Rejestr Zastawów Skarbowych w nowych rękach

Rejestr Zastawów Skarbowych w nowych rękach

Od 1 lipca 2017 r. Szef KAS będzie prowadził Rejestr Zastawów Skarbowych

1 lipca 2017 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie - Ordynacja podatkowa, które dotyczą Rejestru Zastawów Skarbowych. Rejestr będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Jak było dotychczas (do 30 czerwca 2017 r.)?

Dotychczas rejestry zastawów skarbowych były prowadzone przez naczelników urzędów skarbowych, którzy dokonywali wpisów zastawów skarbowych na podstawie wniosków, składanych przez uprawnione organy. Natomiast Szef KAS prowadził Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych, który zawierał dane z rejestrów, prowadzonych lokalnie przez te organy. Wydawały one na wniosek zainteresowanego wypis z prowadzonych przez siebie rejestrów zastawów skarbowych, natomiast Szef KAS wydawał wypis z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych.

Zmiany od 1 lipca 2017 r.

Zgodnie ze zmianami, które wprowadza nowelizacja Ordynacji podatkowej, 1 lipca 2017 r. powstanie Rejestr Zastawów Skarbowych, prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Zgodnie z nimi wszystkie składane wnioski o wpis lub wykreślenie wpisu będą obsługiwane przez organ prowadzący rejestr zastawów, czyli Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wnioski o wpis zastawu skarbowego do rejestru będą przesyłane przez organy uprawnione za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dostęp do rejestru zastawów skarbowych będą miały zapewnione organy uprawnione do występowania o wpis zastawu skarbowego do tego rejestru (wyszukiwanie danych oraz składanie wniosków o wpis) oraz organy egzekucyjne w zakresie niezbędnym do wykonywania ich ustawowych zadań (wyszukiwanie danych). Dostęp będzie przydzielany uprawnionym podmiotom na podstawie wniosku przesłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą organu prowadzącego rejestr.

Porady prawne

Jak uzyskać wypis lub zaświadczenie z Rejestru Zastawów Skarbowych?

Strukturę rejestru zastawów, sposób przesyłania wniosków o wpis, wzory wniosków o wpis oraz wydanie wypisu z rejestru i zaświadczenia określa rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych. Określa ono również tryb zapewnienia dostępu do rejestru zastawów organom uprawnionym do występowania o wpis zastawu skarbowego do tego rejestru oraz organom egzekucyjnym, innym niż naczelnicy urzędów skarbowych.

Na podstawie informacji zawartych w Rejestrze Zastawów Skarbowych można będzie uzyskać następujące dokumenty:

  • Wypis zawierający informacje w zakresie obciążenia ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego zastawem skarbowym (z wyłączeniem danych podmiotu, o którym mowa w art. 41 § 1 i 3 Ordynacji Podatkowej), a także informacje dotyczące wysokości zabezpieczonego zastawem skarbowym zobowiązania podatkowego lub zaległości podatkowej, oznaczenie organu, na wniosek którego wpisano zastaw skarbowy do rejestru zastawów, numer jego wniosku o wpis oraz datę powstania zastawu skarbowego,
  • Zaświadczenie o braku wpisu zainteresowanego (podmiot występujący o wydanie zaświadczenia) do rejestru zastawów lub o wpisie zainteresowanego do rejestru zastawów jako właściciela obciążonych zastawem ruchomości lub prawa majątkowego wraz z danymi dotyczącymi: przedmiotu zastawu skarbowego, wysokości zabezpieczonych zastawem skarbowym zobowiązania podatkowego lub zaległości podatkowej, organu, na wniosek którego wpisano zastaw skarbowy i numer jego wniosku o wpis, daty powstania zastawu skarbowego.

Wskazane dokumenty będą wydawane wyłącznie przez naczelników urzędów skarbowych do których wpłynie wniosek. 

Opłata za wydanie wypisu z rejestru oraz zaświadczenia wynosi 50 zł. Należy ją wpłacić na rachunek bankowy urzędu skarbowego, do którego wpłynął stosowny wniosek.

Pobierz wzór wniosku o wydanie wypisu/zaświadczenia WW-1. 

Ponadto Rejestr Zastawów Skarbowych będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów. Bezpłatne wyszukiwanie (wg kryterium przedmiotowego) w rejestrze zastawów informacji o obciążeniu ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego (z wyłączeniem danych podmiotu, o którym mowa w art. 41 § 1 i 3 Ordynacji podatkowej), będzie udostępnione zainteresowanym za pośrednictwem aplikacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649, z późn. zm.);
  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz.U. poz. 1287).
Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika