27.4.2007

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Projekt ustawy o zwrocie akcyzy zapłaconej od sprowadzonych samochodów osobowych

Ministerstwo Finansów skierowało do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego.

Po co nowa ustawa? 

Projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego, przewiduje możliwość zwrotu części podatku akcyzowego podmiotowi, który poniósł ciężar zapłaty akcyzy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu, zwanemu „nabywcą wewnątrzwspólnotowym” albo „importerem” albo podmiotowi, który poniósł ciężar akcyzy w cenie nabycia tego samochodu na terytorium kraju, zwanemu „nabywcą na terytorium kraju”, jeżeli część akcyzy nie została zwrócona nabywcy wewnątrzwspólnotowemu albo importerowi. Celem tej ustawy jest wprowadzenie jednolitych zasad zwrotu części podatku akcyzowego zapłaconego od starszych niż dwuletnie, samochodów osobowych, nabytych w okresie od 1 maja 2004 r. do 30 listopada 2006 r., ww. podmiotom pod warunkiem, że osoba, której przysługuje zwrot jest właścicielem samochodu osobowego, którego zwrot dotyczy. Ustawa miałaby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

Porady prawne

Konieczność ustalenia jednolitych zasad zwrotu części podatku akcyzowego od samochodów, zapłaconego na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego, wynika z ogłoszonego w dniu 18 stycznia 2007 r. orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-313/05 (Maciej Brzeziński/Dyrektor Izby Celnej w Warszawie), dotyczącej zgodności z prawem wspólnotowym polskich przepisów odnośnie opodatkowania samochodów osobowych podatkiem akcyzowym. W ww. orzeczeniu Trybunał uznał, że przepisy o podatku akcyzowym w dotychczasowym brzmieniu powodowały, iż samochody osobowe sprowadzone wewnątrzwspólnotowo po 1 maja 2004 r., mogły być wyżej opodatkowane podatkiem akcyzowym od sprzedawanych samochodów już zarejestrowanych w Polsce, co jest niezgodne z art. 90 WE.

Zastrzeżenia ETS do polskich przepisów o podatku akcyzowym od samochodów osobowych dotyczą jedynie kwestii ich zgodności z art. 90 TWE, który zgodnie z orzeczeniem w ww.

sprawie, należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on podatkowi akcyzowemu w zakresie, w jakim kwota podatku nakładana na pojazdy używane, starsze niż dwuletnie, nabyte w państwie członkowskim innym niż Polska, która wprowadziła taki podatek, przewyższa rezydualną kwotę tego podatku zawartą w wartości rynkowej podobnych pojazdów, które zostały zarejestrowane wcześniej w Polsce.

ETS podkreślił, iż zwrotowi podlega jedynie kwota podatku akcyzowego przewyższająca kwotę odpowiadającą rezydualnemu podatkowi zawartemu w cenie krajowego, podobnego używanego samochodu. Orzeczenie odnosi się do dyskryminujących stawek akcyzy, stosowanych w odniesieniu do samochodów osobowych nabytych wewnątrzwspólnotowo, starszych niż dwuletnie.

Ponadto zgodnie z wyrokiem ETS, rozstrzygnięcie kwestii ewentualnej dyskryminacji w odniesieniu do każdego samochodu krajowego, należy do organów krajowych.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału, kwota zwrotu powinna być obliczona poprzez porównanie kwoty podatku zapłaconego w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego z kwotą podatku zawartą w cenie podobnego samochodu osobowego, który jest użytkowany na terenie kraju.  

Komu przysługuje zwrot nadpłaconej akcyzy od sprowadzonych samochodów?

 

Zwrot przysługuje osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej i tylko raz w odniesieniu do konkretnego samochodu (osoba, której przysługuje zwrot musi być właścicielem samochodu osobowego, którego zwrot dotyczy w momencie składania wniosku o zwrot). Istotą nadania ww. kategoriom podmiotów uprawnienia do zwrotu części podatku akcyzowego jest dokonanie zwrotu akcyzy tylko osobom, które faktycznie poniosły ciężar zapłaconej akcyzy. W podobnej sprawie wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z dnia 6 marca 2002 r., sygn. Akt P.7/2000 stwierdził, że zwrot podatku powinien należeć się temu, kto wartość tę utracił. Zwrot przysługuje zatem osobie, która faktycznie poniosła ekonomiczny ciężar nienależnie zapłaconego podatku. W opinii TK uprawnionym do zwrotu nie jest osoba, która już otrzymała podatek wraz z zapłatą ceny samochodu dokonaną przez nabywcę, ale kolejny właściciel „konsument”, ponieważ to on zapłacił cenę wyższą niż by to uczynił, gdyby nie wliczono w nią podatku akcyzowego.  

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zwrot nadpłaty akcyzy od sprowadzanych samochodów

Zwrot nadpłaty akcyzy od sprowadzanych samochodów

Rządowy projekt ustawy o zwrocie części podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego, który teraz jest w Sejmie, przewiduje możliwość zwrotu części podatku akcyzowego nabywcy wewnątrzwspólnotowemu albo importerowi samochodu osobowego. Celem tej ustawy jest wprowadzenie jednolitych zasad zwrotu części (...)

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Przeczytaj ważne informacje na temat prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Opodatkowanie akcyzą Podstawowym aktem prawnym dotyczącym podatku akcyzowego w Polsce jest ustawa o podatku akcyzowym, która wprowadza opodatkowanie akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych, (...)

System „VAT-marża” w komisie i handlu samochodami osobowymi

System „VAT-marża” w komisie i handlu samochodami osobowymi

Jakie są założenia ogólne systemu rozliczenia podatku od marży?Ustawa o VAT przewiduje szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków. W artykule omówimy szczególny sposób rozliczania dostawy towarów używanych, zwany w praktyce systemem marży.  Na potrzeby (...)

Ustawa o zwrocie nadpłaty akcyzy od samochodów!

Ustawa o zwrocie nadpłaty akcyzy od samochodów!

19 lipca 2008 r. wchodzi w życie ustawa o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego.Czego dotyczy nowa ustawa?Ustawa ta wprowadza jednolite zasady zwrotu nadpłaty podatku akcyzowego osobom, które dokonały nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu starszego niż dwuletni samochodu osobowego w (...)

Czy będzie zwrot akcyzy od sprowadzanych samochodów?

Czy będzie zwrot akcyzy od sprowadzanych samochodów?

W oczekiwaniu na wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości... 9 sierpnia 2005 do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie Maciej Brzeziński przeciwko Dyrektorowi Izby Celnej w Warszawie. W czerwcu 2004 r. M. Brzeziński, skarżący w postępowaniu (...)

Składamy deklaracje podatkowe

Składamy deklaracje podatkowe

Rozliczenie z urzędem skarbowym – złożenie deklaracji PIT i zapłata podatk - to podstawowe obowiązki podatkowe przedsiębiorcy. Jaką deklarację PIT wybrać, jak przygotować i podpisać deklaracje podatkowe: PIT, CIT, VAT. Deklaracje papierowe czy elektroniczne Kiedy można złożyć deklarację elektroniczną, a kiedy papierową? Deklaracja podatkowa to deklaracja składana na potrzeby (...)

Projekt ustawy o podatku akcyzowym

Projekt ustawy o podatku akcyzowym

PKPP Lewiatan z uznaniem przyjmuje fakt, iż Podkomisja stała do spraw monitorowania systemu podatkowego szybko i sprawnie zakończyła prace nad projektem ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1083). Jednocześnie chcielibyśmy raz jeszcze zaapelować o potraktowanie projektu priorytetowo, aby nowa ustawa weszła w życie 1 stycznia 2009 r.  Niestety Podkomisja w sprawozdaniu z dnia 23 października (...)

Akcyza w górę!

Akcyza w górę!

Propozycje zmiany rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego obejmują kilka obszarów: 1. Napoje alkoholoweProjekt przewiduje zmianę stawek podatku akcyzowego na alkohol etylowy, wino, napoje fermentowane i produkty pośrednie.Należy podkreślić, iż stawki akcyzy na poszczególne napoje alkoholowe nie były (...)

Szykują się zmiany w rozliczaniu akcyzy

Szykują się zmiany w rozliczaniu akcyzy

Rząd opowiedział się we wtorek za autopoprawką do projektu nowelizacji ustawy o akcyzie, która przewiduje zwrot części zapłaconej przez zakłady energochłonne akcyzy od wykorzystywanej przez nie energii elektrycznej. Dzięki wprowadzonym zmianom nastąpi zrównanie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce z przedsiębiorstwami w innych krajach Unii Europejskiej, (...)

Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

Do utrzymania dobrego stanu finansów państwa potrzebna jest odpowiedzialna polityka podatkowa. Jej celem jest wspieranie firm tak, żeby przetrwały trudny okres pandemii w jak najlepszej kondycji i żeby po jej zakończeniu mogły wrócić na ścieżkę szybkiego rozwoju. W sumie na wprowadzonych przez resort finansów w 2020 r. podatkowych zmianach, mikro, małe (...)

Zwrot akcyzy za samochód sprowadzony z UE

Zwrot akcyzy za samochód sprowadzony z UE

Możliwości zwrotu akcyzy zapłaconej od samochodów osobowych sprowadzonych z państw Unii Europejskiej wzbudza szczególne zainteresowanie czytelników. Wyjaśniamy zatem wątpliwości, które w ostatnim czasie przekazali nam w tej kwestii. Rzeczpospolita 08.08.2005 r. podatek, akcyza, podatek akcyzowy, sprowadzanie samochodów, samochód z UE

Czy rząd będzie zmuszony oddać akcyzę naliczoną od sprowadzanych samochodów?

Czy rząd będzie zmuszony oddać akcyzę naliczoną od sprowadzanych samochodów?

Czy przyszły rząd będzie musiał znaleźć ponad 1 mld zł na zwrot akcyzy od używanych samochodów sprowadzonych z UE? Takie mogą być konsekwencje orzeczenia sądu w Lublinie.Jeden z mieszkańców Lublina w czerwcu zeszłego roku sprowadził z Belgii samochód Citroën wyprodukowany w 1994 r. Aby go zarejestrować, zapłacił w Urzędzie Celnym w Lublinie ponad 4,6 tys. zł akcyzy. Następnie (...)

Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

Transakcje wymagające numeru unijnego Podatnicy muszą również dokonać czynności rejestracyjnych dla określonych transakcji w obrocie wewnątrz Unii Europejskiej. W wyniku rejestracji podatnicy ci otrzymują numer, pod którym są zidentyfikowani dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Potocznie numer ten określa się mianem „numeru unijnego”.  W poniższych punktach zostaną (...)

Będą preferencje podatkowe na CNG i LNG?

Będą preferencje podatkowe na CNG i LNG?

Co przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy Prawo celne? W Sejmie jest projekt, w którym zaproponowano uproszczenia i ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej związanej z wyrobami akcyzowymi przez zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców, ograniczenie ponoszonych przez nich kosztów oraz przyspieszenie (...)

Odliczenie VAT od samochodów osobowych. Co się zmieni w 2014 roku?

Odliczenie VAT od samochodów osobowych. Co się zmieni w 2014 roku?

Przedsiębiorcy, którzy nie mogą dziś odliczać VAT-u od zakupu paliwa do samochodów osobowych, a VAT od zakupu samych aut mogą odliczyć tylko w 60 procentach, i to z limitem kwotowym, od przyszłego roku mogą zyskać prawo do pełnego odliczenia. Będzie to jednak możliwe tylko w przypadku, jeśli auta będą używane tylko do celów firmowych. W przyszłym roku nastąpi istotna zmiana w zakresie (...)

Korzystne zmiany w akcyzie dla przedsiębiorców?

Korzystne zmiany w akcyzie dla przedsiębiorców?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Projekt doprecyzowuje przepisy dotyczące podatku akcyzowego. Nowe rozwiązania mają ograniczyć obowiązki administracyjne i ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej. Wprowadzone zostaną także uproszczenia (...)

Akcyza w zupełnie nowym wydaniu...

Akcyza w zupełnie nowym wydaniu...

Jakie przepisy mają regulować opodatkowanie podatkiem akcyzowym?Rząd zaproponował zupełnie nową ustawę o podatku akcyzowym, określającą opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy. Wejście w życie tej ustawy spowoduje utratę mocy obowiązującej poprzedniej ustawy (...)

Fiskus odda akcyzę

Fiskus odda akcyzę

Jest już prawie przesądzone, że fiskus będzie musiał oddać podatek od sprowadzonych z Unii samochodów. (...) Od maja 2004 r. do dziś sprowadzono do Polski prawie 2 mln używanych samochodów osobowych. Zapłacono od nich ok. 2 mld zł akcyzy. (...) Każdy, kto po 1 maja 2004 r. przywiózł z Unii używany samochód i zapłacił akcyzę, będzie mógł wystąpić do naczelnika urzędu celnego (...)

Będą surowe kary za cofanie liczników w samochodach

Będą surowe kary za cofanie liczników w samochodach

Czemu ma służyć rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks karny? Do Sejmu trafiły przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości zmiany w prawie, które pozwolą ukrócić oszukańczy proceder „przekręcania” liczników w używanych autach. Samochodowi kanciarze, a także ich pomocnicy, są dziś praktycznie bezkarni. Ofiarą (...)

Uderzenie w szarą strefę w obrocie wyrobami tytoniowymi

Uderzenie w szarą strefę w obrocie wyrobami tytoniowymi

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Nowe prawo ma ograniczyć szarą strefę w obrocie wyrobami tytoniowymi. (...)

ETS o akcyzie na sprowadzane auta

ETS o akcyzie na sprowadzane auta

Po wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości osoby, które sprowadziły z Unii samochody starsze niż dwuletnie, mogą starać się o zwrot nadpłaconej akcyzy. (...) Sentencja wyroku ETS wytyka polskiemu ustawodawcy, że art. 80 naszej ustawy o podatku akcyzowym, który nakazuje pobierać go od nabycia każdego samochodu (niezależnie od miejsca pochodzenia) przed pierwszą rejestracją na (...)

Akcyza do zwrotu

Akcyza do zwrotu

W dniu 19 lipca br. wejdzie w życie ustawa o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego. O zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego będzie mógł się ubiegać podatnik, który nabył wewnątrz­wspólnotowo samochód osobowy albo dokonał importu takiego pojazdu. Dotyczy to akcyzy zapłaconej (...)

Podatek od samochodu zamiast akcyzy

Podatek od samochodu zamiast akcyzy

Jeden złoty za jeden centymetr sześcienny pojemności skokowej silnika - tyle ma wynosić stawka podatku od samochodów osobowych. Tak wynika z projektu ustawy, który Ministerstwo Finansów przekaże do uzgodnień międzyresortowych. Podatek od samochodów osobowych ma zastąpić obecnie pobieraną akcyzę. Projekt, do którego dotarła "Rz", zakłada, że objęte nim będą wszystkie samochody (...)

Ułatwienia w podatkach dochodowych

Ułatwienia w podatkach dochodowych

Czego dotyczy projekt?Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest teraz w Sejmie.  Jakie zmiany przewidziano?Proponowane przepisy przewidują ułatwienia podatkowe dla małych firm oraz podatników rozpoczynających działalność gospodarczą. Ulgi przeznaczone będą także dla podmiotów prowadzących (...)

Projekt ustawy o zwrocie akcyzy na samochody przyjęty

Projekt ustawy o zwrocie akcyzy na samochody przyjęty

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o zwrocie części akcyzy na samochody sprowadzane z krajów UE - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Projekt określa zasady zwrotu za samochody starsze niż dwuletnie, zakupione od 1 maja 2004 r. do 30 listopada 2006 r. Wartość zwrotu ma stanowić różnicę kwoty akcyzy obliczonej zgodnie z zasadami obowiązującymi przed 1 grudnia 2006 r. (...)

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2018 r.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2018 r.

Ile wynosi stawka zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego na 2018 r.? Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r. ogłoszono stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji (...)

Ekologiczny podatek pomoże budżetowi

Ekologiczny podatek pomoże budżetowi

Ponad 1 mld zł ma zapewnić budżetowi nowy, "ekologiczny" podatek od aut - szacuje rząd. Projekt ustawy wprowadzającej nowy podatek od samochodów osobowych i dostawczych trafił już do Sejmu.W ostatnim dniu marca marszałek Sejmu Włodzimierz Cimoszewicz skierował do pierwszego czytania projekt ustawy o podatku ekologicznym od samochodów. Prawdopodobnie w połowie kwietnia zajmie się nim parlament.Podatek (...)

Chcesz odliczyć 100 proc. VAT-u od samochodu osobowego? Prowadź ewidencję

Chcesz odliczyć 100 proc. VAT-u od samochodu osobowego? Prowadź ewidencję

Do pełnego prawa do odliczenia VAT-u od samochodu osobowego niezbędna będzie ewidencja przebiegu pojazdu, wykazująca jego wykorzystanie wyłącznie na cele firmowe, lub używanie samochodu specjalistycznego. Przedsiębiorcy, którzy wykorzystują auto również na cele prywatne, będą mogli odliczyć połowę VAT-u, ale zarówno od ceny zakupu samochodu, jak i paliwa. Resort finansów przekazał (...)

Samowola budowlana karana opłatą, nie rozbiórką  - projekt zmian w prawie budowlanym

Samowola budowlana karana opłatą, nie rozbiórką - projekt zmian w prawie budowlanym

W Sejmie znajduje sie rządowy projekt zmian w prawie budowlanym.Rządowy projekt zmiany prawa budowlanego dotyczy między innymi kwestii, kiedy należy uzyskać pozwolenie na rozpoczęcie budowy (art. 28 prawa budowlanego) i jakie czynności podlegają wyłączeniu spod tego obowiązku (art.29 i 30 pr. budow.)Generalna zasada przewiduje, że roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie (...)

Nowe zasady odliczania VAT-u od aut osobowych od 1 kwietnia

Nowe zasady odliczania VAT-u od aut osobowych od 1 kwietnia

Sejm przyjął nowe zasady odliczania VAT przy nabyciu samochodów osobowych. Od 1 kwietnia przedsiębiorcy wykorzystujący auta firmowe również na cele prywatne będą mogli odliczyć 50 proc. przy zakupie samochodu. Na możliwość odliczania VAT od paliwa poczekają jeszcze 16 miesięcy. Sejmowe prace nad zmianą ustawy o VAT, wprowadzającej nowe regulacje w zakresie odliczania VAT-u w przypadku (...)

Dlaczego Urzędy Celne nie chcą zwracać akcyzy?

Dlaczego Urzędy Celne nie chcą zwracać akcyzy?

Coraz więcej osób nie chce czekać na ustawę o zwrocie akcyzy od unijnych samochodów. Występują do organów celnych i wiele otrzymuje nadpłacony podatek. Ale organy celne przeważnie nie chcą zwracać akcyzy, twierdząc, że nie ma ustawy, która precyzowałaby zasady zwrotu oraz określała sposób liczenia rzeczywistej wartości przywiezionych do Polski pojazdów. Już dziś widać, że (...)

Zwrot akcyzy na auta z zagranicy

Zwrot akcyzy na auta z zagranicy

Wśród projektów będących przedmiotem prac Sejmu znalazła się ustawa o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego. 23 kwietnia odbyło się jej pierwsze czytanie. Jak informuje Rzeczpospolita "trzeba ustawę uchwalić, ponieważ Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 18 stycznia (...)

Nowe zasady odliczania VAT od paliwa i nowych samochodów

Nowe zasady odliczania VAT od paliwa i nowych samochodów

Przepisy wprowadzone po 30 kwietnia 2004 r.Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej wprowadzono nowelizację ustawy o VAT, zgodnie z którą ograniczono możliwość odliczania podatku naliczonego przy zakupie samochodów wykorzystywanych w prowadzeniu działalności gospodarczej (popularnie zwanych „samochodami z kratką”). 22 sierpnia 2005 roku wprowadzono (...)

Projekt ustawy o paliwach rolniczych

Projekt ustawy o paliwach rolniczych

Rolnicy dostaną zwrot akcyzy zapłaconej w cenie zużytego przez nich paliwa. Pieniądze - ok. 50 zł za hektar - mogą dostać od 1 listopada. Teraz rząd musi jeszcze dostać zgodę Komisji Europejskiej, a parlament uchwalić ustawę. Polskie rolnictwo będzie bardziej konkurencyjne wobec rolnictwa innych krajów UE - mówił wczoraj premier Kazimierz Marcinkiewicz po posiedzeniu rządu. Zgodnie (...)

Dystrybutor aut ma rok na zwrot podatku

Dystrybutor aut ma rok na zwrot podatku

Dystrybutor aut osobowych, który zechce wywieźć je z Polski, będzie miał rok na wystąpienie o zwrot podatku. Minister finansów nie zamierza złagodzić wymogów dokumentacyjnych dla podmiotów, które będą wywozić kupione wcześniej przez siebie auta – przed ich pierwszą rejestracją w kraju. Do uzgodnień międzyresortowych trafił właśnie projekt rozporządzenia w sprawie zwrotu (...)

Biuletyn Skarbowy

Biuletyn Skarbowy

Na stronach Ministerstwa Finansów dostępny jest nowy numer Biuletynu Skarbowego - pobierz Nr 1 (81) 2009. A w nim:  WPROWADZENIE Główne zmiany przyjęte w nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług SPECJALIŚCI O PODATKACHMonika Cackowska-Kiwior - Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. Iwona Kocemba - Opodatkowanie dochodów (przychodów) z tytułu odpłatnego (...)

Podatek od samochodów w ETS

Podatek od samochodów w ETS

Projekt nowego podatku od samochodów zawiera sformułowania, które pozwolą zaskarżyć go do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości - dowiedzieliśmy się nieoficjalnie.Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o nowym podatku od samochodów osobowych. W projekcie przewiduje się, że przy pierwszej rejestracji auta w kraju pobierana byłaby opłata 1-4 zł za każdy centymetr sześcienny (...)

Ulga podatkowa na paliwo. Oto pomysł PiS

Ulga podatkowa na paliwo. Oto pomysł PiS

Posłowie z Prawa i Sprawiedliwości przygotowali projekt zmian w prawie, dzięki którym będzie można odliczyć nawet 750 zł rocznie od zakupu paliwa.Beata Szydło z PiS przekazała, że pierwsza z proponowanych zmian dotyczy ustawy o podatku PIT. Będzie dokładnie polegać na odpisie podatkowym na zakup paliw. - Byłaby to ulga podobna do ulgi internetowej - wyjaśniła posłanka. Druga propozycja (...)

Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

Poznaj najważniejsze zmiany dotyczące deklaracji akcyzowych, które weszły w życie od 1 lipca 2021 r.  Zostały one wprowadzone ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 694) do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 722 ze zm.). ##baner## Obowiązek składania deklaracji (...)

Wnioski o zwrot akcyzy w umiarkowanej ilości

Wnioski o zwrot akcyzy w umiarkowanej ilości

Nie ma zalewu wniosków o zwrot akcyzy za używane samochody sprowadzane z zagranicy - informują Izby Celne na terenie kraju. Najwięcej wniosków wpłynęło w Wielkopolsce - ok. 3,4 tys., podczas gdy w Przemyślu złożono ich zaledwie 81. Liczby te mogą się jednak zwiększyć, kiedy znane będą zasady zwrotu nadpłaconego podatku. Zgodnie ze styczniowym wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Sprzedaż samochodu przez komis

Sprzedaż samochodu przez komis

Prowadzę komis samochodów osobowych używanych przez osoby prywatne nieprowadzące działalności gospodarczej, jestem płatnikiem podatku VAT, który płacę po sprzedaży pojazdu (wystawiam faktury (...)

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Moja żona jest obywatelką Norwegii mieszka tam i pracuje, ja jestem obywatelem RP i stały meldunek mam w Polsce; małżeństwem jesteśmy od 5 lat. Chciałbym sprowadzić samochód zarejestrowany tam (...)

Zwrot akcyzy za sprowadzony samochód

Zwrot akcyzy za sprowadzony samochód

W lipcu 2004 r. kupiłam w Belgii używany samochód. Zapłaciłam wysoką akcyzę. Co muszę zrobić, żeby ją odzyskać? Gdzie mam się zgłosić i jakie pismo napisać? Kwestia związana ze zwrotem (...)

Stawka podatku akcyzowego na samochód

Stawka podatku akcyzowego na samochód

W listopadzie 2006 roku zakupiłem w USA samochód osobowy z 2001 rocznika o pojemności 4000 cm3, następnie pojazd ten drogą morską dostał się do portu w Niemczech w styczniu 2007 roku. W porcie (...)

Nabycie nowego środka transportu w Unii

Nabycie nowego środka transportu w Unii

W grudniu 2005 roku kupiłem auto od litewskiej firmy zajmującej się handlem autami. Otrzymałem fakturę, na której widniała stawka i naliczony według niej podatek VAT. W kraju niestety, jako że (...)

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Czy można stosować procedurę upomnienia w trybie postępowania administracyjnego egzekucyjnego w stosunku do zwolnionego pracownika (z winy zakładu) w sprawie spłaty rat pożyczki z zakładowego funduszu (...)

VAT i akcyza a kontrola krzyżowa

VAT i akcyza a kontrola krzyżowa

W protokole pokontrolnym Urząd Skarbowy naliczył nam VAT do zapłaty i akcyzę. Kontrolowana spółka z o.o. posiadała dostawców paliwa (etyliny i ON) w całej Polsce, sprzedając te zakupione paliwo (...)

VAT-marża od używanego samochodu

VAT-marża od używanego samochodu

Prowadzę działalność polegającą na handlu używanymi samochodami zakupionymi wcześniej w krajach UE. Po sprowadzeniu w/w pojazdów do kraju odprowadzam w Urzędzie Celnym podatek akcyzowy w wysokości (...)

Druga akcyza

Druga akcyza

Auto zostało sprowadzone z Niemiec i sprzedane przed pierwszą rejestracją w Polsce. Jak obliczyć "drugą akcyzę" do zapłaty po sprzedaży pojazdu, zakładając, że auto jest o pojemności do 2,0 (...)

Koszty sprowadzenia samochodu

Koszty sprowadzenia samochodu

Chciałbym kupić samochód w Niemczech. Jakie koszty należy ponieść w Polsce i jakie przedstawić dokumenty? Chodzi o samochód osobowy, używany, silnik 2.0, kupowany do celów prywatnych, kupowany (...)

Import samochodu z USA w celu odsprzedaży

Import samochodu z USA w celu odsprzedaży

Jako osoba fizyczna przesłałem zaliczkowo kwotę 15000 $ na zakup samochodu z USA (przelew na firmę handlową z prywatnego konta ROR). Oczekuję na dostawę uszkodzonego samochodu rocznik 2004/5, który (...)

Jednofazowość podatku akcyzowego

Jednofazowość podatku akcyzowego

Firma dokonuje importu bazy kosmetyków - mieszaniny chemicznej, jednak określonej już jako woda toaletowa. Przy imporcie opłacany jest VAT oraz akcyza. Następnie firma rozcieńcza wspomnianą stężoną (...)

Akcyza na wyroby węglowe

Akcyza na wyroby węglowe

Prowadzimy skład opałowy (PKPiR + vat). W marcu musimy zapłacić pierwszą akcyzę od wyrobów węglowych za m-c styczeń. Mamy kłopot z wyliczaniem tej akcyzy. Jest to nowość - i robimy to pierwszy (...)

Akcyza na biodiesel

Akcyza na biodiesel

Ile wynosi akcyza na biodiesel wyprodukowany z oleju rzepakowego PKWiU 24.66.48-90.30? Do paliw silnikowych w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym zalicza się m.in. „pozostałe wyroby przeznaczone (...)

Handel samochodami a marża

Handel samochodami a marża

Założyłem firmę auto-handel (PKPiR, VAT). Sprowadzam samochody używane z UE w celach handlowych. Samochody kupuję na umowę kupna. Natomiast ja wystawiam finalnemu odbiorcy w Polsce fakturę VAT (...)

Handel samochodami a marża

Handel samochodami a marża

Założyłem firmę auto-handel (PKPiR + VAT). Sprowadzam samochody używane z UE w celach handlowych. Samochody kupuję na umowę kupna. Natomiast ja wystawiam finalnemu odbiorcy w Polsce fakturę VAT (...)

Opodatkowanie perfum podatkiem akcyzowym

Opodatkowanie perfum podatkiem akcyzowym

Firma dotychczas sprowadzała gotowe wody toaletowe z Niemiec i przy ich zakupie opłacała akcyzę. Czy akcyzę należy doliczyć wyłącznie do kosztów zakupu, czy również powinna być uwzględniona (...)

Akcyza za samochód campingowy

Akcyza za samochód campingowy

W miesiącu sierpień 2008 r. kupiłem w Niemczech samochód campingowy o masie powyżej 3,5 tony. W dowodzie rejestracyjnym zaznaczone jest że jest to pojazd specjalny. Urzędniczka oświadczyła, że (...)

Części samochodowe a akcyza

Części samochodowe a akcyza

Zakupiłem części samochodowe od dostawcy zagranicznego. Czy należy opłacić podatek akcyzowy? Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym opodatkowaniu akcyzą podlegają: produkcja (...)

Akcyza od sprzedaży alkoholu

Akcyza od sprzedaży alkoholu

Zamierzam otworzyć pub. Będę tam sprzedawał piwo, papierosy, robił drinki. Alkohol i papierosy będę nabywał od firm położonych na terenie Polski. Czy z tego rodzaju działalności będę miał (...)

Akcyza a podatek VAT od faktury netto

Akcyza a podatek VAT od faktury netto

Zakupiłem w Niemczech samochód osobowy dla celów działalności gospodarczej i otrzymałem fakturę netto. Po opłaceniu akcyzy muszę odprowadzić podatek VAT w Polsce. Urząd Celny zakwestionował (...)

VAT i akcyza za perfumy sprowadzone z zagranicy

VAT i akcyza za perfumy sprowadzone z zagranicy

Mam zamiar importować z Niemiec oryginalne perfumy wyprodukowane na terenie UE. Jaka jest obecnie procedura importowa? Co z podatkiem VAT? Czy podlega on odliczeniu na takich samych zasadach jak VAT krajowy? (...)

Maksymalna cena papierosów

Maksymalna cena papierosów

Czy istnieje jakiś przepis, który ustala cenę sprzedawanych papierosów w restauracji? Czy cena ta może być dowolna - wyższa od tej, która wydrukowana jest na opakowaniu? Stawki akcyzy na wyroby (...)

Definicja składu podatkowego

Definicja składu podatkowego

Co oznacza pojęcie "skład podatkowy"? Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym składem podatkowym jest miejsce określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego, podlegające (...)

Zabezpieczenie generalne akcyzy

Zabezpieczenie generalne akcyzy

Firma złożyła wniosek na prowadzenie składu podatkowego. Następnie musi złożyć wniosek na przyjęcie zabezpieczenia akcyzowego. We wniosku na skład podatkowy zaznacza się jakie produkty (oznaczone (...)

Podatek akcyzowy od aut

Podatek akcyzowy od aut

Pytanie dotyczy opłaty podatku akcyzowego od auta sprowadzonego z USA na osobę prywatną. Auto zostało sprowadzone z USA i odprawione w Bremerhaven (Niemcy) i tam zostały dokonane opłaty (cło + VAT). (...)

Mienie przesiedleńcze z USA

Mienie przesiedleńcze z USA

Jestem zainteresowany sprowadzeniem samochodu z USA w ramach "mienia przesiedleńczego". Jakie warunki muszę spełnić aby tego dokonać? Import samochodu osobowego ze Stanów Zjednoczonych do Polski (...)

Stawki podatku akcyzowego przy imporcie alkoholu

Stawki podatku akcyzowego przy imporcie alkoholu

W celu obliczenia zabezpieczenia celnego potrzebujemy stawki podatku akcyzowego na poszczegolne alkohole. Proszę o podanie wysokosci stawek akcyzowych na nastepujace produkty: wodka, spirytus, wino, piwo, (...)

Samochód jako mienie przesiedleńcze z USA

Samochód jako mienie przesiedleńcze z USA

Zamierzam sprowadzić samochód z USA jako mienie przesiedleńcze do Polski. mieszkam w USA ponad rok i mam zarejestrowany samochód na siebie dłużej niż 6 miesięcy. Spełniam wymogi mienia przesiedleńczego. (...)

Elementy faktury vat marża, naliczenie podatku

Elementy faktury vat marża, naliczenie podatku

Kupuję samochody do dalszej odsprzedaży w krajach UE, ponoszę różne koszt związane z nabyciem, np. podatek akcyzowy. Jak prawidłowo powinna wyglądać faktura VAT marża? Czy kwota akcyzy powinna (...)

FORUM PRAWNE

Auto kupione w kraju bez opłaconej akcyzy.

Auto kupione w kraju bez opłaconej akcyzy. Witam! To mój pierwszy post na forum, mam nadzieje, że trafiłem do dobrego działu. Otóż zostałem oszukany przez człowieka zajmującego się sprowadzaniem (...)

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

częściowe przekazanie lokalu na cele mieszkaniowe z vat

częściowe przekazanie lokalu na cele mieszkaniowe z vat W lipcu 2007 r. od Spółki nabyto lokal użytkowy. Od zapłaconej kwoty uzyskano zwrot VAT w części dotyczącej sprzedaży opodatkowanej. W (...)

jak wypełnić wniosek o zwrot akcyzy za paliwo?

jak wypełnić wniosek o zwrot akcyzy za paliwo? jak wypełnić wniosek o zwrot akcyzy za paliwo?

Akcyza - pierwsza rejestracja

Akcyza - pierwsza rejestracja Witam wszystkich. Mam pewien problem z rejestracja pojazdu samochodowego w Warszawie, w urzedzie komunikacji. Postaram się w miarę czytelnie streścić całą historię. (...)

akcyza kupno samochodu - Urzad Celny

akcyza kupno samochodu - Urzad Celny Czy jest jakiś obowiązujacy termin załatwienia sprawy w Urzędzie Celnym w związku z zakupem samochodu sprowadzonego z Niemiec? Czy od dnia zakupu obowiązuje łączny (...)

bezprawnie pobierana akcyza

bezprawnie pobierana akcyza Czy ktos moze wypowiedziec sie w tej sprawie.Chodzi o akcyze za samochody osobowe Jest pobierana bezprawnie i można dochodzić jej zwrotu. Pierwszym etapem jest wystąpienie (...)

akcyza,zwrot, nowy samochód

akcyza,zwrot, nowy samochód Kupiłem fiata stilo,nowy,w salonie.Czy mogę żądać zwrotu akcyzy?

Akcyza

Akcyza Zakupiłam samochód sprowadzony z Niemiec w komisie, jednak jak się okazało właściciel nie złożył deklaracji Akc - u i nie uiscil opłaty za akcyzę. Ja, niczego nieswiadoma (jest to mój (...)

akcyza

akcyza co to wlasciwie jest ta akcyza? na co lub kogo jest przeznaczona? bardzo prosze o odpowiedz!!!

!!!!!!!!!!!!!!AKCYZA!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!AKCYZA!!!!!!!!!!!! Mam pytanie. Czy w ostanich dniach (koniec sierpnia) zmienily się zasady sprowadzania aut z zagranicy i opłat podatku akcyzowego. Proszę o pomoc czy coś siś zmieniło? (asia)

akcyza na węgiel

akcyza na węgiel ej, jak to jest ze przed nowym rokiem kupowałem węgile w markiecie bez problemu a teraz koles mi musi go podawac i jeszcze musze jakies druki z pół godziny wypelniać na to.... To (...)

auto z aukcji komorniczej a akcyza

auto z aukcji komorniczej a akcyza Witam wszystkich mam takie pytanie. Auto sprowadzone przez komis z niemiec w 2013. W roku 2015 komornik zlicytował go i kupił go pan x. Dwa tyg temu auto od pana x (...)

czy akcyza zwiększa wartości towaru?

czy akcyza zwiększa wartości towaru? czy akcyza zwiększa wartości towaru?

Ile wynosi akcyza na paliwo?!

Ile wynosi akcyza na paliwo?! Heja ludzie. Ile obecnie wynosi akcyza na paliwo? Chodzi mi o procenty, lub jakiś wykres. mam takie delikatne pytanie: Czy teraz ceny paliwa (olej napędowy) \"spadają\"? (...)

zawyżona akcyza za samochód, jak się ustrzec

zawyżona akcyza za samochód, jak się ustrzec witam, zakupiłem samochód za granicą za pośrednictwem firmy oferującej usługi właśnie takiego pośrednictwa (przyjmijmy firma X). stroną w umowie (...)

będzie wyższa akcyza , jest podpis prezydenta

będzie wyższa akcyza , jest podpis prezydenta Bronisław Komorowski podpisał ustawę okołobudżetową w wyniku której m.in. w górę poszła akcyza na papierosy i wyroby tytoniowe. Wzrost akcyzy na (...)

Nowa akcyza na susz tytoniowy w 2012 roku!!

Nowa akcyza na susz tytoniowy w 2012 roku!! Chyba mnie poćmiło. Resort finansów wprowadza akcyzę na susz tytoniowy, która do tej pory była omyłkowo pominięta. W zwiazku z planowaną zmianą, która (...)

Kupujesz wódke? A wiesz za co płacisz???

Kupujesz wódke? A wiesz za co płacisz??? Witam wszystkich Forumowiczów! Pół litra wódki za 2 zł? W normalnym sklepie? To nie bajka. Taki scenariusz jest możliwy. Pod warunkiem że ze swojej doli (...)

Diesel 60 gr droższy na litrze!!!!! Szok!!!!

Diesel 60 gr droższy na litrze!!!!! Szok!!!! Witajcie! Kierowcy jeżdżący na dieslach mają coraz mniej powodów do zadowolenia ? ze względu na rosnące ceny paliwa. Olej napędowy, który kiedyś (...)

Porady prawne