Jak będzie opodatkowana ziemia pod słupami energetycznymi?

Jaka ustawa porządkuje zasady opodatkowania ziemi pod słupami energetycznymi?

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym ujednolica zasady opodatkowania gruntów, przez które przebiega strategiczna infrastruktura liniowa. Dzięki nim właściciele terenów, na których się ona znajduje, nie muszą obawiać się wzrostu podatków gruntowych.

Naliczanie najwyższej stawki podatku, odpowiedniej dla gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, było krzywdzące dla właścicieli gruntów leśnych, rolnych lub nieużytków. Prowadziłoby to do sytuacji, gdy właściciel, który sam nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie czerpie korzyści w związku ze znajdującą się na jego terenie infrastrukturą liniową, byłby zobowiązany do zapłaty wielokrotnie wyższego podatku od gruntu. Nowe przepisy pozwolą zapobiec takim praktykom.

Porady prawne

Do tej pory nie było bowiem przepisów regulujących wprost zasady opodatkowania tych gruntów. Dochodziło do sytuacji, w których takie same grunty w gminach sąsiadujących mogły zostać opodatkowywane inną stawką podatku, w zależności od przyjmowanej przez gminę interpretacji prawa. W części gmin organy skarbowe traktowały tereny, na których znajdowała się infrastruktura liniowa jako grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, co wiąże się z naliczeniem najwyższej stawki podatku od nieruchomości. Prowadziło to do licznych sporów pomiędzy podatnikami, właścicielami infrastruktury liniowej oraz organami podatkowymi.

Jakie zmiany przewidziano?

Nowelizacja wprowadza zmiany w: ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892), ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785, 2141, 2372 i 2432 oraz z 2018 r. poz. 650) oraz w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1821).

Podstawowym celem nowelizacji ustaw o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym jest wprowadzenie jednolitych zasad opodatkowania gruntów, na których są posadowione urządzenia służące do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej oraz infrastruktura telekomunikacyjna, poprzez wskazanie, że korzystanie z tych gruntów przez przedsiębiorcę, który nie jest ich właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem, nie jest traktowane jako ich zajęcie na prowadzenie działalności gospodarczej.

Nowe rozwiązania są bardzo istotne dla płacących podatki gruntowe. Dzięki nim właściciele lub użytkownicy wieczyści gruntów nie będą zobowiązani do zapłaty wyższego podatku wyłącznie dlatego, że przez ich grunty przebiegają urządzenia infrastruktury liniowej. 

Nowelizacja ma także na celu zapobieżenie wzrostowi obciążeń finansowych przedsiębiorstw posiadających infrastrukturę liniową. Ustawa wprowadza przepisy stanowiące, iż za grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej nie uważa się gruntów, przez które przebiega infrastruktura służąca do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej oraz infrastruktura telekomunikacyjna. W ocenie projektodawców, nowelizacja ta powinna zniwelować pojawiające się w praktyce gospodarczej wątpliwości interpretacyjne związane z tym, czy wskazane wyżej grunty są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Kiedy zmiany zaczną obowiązywać?

Nowe regulacje wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Zob. też: Podatki gruntowe niezależne od infrastruktury liniowej?


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne