Przykładowe obliczenie wysokości kapitału początkowego

Obecnie mam 40 lat. Okres składkowy wynosi 16 lat i 7 miesięcy, natomiast okres nieskładkowy 1 miesiąc. Okresy te podaje na dzień 31 grudnia 1998r.

Nasz użytkownik wskazał nam wysokość swoich zarobków z ostatnich 10 lat. Na podstawie tabeli przeciętnego rocznego wynagrodzenia wskaźnik tych zarobków kształtował się następująco:
1989r. - 2 859 600 - 115,23%
1990r. - 13 869 000 - 112,24%
1991r. - 24 115 000 - 113,53%
1992r. - 40 300 000 - 114,42%
1993r. - 56 600 000 - 118,06%
1994r. - 80 025 000 - 125,16%
1995r. - 15 223 - 180,55%
1996r. - 23 567 - 224,96%
1997r. - 26 555 - 208,38%
1998r.

Porady prawne
- 30 121 - 202,50%

średnia - 126,25%

Biorąc pod uwagę :

  • w celu ustalenia kapitału początkowego oraz wysokości emerytury na dzień 1 stycznia 1999r. należy określić wiek ubezpieczonego na dzień 31 grudnia 1998r. Ponieważ ubezpieczony urodził się 1 września 1962r, w dniu 31 grudnia 1998r. ubezpieczony miał 36 lat i 3 miesiące - dla celów obliczeniowych - 36 lat.
  • Okres składkowy na dzień 31 grudnia 1998r. - 16 lat i 7 m-cy = 199 m-cy
  • Okres nieskładkowy na dzień 31 grudnia 1998r. - 1 miesiąc
  • Kwota bazowa - 1220,89 zł
  • Wskaźnik zarobków - 126,25%
  • Podstawa wymiaru emerytury x kwota bazowa, czyli 126,25% x 1220,89zł = 1541,37 zł

Obliczanie tzw. części socjalnej emerytury.

W celu obliczenia części socjalnej emerytury należy obliczyć wskaźnik p należy pamiętać, że wiek ubezpieczonego oznacza wiek w dniu 31.12.1998 r., określony w pełnych latach, jeżeli jednak w dniu 31.12.1998 r. ubezpieczony miał więcej niż 6 m-cy ponad wiek ustalony w latach, przyjmuje się pełne lata po zaokrągleniu w górę.

Korzystając z tabeli stanowiącej załącznik do ustawy o emeryturach i rentach z FUS ustaliliśmy współczynnik p na poziomie 51,03%.

Część socjalna emerytury:

24% x 1220,89zł = 293,01 zł

293,01zł x 51,03% = 149,52 zł

okres składkowy: 199 : 12 x 1,3% x 1541,37zł = 332,28 zł

okres nieskładkowy: 1 : 12 x 0,7% x 1541,37zł = 0,89 zł

Emerytura naszego użytkownika na dzień 1 stycznia 1999r. wyniosłaby więc 482,69 zł.

Oznacza to, że kapitał początkowy na dzień 1 stycznia 1999r. naszego użytkownika wynosił:

209 x 482,69 zł = 100 882,21 zł

Kapitał początkowy będzie waloryzowany w terminach i na zasadach przewidzianych dla waloryzacji składek na ubezpieczenie społeczne. Termin ostatecznego obliczenia kapitału początkowego nie ma jednak znaczenia dla ubezpieczonego, ponieważ wartość tego kapitału ustalana jest zawsze na dzień 1 stycznia 1999 r. i podlega wszystkim waloryzacjom po tej dacie.

Obliczenia dokonaliśmy na podstawie danych dostępnych na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika