14.3.2006

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Prokuratoria Generalna

Czego dotyczy nowa ustawa? 

Z dniem 15 marca 2006 r. wchodzą w życie zasadnicze przepisy ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Celem tej ustawy jest:

 • utworzenie centralnego organu administracji państwowej: Prokuratorii Generalnej, którego zadaniem będzie reprezentacja i ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa;

 • wprowadzenie zmian w zakresie uprawnień do wykonywania zawodów prawniczych w związku z wprowadzeniem nowej aplikacji w Prokuratorii Generalnej;

 • zlikwidowanie możliwości wykonywania przez Ministra Skarbu zastępstwa procesowego w sprawach Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.

  Porady prawne

Prokuratoria Generalna jest kolegialnym obrońcą interesów majątkowych skarbu państwa i doradcą prawnym instytucji rządowych. Podstawowym zadaniem Prokuratorii jest zastępstwo procesowe organów państwa przed sądami krajowymi i międzynarodowymi, najczęściej w roli pozwanego. Będzie też wydawać opinie prawne, w tym dotyczące projektów umów z udziałem Skarbu Państwa.

Ww. ustawa przywraca jedną z najstarszych instytucji polskiej państwowości. W 1816 r., m.in. z inicjatywy radcy stanu Stanisława Staszica, referenta projektu, została powołana Prokuratoria Jeneralna. Doszło tym samym do unormowania obrony prawnej interesów majątkowych państwa, instytutów, gmin i beneficjów. Prokuratoria Królestwa Polskiego aż do okupacji niemieckiej w 1915 r. Spełniła swe zadania, doprowadzając do uporządkowania opieki prawnej własności publicznej oraz przyczyniając się do pomyślnego stanu skarbu Królestwa.

Dla polskiej państwowości w okresie dwudziestolecia międzywojennego zasłużyła się także Prokuratoria Generalna RP, utworzona na podstawie dekretu naczelnika państwa z 7 lutego 1919 r.  

Podobne instytucje znane są również w Europie Zachodniej.

Po co tworzy się Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa?

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa ma służyć zapewnieniu ochrony prawnej praw i interesów Skarbu Państwa.

Prokuratoria Generalna jest niezależna w zakresie działań podejmowanych w ramach zastępstwa Skarbu Państwa oraz co do treści wydawanych opinii.

Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa ma składać co roku Sejmowi, w terminie do dnia 31 marca, sprawozdanie z działalności Prokuratorii Generalnej w poprzednim roku kalendarzowym.

Do zadań Prokuratorii Generalnej należy

 1. wyłączne zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed Sądem Najwyższym; 

 2. zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed sądami powszechnymi, wojskowymi i polubownymi; 

 3. zastępstwo Rzeczypospolitej Polskiej przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi w stosunkach międzynarodowych; 

 4. wydawanie opinii prawnych; 

 5. inicjowanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących spraw z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. 

Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przez Prokuratorię Generalną dotyczy spraw, w których Skarb Państwa jest lub powinien być stroną powodową albo pozwaną, albo też uczestnikiem postępowania przed sądem, trybunałem lub innym organem orzekającym. 

Rada Ministrów może ponadto wyznaczyć Prokuratorię Generalną do reprezentowania Rady Ministrów lub ministrów w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. 

Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed sądami powszechnymi, wojskowymi i polubownymi oraz zastępstwo Rzeczypospolitej Polskiej przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi w stosunkach międzynarodowych, w zasadzie nie obejmuje spraw:

 • rozpoznawanych w postępowaniu wieczystoksięgowym; 

 • w przedmiocie wpisu do właściwego rejestru; 

 • rozpoznawanych w postępowaniu upadłościowym lub naprawczym; 

 • rozpoznawanych w postępowaniu egzekucyjnym. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Prokuratoria Generalna zastąpi państwo przed sądem

Prokuratoria Generalna zastąpi państwo przed sądem

Wniosek o przejęcie zastępstwa przez Prokuratorię Generalną w postępowaniu przed sądem, trybunałem lub innym organem orzekającym musi zawierać informacje o okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy oraz uzasadnienie przejęcia zastępstwa procesowego. Prokuratoria Generalna otrzymała (...)

Nowe zadania Prokuratorii Generalnej

Nowe zadania Prokuratorii Generalnej

Prokuratoria prowadzi dziś dla Skarbu Państwa największe sprawy. Niebawem poprowadzi też mniejsze. Prokuratoria Generalna ma wykonywać przed sądami okręgowymi obowiązkowe zastępstwo procesowe we wszystkich sprawach o wartości powyżej 75 tys. zł – stanowi uchwalona dziś nowela ustawy (...)

Prokuratoria Generalna

Prokuratoria Generalna

Senat bez poprawek przyjął ustawę o Prokuratorii Generalnej. Odrzucone poprawki dawały Prokuratorii możliwość zgłaszania sprzeciwu w zakresie rozporządzania mieniem Skarbu Państwa.Według poprawek zgłoszonych przez senatorów: Adama Bielę (LPR) i Marię Szyszkowską (niezrzesz.) Prokuratoria (...)

Proponowane zmiany w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Proponowane zmiany w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Inicjatywa ustawodawcza Prezydenta RP w zakresie zmiany ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Prezydent RP Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt zmiany ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (zwanej dalej: „P.p.s.a.”). (...)

Zmiany w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Zmiany w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Nowelizacja dostosowuje Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi do obowiązującej od 1 stycznia 2017 r. ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Uzupełnia uprawnienia Prokuratorii Generalnej o możliwość podjęcia czynności przed sądami administracyjnymi za organy (...)

Jak powstaje Prokuratoria Generalna?

Jak powstaje Prokuratoria Generalna?

Niezależny urząd - Prokuratoria Generalna - będzie wkrótce występować w imieniu skarbu państwa w procesach sądowych. Ustawa powołująca ją do życia - dla prawnej ochrony praw i interesów skarbu państwa - zacznie obowiązywać 1 stycznia 2006 r. (...)Premier powołał we wtorek na stanowisko (...)

Prokuratoria Generalna dziś zaczyna działać

Prokuratoria Generalna dziś zaczyna działać

Dziś rozpoczyna działalność nowa instytucja, która będzie reprezentowała skarb państwa przed organami orzekającymi.   (...)W  zasadzie Prokuratoria ma podejmować sprawy nowe. O przejęciu tych, które są już w toku, może zadecydować jej prezes, którego premier mianuje na wniosek (...)

Prokuratoria Generalna coraz bliżej

Prokuratoria Generalna coraz bliżej

Projekt ustawy o Prokuratorii Generalnej, przygotowany w Ministerstwie Skarbu Państwa, został wraz z aktami wykonawczymi przesłany do laski marszałkowskiej. Jedyne, ale bardzo ważne, zadanie tej instytucji to fachowa reprezentacja majątkowych interesów państwa, przede wszystkim przed sądami. (...)

Prokuratoria Generalna do poprawki

Prokuratoria Generalna do poprawki

Rząd chce naprawić błędy i usunąć luki w uchwalonej w lipcu ustawie o Prokuratorii Generalnej Oznacza to, że termin powstania nowej instytucji wyznaczony na 1 stycznia zostanie przesunięty na połowę marca. (...)Ważna poprawka dotyczy rezygnacji z zastępstwa skarbu państwa przez Prokuratorię (...)

Prokuratoria - potrzebna czy nie?

Prokuratoria - potrzebna czy nie?

Prokuratoria jest klinicznym przykładem nieoglądania się na wydatki przy wypisywaniu recept na obsługę prawną skarbu państwa. Prezydent złożył swój podpis pod uchwaloną przez odchodzący Sejm ustawą o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Urzędnicy Ministerstwa Skarbu Państwa gorąco (...)

Wszystko o protokołach w postępowaniu cywilnym...

Wszystko o protokołach w postępowaniu cywilnym...

  Uwagi ogólne Zgodnie z art. 157 Kodeksu postępowania cywilnego, z przebiegu posiedzenia jawnego protokolant pod kierunkiem przewodniczącego spisuje protokół. Z posiedzenia niejawnego sporządza się zaś notatkę urzędową, jeżeli nie wydano orzeczenia.  Czy sędzia (...)

Co oznacza dla Polski i Polaków wejście do strefy Schengen?

Co oznacza dla Polski i Polaków wejście do strefy Schengen?

Co to jest strefa Schengen?Strefa Schengen jest obszarem, na którym zniesiona została kontrola graniczna na wspólnych granicach i zapewniona została swoboda przepływu osób. Swoboda przepływu osób wewnątrz dotyczy nie tylko obywateli państw - sygnatariuszy, ale wszystkich (...)

Wpis na listę adwokatów bez konieczności odbycia aplikacji adwokackiej i złożenia egzaminu adwokackiego

Wpis na listę adwokatów bez konieczności odbycia aplikacji adwokackiej i złożenia egzaminu adwokackiego

Wyrok TK 7 czerwca 2022 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok (sygn. akt SK 68/19) w sprawie ze skargi konstytucyjnej dotyczącej zagadnienia wpisu na listę adwokatów bez konieczności odbycia aplikacji adwokackiej i złożenia egzaminu adwokackiego. Trybunał Konstytucyjny orzekł, (...)

Projekt reformy KSH

Projekt reformy KSH

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw przyjęty przez rząd Rada Ministrów przyjęła i skierowała do dalszych prac legislacyjnych projekt ustawy zmieniający Kodeks spółek handlowych, przedłożony przez ministra (...)

Prokurator pełnomocnikiem procesowym Skarbu Państwa

Prokurator pełnomocnikiem procesowym Skarbu Państwa

Prokurator powszechnej jednostki prokuratury może być pełnomocnikiem procesowym Skarbu Państwa reprezentowanego przez organ właściwej jednostki organizacyjnej prokuratury - wyjaśnił SN. Prokurator może być pełnomocnikiem procesowym Skarbu Państwa - orzeczenie SN W dniu 18 czerwca (...)

Prokuratoria Generalna będzie miała szersze kompetencje

Prokuratoria Generalna będzie miała szersze kompetencje

Radcy Prokuratorii Generalnej będą występować w imieniu Skarbu Państwa przed sądem w sprawach gdzie wartość sporu przewyższa 75 tys. zł. Po trzech latach obowiązywania ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa przyszedł czas na zmiany. Projekt jest gotowy. Prokuratoria Generalna zyska (...)

Koniec gminy Ostrowice

Koniec gminy Ostrowice

Nowa ustawa ma na celu stworzenie podstaw prawnych zniesienia gminy Ostrowice oraz włączenia jej terytorium do gmin sąsiednich bez przenoszenia na gminy ciężarów związanych z obsługą i spłatą zobowiązań gminy Ostrowice. Co przewiduje ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o szczególnych (...)

Mienie PKP

Mienie PKP

Uchwała NSA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów 26 lutego 2018 r. podjął następującą uchwałę (sygn. I OPS 5/17): "Pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP bez udokumentowanego prawa w sposób określony w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia (...)

Niższe koszty funkcjonowania Prokuratorii Generalnej

Niższe koszty funkcjonowania Prokuratorii Generalnej

Nowelizacja ustawy o Prokuratorii Generalnej, której pierwsze czytanie odbyło się w czwartek w Sejmie, ma doprowadzić do obniżenia kosztów funkcjonowania tej instytucji z 60 do 40 mln zł rocznie - uważa rząd, którego autorstwa jest nowela. (...)Kolejna zmiana miałaby umożliwić Prokuratorii (...)

Ugody smoleńskie: 250 tys. zł dla każdego

Ugody smoleńskie: 250 tys. zł dla każdego

Zadośćuczynienie w takiej wysokości dostanie każdy z członków rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa zawarła już cztery ugody – informuje Gazeta Prawna. Dziennik pisze, że pierwszą zawarto już w zeszłym tygodniu z żoną jednego z oficerów (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Prawidłowe oznaczenie pozwanego w sprawie cywilnej

Prawidłowe oznaczenie pozwanego w sprawie cywilnej

Czy prawidłowo oznaczyłem w pozwie pozwanego, jako III Urząd Skarbowy w R.? Czy nie powinienem oznaczyć go np. jako Skarb Państwa Naczelnik III Urzędu Skarbowego w R.? Chodzi o proces cywilny w zakresie (...)

Odszkodowanie przy budowie drogi krajowej

Odszkodowanie przy budowie drogi krajowej

Pod budowę drogi ekspresowej ma zostać wyburzona moja firma. W trakcie budowy stracę kontrahentów, kontrakty i klientów. Do emerytury brakuje mi ponad 10 lat pracy, nie mam gwarancji, że odbuduję (...)

Prawidłowe oznaczenie pozwanego w sprawie cywilnej

Prawidłowe oznaczenie pozwanego w sprawie cywilnej

Czy prawidłowo oznaczyłem w pozwie pozwanego, jako III Urząd Skarbowy w R.? Czy nie powinienem oznaczyć go np. jako Skarb Państwa Naczelnik III Urzędu Skarbowego w R.? Chodzi o proces cywilny w zakresie (...)

Odszkodowanie przy budowie drogi krajowej

Odszkodowanie przy budowie drogi krajowej

Pod budowę drogi ekspresowej ma zostać wyburzona moja firma. W trakcie budowy stracę kontrahentów, kontrakty i klientów. Do emerytury brakuje mi ponad 10 lat pracy, nie mam gwarancji, że odbuduję (...)

Obligacje komunalne

Obligacje komunalne

Na rynku papierów wartościowych emitowane są obligacje komunalne (jednostek samorządu terytorialnego) np. obligacje miasta Warszawy. Jakie jest ryzyko posiadacza papierów w przypadku niewypłacalności (...)

Odpowiedzialność za koszty zdeponowania pojazdów

Odpowiedzialność za koszty zdeponowania pojazdów

W nowelizacji ustawy Prawo Drogowe zapisano, że roszczeniami ws. pojazdów przejętych np. przez Urzędy Skarbowe a składowane na prywatnych parkingach strzeżonych należy obarczać Skarb Państwa. (...)

Charakterystyka użytkowania wieczystego

Charakterystyka użytkowania wieczystego

Na czym polega użytkowanie wieczyste? Instytucja użytkowania wieczystego polega na tym, że grunty stanowiące własność Skarbu Państwa a położone w granicach administracyjnych miast oraz grunty (...)

Wezwanie do usunięcia naruszeń

Wezwanie do usunięcia naruszeń

Urząd Skarbowy wydał na podstawie art. 104 kpa z dnia 14.06.60r. Dz. U. Nr9 poz.26, art. 5U st.2 i 3 ustawy z dnia 19.12.80r. o zobowiązaniach podatkowych oraz na podstawie art.10 ust. 1i 2, art.20.art.27 (...)

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Wynajmujemy jeden z lokali użytkowych w budynku mieszkalno-użytkowym. Czy z tytułu najmu tego lokalu podlegamy podatkowi od nieruchomości? Ponadto wynajmujemy w budynku szkolnym 40 m2 na sekretariat (...)

Zniesienie współwłasności ze Skarbem Państwa

Zniesienie współwłasności ze Skarbem Państwa

Jestem właścicielem 3/4 mieszkania, 1/4 należy do Skarbu Państwa. Od dwóch lat próbuję wykupić od Skarbu Państwa pozostałą część, ale bezskutecznie. Starostwo nie może się zdecydować między (...)

Prawo odkupu nieruchomości kupionej od ANR

Prawo odkupu nieruchomości kupionej od ANR

Kupiłem na przetargu grunt rolny od ANR. Za dwa tygodnie mam podpisać właściwy akt notarialny. W ANR poinformowano mnie, że Agencja zaznaczy i umieści w akcie notarialnym prawo pierwokupu oraz odkupu (...)

Decyzja ZRID na realizację drogi na terenach SP

Decyzja ZRID na realizację drogi na terenach SP

Gmina zamierza wybudować drogę gminną przy zastosowaniu przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 721 (...)

Dostęp do linii brzegowej jeziora

Dostęp do linii brzegowej jeziora

Kupiłam działkę oznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego jako rekreacyjno-wypoczynkową. Działka przylega bezpośrednio do jeziora. Jestem właścicielem terenu, ale nie właścicielem linii (...)

Odszkodowanie od komornika

Odszkodowanie od komornika

Kto reprezentuje Skarb Państwa w sprawie przed sądem o odszkodowanie - jeżeli komornik sądowy spowodował szkody - a na mocy przepisów o komornikach sądowych istnieje solidarna odpowiedzialność (...)

Zasiedzenie nieruchomości Skarbu Państwa

Zasiedzenie nieruchomości Skarbu Państwa

W jakim przypadku można zasiedzieć grunt Skarbu Państwa i jakie warunki należy spełnić? Warunki zasiedzenia są przewidziane w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z tymi przepisami, posiadacz nieruchomości (...)

Obligacje komunalne

Obligacje komunalne

Na rynku papierów wartościowych emitowane są obligacje komunalne (jednostek samorządu terytorialnego) np. obligacje miasta Warszawy. Jakie jest ryzyko posiadacza papierów w przypadku niewypłacalności (...)

Odpowiedzialność za koszty zdeponowania pojazdów

Odpowiedzialność za koszty zdeponowania pojazdów

W nowelizacji ustawy Prawo Drogowe zapisano, że roszczeniami ws. pojazdów przejętych np. przez Urzędy Skarbowe a składowane na prywatnych parkingach strzeżonych należy obarczać Skarb Państwa. (...)

Charakterystyka użytkowania wieczystego

Charakterystyka użytkowania wieczystego

Na czym polega użytkowanie wieczyste? Instytucja użytkowania wieczystego polega na tym, że grunty stanowiące własność Skarbu Państwa a położone w granicach administracyjnych miast oraz grunty (...)

Wezwanie do usunięcia naruszeń

Wezwanie do usunięcia naruszeń

Urząd Skarbowy wydał na podstawie art. 104 kpa z dnia 14.06.60r. Dz. U. Nr9 poz.26, art. 5U st.2 i 3 ustawy z dnia 19.12.80r. o zobowiązaniach podatkowych oraz na podstawie art.10 ust. 1i 2, art.20.art.27 (...)

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Wynajmujemy jeden z lokali użytkowych w budynku mieszkalno-użytkowym. Czy z tytułu najmu tego lokalu podlegamy podatkowi od nieruchomości? Ponadto wynajmujemy w budynku szkolnym 40 m2 na sekretariat (...)

Zniesienie współwłasności ze Skarbem Państwa

Zniesienie współwłasności ze Skarbem Państwa

Jestem właścicielem 3/4 mieszkania, 1/4 należy do Skarbu Państwa. Od dwóch lat próbuję wykupić od Skarbu Państwa pozostałą część, ale bezskutecznie. Starostwo nie może się zdecydować między (...)

Prawo odkupu nieruchomości kupionej od ANR

Prawo odkupu nieruchomości kupionej od ANR

Kupiłem na przetargu grunt rolny od ANR. Za dwa tygodnie mam podpisać właściwy akt notarialny. W ANR poinformowano mnie, że Agencja zaznaczy i umieści w akcie notarialnym prawo pierwokupu oraz odkupu (...)

Decyzja ZRID na realizację drogi na terenach SP

Decyzja ZRID na realizację drogi na terenach SP

Gmina zamierza wybudować drogę gminną przy zastosowaniu przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 721 (...)

Dostęp do linii brzegowej jeziora

Dostęp do linii brzegowej jeziora

Kupiłam działkę oznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego jako rekreacyjno-wypoczynkową. Działka przylega bezpośrednio do jeziora. Jestem właścicielem terenu, ale nie właścicielem linii (...)

Odszkodowanie od komornika

Odszkodowanie od komornika

Kto reprezentuje Skarb Państwa w sprawie przed sądem o odszkodowanie - jeżeli komornik sądowy spowodował szkody - a na mocy przepisów o komornikach sądowych istnieje solidarna odpowiedzialność (...)

Zasiedzenie nieruchomości Skarbu Państwa

Zasiedzenie nieruchomości Skarbu Państwa

W jakim przypadku można zasiedzieć grunt Skarbu Państwa i jakie warunki należy spełnić? Warunki zasiedzenia są przewidziane w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z tymi przepisami, posiadacz nieruchomości (...)

Pozwanie Skarbu Państwa - Nadleśnictwa

Pozwanie Skarbu Państwa - Nadleśnictwa

Wystąpiłem z pozwem przeciwko Nadleśnictwu Państwowemu w N. Pozew mój dotyczył roszczeń wynikających z zawartej z tym Nadleśnictwem umowy o kupno drewna do obróbki tartacznej. Sąd odrzucił (...)

Cesja wierzytelności i opieszały komornik

Cesja wierzytelności i opieszały komornik

Spisałem umowę windykacji należności długu zasądzonego prawomocnym wyrokiem sadu, gdyż komornik działa ospale i od 8 miesięcy bez efektu. Podpisałem firmie windykacyjnej cesję tej wierzytelności, (...)

Zjazd z drogi publicznej

Zjazd z drogi publicznej

Mam pytanie dotyczące drogi publicznej. Droga, z którą graniczy moja działka jest drogą publiczną. Część działek, których jest wydzielona ta droga jest własnością prywatną a część własnością (...)

Zasiedzenie mienia Skarbu Państwa

Zasiedzenie mienia Skarbu Państwa

Czy budynek państwowy można zasiedzieć? Nie ma przeszkód by dokonać zasiedzenia rzeczy należącej do Skarbu Państwa. Należy jednak pamiętać, że przedmiotem zasiedzenia mogą być tylko rzeczy, (...)

Zobowiązania wobec Skarbu Państwa

Zobowiązania wobec Skarbu Państwa

W dwuosobowej spółce jawnej jeden ze wspólników posiada zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS powstałe przed powstaniem spółki. Teraz Urząd Skarbowy po dokonaniu zajęcia prywatnego majątku (...)

FORUM PRAWNE

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

Zasiedlenie gruntu należącego do Skarbu Państwa

Zasiedlenie gruntu należącego do Skarbu Państwa Dzień dobry. Chciałbym dowiedzieć się jakie kroki powinienem poczynić celem wyjaśnienia sytuacji. Mam podejrzenie, że doszło do bezprawnego zasiedlenia (...)

jak odzyskać ziemię od skarbu państwa

jak odzyskać ziemię od skarbu państwa jak odzyskać ziemię od skarbu państwa W 1976 roku mój dziadek przekazał 2,98 ha w zamian za rentę.W tym roku okazało się,że dawne siedlisko o pow.0,06 (...)

zasiedzenie nieruchomości - jakieś szanse?

zasiedzenie nieruchomości - jakieś szanse? Witam, zamierzam złożyć do Sądu wniosek o zasiedzenie nieruchomości składającej się z 8 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni około 0,7000 (...)

mieszkanie po policji

mieszkanie po policji A co jeżeli lokal /budynek mieszkalny/ decyzją Wojewody w 1992 został przekazany nieodpłatnie z zasobów Skarbu Państwa dla Miasta , obecnie administrowany przez MPGKN do którego (...)

Sprzedaż wierzytelności.

Sprzedaż wierzytelności. PETSA jest spółką z udziałem Skarbu Państwa. Czy spółka z udziałem Skarbu Państwa może sprzedawać wierzytelności bez przetargu? Mnie się wydaje, że wszystko co (...)

Odszkodowanie po wypowiedzeniu 3 letnim

Odszkodowanie po wypowiedzeniu 3 letnim Witajcie, lokatorowi skończyło się 3 letnie wypowiedzenie w sierpniu 2004 roku. Teraz ma sprawę o eksmisje, ale sąd orzeknie lokal socjalny, bo przedstawi zaświadczenia (...)

Pomoc dla samotnego rodzica

Pomoc dla samotnego rodzica Jestem samotnym ojcem trojga dzieci (7, 9, 11 lat), z którymi mieszkam i wychowuje je. Matka dzieci (nie byliśmy małżeństwem) mieszka z innym (zamożnym) mężczyzną. (...)

zasądzenie zwrotu kosztów na rzecz skarbu państwa

zasądzenie zwrotu kosztów na rzecz skarbu państwa Witam. Parę lat temu zostałem oskarżony o używanie sharingu i zabrano mi dyski twarde z komputera na których miałem kilka nielegalnych programów. (...)

jak wydzierżawić ziemię od skarbu państwa??

jak wydzierżawić ziemię od skarbu państwa?? jak wydzierżawić ziemię od skarbu państwa??

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

Zasiedlenie gruntu należącego do Skarbu Państwa

Zasiedlenie gruntu należącego do Skarbu Państwa Dzień dobry. Chciałbym dowiedzieć się jakie kroki powinienem poczynić celem wyjaśnienia sytuacji. Mam podejrzenie, że doszło do bezprawnego zasiedlenia (...)

jak odzyskać ziemię od skarbu państwa

jak odzyskać ziemię od skarbu państwa jak odzyskać ziemię od skarbu państwa W 1976 roku mój dziadek przekazał 2,98 ha w zamian za rentę.W tym roku okazało się,że dawne siedlisko o pow.0,06 (...)

zasiedzenie nieruchomości - jakieś szanse?

zasiedzenie nieruchomości - jakieś szanse? Witam, zamierzam złożyć do Sądu wniosek o zasiedzenie nieruchomości składającej się z 8 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni około 0,7000 (...)

mieszkanie po policji

mieszkanie po policji A co jeżeli lokal /budynek mieszkalny/ decyzją Wojewody w 1992 został przekazany nieodpłatnie z zasobów Skarbu Państwa dla Miasta , obecnie administrowany przez MPGKN do którego (...)

Sprzedaż wierzytelności.

Sprzedaż wierzytelności. PETSA jest spółką z udziałem Skarbu Państwa. Czy spółka z udziałem Skarbu Państwa może sprzedawać wierzytelności bez przetargu? Mnie się wydaje, że wszystko co (...)

Odszkodowanie po wypowiedzeniu 3 letnim

Odszkodowanie po wypowiedzeniu 3 letnim Witajcie, lokatorowi skończyło się 3 letnie wypowiedzenie w sierpniu 2004 roku. Teraz ma sprawę o eksmisje, ale sąd orzeknie lokal socjalny, bo przedstawi zaświadczenia (...)

Pomoc dla samotnego rodzica

Pomoc dla samotnego rodzica Jestem samotnym ojcem trojga dzieci (7, 9, 11 lat), z którymi mieszkam i wychowuje je. Matka dzieci (nie byliśmy małżeństwem) mieszka z innym (zamożnym) mężczyzną. (...)

zasądzenie zwrotu kosztów na rzecz skarbu państwa

zasądzenie zwrotu kosztów na rzecz skarbu państwa Witam. Parę lat temu zostałem oskarżony o używanie sharingu i zabrano mi dyski twarde z komputera na których miałem kilka nielegalnych programów. (...)

jak wydzierżawić ziemię od skarbu państwa??

jak wydzierżawić ziemię od skarbu państwa?? jak wydzierżawić ziemię od skarbu państwa??

Policyjne mieszkanie - mam problem z wykupem -WAŻNE!

Policyjne mieszkanie - mam problem z wykupem -WAŻNE! Uprzedzam, sprawa jest dość skomplikowana (a może mi się tak wydaje). Problem polega na tym, że chciałabym wykupić mieszkanie w którym zamieszkuję. (...)

Porady prawne