budżet na 2010 rok wraca do Sejmu

Budżet na 2010 rok wraca do Sejmu

Senatorowie poparli 16 poprawek do ustawy o tegorocznym budżecie. Więcej przeznaczono na obchody „Solidarności" czy Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Nie przeszły natomiast wnioski opozycji o dodatkowych funduszach na program „Szklanka mleka" oraz na walkę z nowotworami. Senat zakończył prace nad tegorocznym budżetem. Senatorowie przyjęli 16 poprawek do (...)

Zmiany w SKOK-ach jeszcze głębsze

Zmiany w SKOK-ach jeszcze głębsze

Przed przystąpieniem do omawiania projektu i głosowania poprawek komisja wysłuchała sprawozdania nadzwyczajnej podkomisji, która wcześniej pracowała nad projektem. Projekt dotyczy nie tylko ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (SKOK-ach), ale też zmienia zapisy w szeregu innych ustaw. Np. w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, w ustawie o Narodowym Banku (...)

Po II czytaniu ustawy o VAT

Po II czytaniu ustawy o VAT

W związku z drugim czytaniem projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (sprawozdanie Komisji w druku nr 978), które odbyło się 7 października 2008 r., Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan przesłała swoje stanowisko w sprawie do Przewodniczących Klubów i Kół Poselskich. W opinii PKPP Lewiatan projekt w wersji przyjętej przez (...)

Kredyty hipoteczne w SKOK

Kredyty hipoteczne w SKOK

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Grupy posłów na Sejm RP dotyczący umożliwienia spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym (SKOK) udzielania długoterminowych kredytów hipotecznych. Kwestionowany przepis art. 15 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania nowelizuje ustawę z 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (...)

Kolejna poprawka do ustawy o restrukturyzacji finansowej publicznych ZOZ-ów

Kolejna poprawka do ustawy o restrukturyzacji finansowej publicznych ZOZ-ów

Senacka Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia przyjęła wczoraj poprawkę do ustawy o restrukturyzacji finansowej publicznych ZOZ-ów, zaproponowaną przez ministra zdrowia Marka Balickiego. Dziś odbędzie się w Senacie dyskusja na jej temat. Poprawka do ustawy o restrukturyzacji finansowej publicznych ZOZ-ów to w rzeczywistości szereg zmian, które przywracają wiele rozwiązań z prezydenckiego (...)

Konstytucja dla Nauki przyjęta przez Sejm!

Konstytucja dla Nauki przyjęta przez Sejm!

Sejm uchwalił nowe Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z przepisami wprowadzającymi tę reformę Tzw. ustawa 2.0 wprowadza zmiany w przepisach dotyczących ustroju i organizacji uczelni oraz zasad finansowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Wejście w życie ustawy ma podnieść jakość i przydatność kształcenia na studiach wyższych. Wprowadzony ma być ponadto nowy model kształcenia (...)

Senat zakończył prace nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt

Senat zakończył prace nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt

Przyjęcie nowelizacji z poprawkami Senat wprowadził 36 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. „Wydaje się, że to jest najlepsze, co Senat mógł osiągnąć” – ocenił po głosowaniu Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki. ##baner## Na konferencji prasowej po głosowaniu w środę, 14 października br. Marszałek (...)

Gotowa konstytucja dla nauki

Gotowa konstytucja dla nauki

Tzw. ustawa 2.0 wprowadza reformę szkolnictwa wyższego. To m.in. zmiany w przepisach dotyczących ustroju i organizacji uczelni oraz zasad finansowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Wejście w życie ustawy ma podnieść jakość i przydatność kształcenia na studiach wyższych. Konstytucja dla nauki wejdzie w życie 1 października 2018 r. Konstytucja dla nauki została (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zostałem pobity przez sąsiada.

Zostałem pobity przez sąsiada.

Dwa tygodnie temu zostałem pobity przez mojego sąsiada. Wylądowałem w szpitalu. Cały czas miałem z nim problem. Zgłaszałem wcześniej że mój sąsiad zachowuje się wobec mnie agresywnie, ale (...)

Zlekceważone powiadomienie o przestępstwie

Zlekceważone powiadomienie o przestępstwie

Złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 233 kk. Współwłaściciele naszej nieruchomości wspólnej celem uzyskania postanowienia jak i decyzji w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru (...)

Przedawnienie karalności czynu z art. 296 kk

Przedawnienie karalności czynu z art. 296 kk

W 2010 roku osoba została skazana z art. 296 § 1 na karę jednego roku z zawieszeniem na cztery lata, za czyn popełniony w styczniu 2000 roku. Sąd apelacyjny uchylił zaskarżony wyrok i przekazał (...)

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego po roku 2001

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego po roku 2001

Przedmiotem spadku jest gospodarstwo rolne (45ha) wraz z dwoma budynkami mieszkalnymi. Otwarcie spadku 09.12.2002 r. procedura -d ziedziczenie ustawowe. Sąd spadku zobowiązał wszystkich uczestników (...)

Przedawnienie przestępswtwa skarbowego

Przedawnienie przestępswtwa skarbowego

Zasada lex retro non agit (zasada niedziałania prawa wstecz) zabrania stosowania nowo ustanowionych norm prawnych do zdarzeń, które miały miejsce przed wejściem w życie tych norm, i z którymi to (...)

Przestępstwo stalkingu

Przestępstwo stalkingu

Pod koniec marca 2011 prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację kodeksu karnego, która za stalking przewiduje kary więzienia. Kiedy ta ustawa nabiera mocy prawnej tak aby można było pójść (...)

Treść zasady domniemania niewinności

Treść zasady domniemania niewinności

Na czym polega zasada domniemania niewinności?  Odnosząc się do samej zasady domniemania niewinności należy stwierdzić, że jej istota sprowadza się do tego, że nakazuje ona odpowiednią postawę (...)

Fotoradar a Straż Miejska

Fotoradar a Straż Miejska

Otrzymałem 3 lipca ze Straży Miejskiej w W. wezwanie: \"w związku z ujawnieniem wykroczenia polegającemu na przekroczeniu prędkości czym kierujący pojazdem marki ....... o nr rej.......dopuścił (...)

Wznowienie postępowania administracyjnego

Wznowienie postępowania administracyjnego

W październiku i listopadzie 2001 r. PINB i WINB w Poznaniu wydały błędne decyzje nakazujące rozbiórkę magazynu sprzętu drobiarskiego i paszy. Zostały one wydane z naruszeniem obowiązującego (...)

Moc wiążąca orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

Moc wiążąca orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

Proszę o wyjaśnienie wątpliwości co do treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego, skoro czytamy w uzasadnieniu "Akt normatywny lub jego część uznane przez Trybunał za niezgodne z konstytucją zostają (...)

Egzekucja należności podatkowych a przedawnienie

Egzekucja należności podatkowych a przedawnienie

Mam zobowiązanie podatkowe, którego nie zapłaciłem w terminie. Egzekucję prowadził organ administracyjny dokonał czynności egzekucyjnych, do których wystąpił zbieg z komornikiem sądowym. Sąd (...)

Poród żony a zasiłek chorobowy męża-przedsiębiorcy

Poród żony a zasiłek chorobowy męża-przedsiębiorcy

Mąż prowadzi działalność gospodarczą i posiada ubezpieczenie dobrowolne chorobowe. Czy z tego tytułu przysługuje jemu jakieś świadczenie po porodzie żony? Ubezpieczonemu – ojcu dziecka (...)

Mandat z fotoradaru Straży Miejskiej a wyrok TK

Mandat z fotoradaru Straży Miejskiej a wyrok TK

Dostałem od Straży Miejskiej zdjęcie z fotoradaru wraz z mandatem na kilka dni przed ogłoszeniem przez Trybunał Konstytucyjny wyroku o niezgodności stosowania fotoradarów przez Straż Miejską. (...)

Zniewaga

Zniewaga

Na czym polega przestępstwo zniewagi? Kodeks karny, art. 216 par. 1 i 2 k.k.: „Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, (...)

Pomawianie człowieka a Kodeks karny

Pomawianie człowieka a Kodeks karny

Jakie wartości chroni art. 212 Kodeksu karnego, odnoszący się do pomawiania człowieka? Istotą czynu z art. 212 Kodeksu karnego jest pomówienie podmiotu, tj. zarzucenie mu takiego postępowania (...)

Zeznanie nieprawdy przed sądem.

Zeznanie nieprawdy przed sądem.

Czy zeznanie przed sądem nieprawdy jest przestępstwem karalnym? W związku z zamówieniem porady prawnej przedstawiamy odpowiedzi na zadane pytanie: Co do zasady zeznanie przed sądem nieprawdy (...)

Funkcjonariusz publiczny a Kodeks karny

Funkcjonariusz publiczny a Kodeks karny

Kto jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego? Funkcjonariuszem publicznym jest: 1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 2) poseł, senator, radny, 2a) poseł do Parlamentu (...)

Zatarcie skazania według kodeksu karnego z 1969 r.

Zatarcie skazania według kodeksu karnego z 1969 r.

Ok. 12 lat temu zostałem skazany za drobne przestępstwo przeciw mieniu (chyba 6 mc-y w zawieszeniu na 2 lata). Nigdy później nie byłem karany. Za każdym razem kiedy zatrzymuje mnie policja, twierdzi (...)

Okres wypowiedzenia a ustawa kominowa

Okres wypowiedzenia a ustawa kominowa

Czy w umowach o pracę z członkami zarządu podmiotów podlegających pod tzw. ustawę kominową są jakieś ograniczenia odnośnie okresu wypowiedzenia umowy o pracę? Wiadome jest, iż kwestia odprawy (...)

Ustawa o świadku koronnym

Ustawa o świadku koronnym

Ustawa o świadku koronnym, jak wynika z przepisów końcowych , obowiązuje do 1 września 2006 roku. Czy oznacza to, że po 1 września nie maja już zastosowania te przepisy? Czy też jest przewidziana (...)

Zasada

Zasada "prawo nie działa wstecz"

Lex retro non agit to oczywista zasada wywodząca się z prawa rzymskiego. Jak należy interpretować art. 3 kodeksu cywilnego? Przytoczony w pytaniu artykuł 3 kodeksu cywilnego stanowi: "Ustawa (...)

Zaliczanie okresów ubezpieczenia w KRUS i ZUS

Zaliczanie okresów ubezpieczenia w KRUS i ZUS

Czy do przyszłej emerytury zaliczone będą składki płacone do ZUS-u a potem do KRUS-u? np.10 lat pracy a potem praca w gospodarstwie rolnym. Osobie, która opłacała składki do ZUS i do KRUS i spełniła (...)

Ustawa kominowa

Ustawa kominowa

W jaki sposób funkcjonuje ustawa kominowa? Ustawa kominowa wprowadziła mechanizm ograniczenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego – stanowi o tym regulacja art. 8 tego aktu prawnego. Przepis (...)

Poprawki naniesione na weksel

Poprawki naniesione na weksel

Czy można poprawić źle wypełnioną datę na wekslu in blanco? Jeśli tak to w jaki sposób to zrobić? Na wstępie należy zauważyć, iż prawo wekslowe nie zawiera przepisu zgodnie z którym (...)

Obowiązki notariusza przy sporządzaniu aktu

Obowiązki notariusza przy sporządzaniu aktu

W księdze wieczystej nieruchomości znajdują się wzmianki w dziale I i II. Proszę o wskazanie przepisów, zgodnie z którymi, to notariusz ma obowiązek sprawdzić i opisać wzmianki w akcie notarialnym? (...)

Dokument księgowy a wpis do księgi przychodów

Dokument księgowy a wpis do księgi przychodów

W przepisach podatkowych jest przedstawione co powinna zawierać faktura, rachunek i dowód wewnętrzny aby był uznany za dokument księgowy. Czy oprócz faktury, rachunku i dowodu wewnętrznego są jeszcze (...)

Poprawki i dopiski w akcie notarialnym

Poprawki i dopiski w akcie notarialnym

Notariusz sporządzający akt notarialny dot. sprzedaży nieruchomości - bez wiedzy i zgody zbywcy - w porozumieniu z nabywcą, dokonał zmiany treści jego zapisu (na oryginale będącym w wyłącznej (...)

Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

17 czerwca 2004 została uchwalona przez Sejm nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ile czasu ma Prezydent na podpisanie zmian? Co oznacza "vacatio legis"? Jakie konsekwencje niesie za sobą (...)

Urlop wypoczynkowy nauczyciela akademickiego

Urlop wypoczynkowy nauczyciela akademickiego

Nauczyciel akademicki z ponad 20-letnim stażem został zatrudniony z określeniem pensum 200 godzin dydaktycznych. Umowa o pracę została zawarta z datą rozpoczęcia pracy od 1 października 2004r. (...)

Wybory samorządowe a wybory do sejmu i senatu

Wybory samorządowe a wybory do sejmu i senatu

Czym różnią się wybory samorządowe od wyborów do sejmu i senatu? Zgodnie z art. 16 Konstytucji RP ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa (...)

FORUM PRAWNE

Do Kuratorów zawodowych

Do Kuratorów zawodowych Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną dotyczącą naszej pracy. (...)

Jak spowodować zmianę treści postanowienia prokuratora

Jak spowodować zmianę treści postanowienia prokuratora Prokurator umorzył postępowanie z uwagi na śmierć sprawcy wypadku, w którym zginęły dwie osoby: kierowca i pasażer. Zgodnie z pouczeniem (...)

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek... Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku dochodowego (...)

zniewaga 216kk?

zniewaga 216kk? Jestem studentem zaocznym i ostatnio próbuje sobie dorobić(ze względu na problemy ze znalezieniem innej pracy) chodzac po domach i pytając ludzi czy nie są zainteresowani oknami plastykowymi( (...)

Szkolenie prawne a propos nowelizacji KPK i KPC "SOLINA2014"

Szkolenie prawne a propos nowelizacji KPK i KPC "SOLINA2014" TEMAT: ?Nowelizacja postępowania kodeksu karnego i cywilnego? OPIS: Szkolenie wyjazdowe z pracą na przygotowanych materiałach z możliwością (...)

Odebranie pijanemu rowerzyście prawa jazdy - nowelizacja ustawy!!!

Odebranie pijanemu rowerzyście prawa jazdy - nowelizacja ustawy!!! Sąd nie będzie już mógł orzekać wobec pijanego rowerzysty zakazu prowadzenia samochodu - przewiduje nowelizacja Kodeksu karnego.

Kara za stalking - od 5 czerwca 2011 nawet do 10 lat pozbawienia wolności !!!

Kara za stalking - od 5 czerwca 2011 nawet do 10 lat pozbawienia wolności !!! Od 5 czerwca 2011 zacznie obowiązywać nowelizacja kodeksu karnego w sprawie stalkingu. Dopuszcza ona karę więzienia za (...)

Gwałt będzie ścigany z urzędu!!

Gwałt będzie ścigany z urzędu!! Nowelizacja kodeksu karnego wprowadzi pewne zmiany. Do ścigania za gwałt nie będzie konieczny wniosek ofiary, wystarczy samo zawiadomienie. Inne zmiany które zaproponował (...)

Pijany rowerzysta nie straci prawka

Pijany rowerzysta nie straci prawka Czy to prawda, że zmieniły się przepisy i za jazdę pod wpływem alkoholu nie zabiorą prawa jazdy? To co się stanie, będę miał zakaz jazdy rowerem?! nowelizacja (...)

jak przebiega proces legislacyjny w gminie?

jak przebiega proces legislacyjny w gminie? jak przebiega proces legislacyjny w gminie?

Spółka cywilna a prowadzenie nzoz-u

Spółka cywilna a prowadzenie nzoz-u Od 3 lat prowadzimy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej.Został on założony przez spółkę cywilną.Do ub. roku nie bylismy rejstrowani jako spółka,ani jako (...)

Prawo ochrony zdrowia

Prawo ochrony zdrowia Jestem prawnikiem i zajmuję się stroną prawną działalności lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej. Podejmowałem już tematykę organizacji działalności, podatkową, ubezpieczeniową, (...)

Izba wytrzeźwień a Trybunał Konstytucyjny.

Izba wytrzeźwień a Trybunał Konstytucyjny. Resort zdrowia ostatnio chciał podnieść opłatę za izbę wytrzeźwień do 350zł! Rzecznik praw obywatelskich jednak zaskarża te decyzję, ponieważ ustawa (...)

Rodzinne ogródki działkowe a zmiana prawa

Rodzinne ogródki działkowe a zmiana prawa Witam forumowiczów, jak się zapewne orientujecie, zanosi się na zmianę prawa związanego z Rodzinnymi Ogródkami Działkowymi (ROD), dziś tj. 11.07.12r (...)

PROTEST PRZECIWKO WALORYZACJI KWOTOWEJ!!

PROTEST PRZECIWKO WALORYZACJI KWOTOWEJ!! WYSYŁAJCIE PROTESTY W SPRAWIE ZŁODZIEJSKIEJ WALORYZACJI KWOTOWEJ!!!!!!!!!!! Trybunał Konstytucyjny prasainfo@trybunal.gov.pl 1/PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Pan (...)

Podwyżka czynszu narusza konstytucje?!

Podwyżka czynszu narusza konstytucje?! Witam Wszystkich. Trybunał Konstytucyjny zajmie się skargą kasacyjną dotyczącą przepisów ustawy z 15 grudnia 2006 r. Ustawa zawierać może przepis który (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Kodeks karny

Kodeks karny Witam kiedy upływa przedawnienie karalności, za występek popełniony w 1997r? prokurator po 13 latach przedstawił zarzuty, ale w tej sprawie, już jedna osoba została skazana, W starym (...)

kodeks karny

kodeks karny witam, potrzebuje pomocy w omówieniu art.68 kk a dokładnie jego §2, chodzi o \"w szczególności gdy popełnił inne niż określone w § 1 przestępstwo\" - różne poglądy dot. tych (...)

kara za odpalenie racy

kara za odpalenie racy Jaka jest kara przewidziana przez kodeks karny za odpalenie racy na meczu, piłki halowej? kodeks karny sobie wpisz w google + raca, a nie spamuj na forum nożyk na hali to jeszcze (...)

Porady prawne