Testament najprostszym sposobem przekazania majątku - opinia prawna

Stan faktyczny:

Ciotka mojej Żony (siostra mojego Teścia) jest osobą samotną (wdowa, bezdzietna), posiada własnościowe mieszkanie spółdzielcze, które chce przekazać w formie darowizny mojemu Synowi, (który właśnie ukończył 18 lat) pod warunkiem, że w mieszkaniu tym będzie mógł zamieszkać dopiero po Jej śmierci. Czy można dokonać takiej darowizny (z takim zastrzeżeniem) i jakie będą tego skutki prawne i podatkowe? Czy przy darowiźnie, z takim zastrzeżeniem, będzie konieczność przepisania własności mieszkania w spółdzielni mieszkaniowej, jeśli tak, to w jakim terminie? Jakie czynności Ciotka powinna podjąć (wykonać) i jakie będą tego koszty? A może w formie spadku (testament), po śmierci Ciotki, będzie prościej i taniej, Ciotka ma rodzeństwo (siostrę z mężem oraz brata z żoną i dwójką dzieci).

Porady prawne

Opinia prawna

1. Darowizna

Instytucja darowizny uregulowana jest w kodeksie cywilnym w art. 888 - 902. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Zobowiązanie darczyńcy musi być nieodpłatne.. Umowa darowizny, która jest umową zobowiązującą do przeniesienia własności rzeczy oznaczonej co do tożsamości (czyli konkretnej, określonej rzeczy jaką w tym wypadku jest mieszkanie Pana ciotki, a precyzyjniej własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu) wywołuje również skutek rozporządzający w postaci przeniesienia własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego bez konieczności dokonania faktycznego przeniesienia posiadania rzeczy, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej lub strony inaczej postanowiły. Do przeniesienia własnościowego prawa do lokalu ustawa przewiduje formę aktu notarialnego (art. 223 §5 Prawa spółdzielczego).
Jeżeli chodzi o darowiznę własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu jako ograniczonego prawa rzeczowego, ustawa nie wprowadza tu bezpośrednio zakazu dokonania jej z zastrzeżeniem warunku lub terminu. W Pana przypadku wydaje się zatem iż mogłoby wchodzić zastrzeżenie warunku (wywołanie skutku czynności prawnej po śmierci darczyńcy) Przepisy prawa spółdzielczego wprowadzają jednak dodatkowe warunki skutecznego nabycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu.

Mianowicie skuteczność zbycia własnościowego prawa do lokalu zależy od przyjęcia nabywcy w poczet członków spółdzielni. Jest to warunek konieczny. Nie można też zbyć prawa do części lokalu mieszkalnego. Co do formy czynności prawnej ustawa jak to było zaznaczane wcześniej nakazuje by umowa zbycia własnościowego prawa do lokalu została zawarta w formie aktu notarialnego. Co do samego przyjęcia w poczet członków to należy zaznaczyć, iż spółdzielnia nie może odmówić nabywcy własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu przyjęcia w poczet członków. Jednak w Pana przypadku skonstruowanie umowy darowizny w taki sposób, iż własność spółdzielczego prawa do lokalu przechodziłaby na Pana syna w momencie śmierci darczyńcy powodowałoby dodatkowe komplikacje co generalnie zdaniem opiniującego pozwala na rozważenia jej w sferze teoretycznej (notariusze zapewne z rezerwą przystawaliby na taką jej konstrukcję) Tym bardziej, że istnieją inne instytucje pozwalające osiągnąć przez Pana zamierzony skutek w dużo prostszy sposób o czym mowa będzie dalej. Komplikacje jakie się pojawiają to na przykład fakt, iż w taki sposób skonstruowana umowa powodowałaby, iż możliwość przyjęcia nabywcy w poczet członków następowałoby w jakieś dalekiej perspektywie. Obecnie zaś ustawodawca poprzez regulacje prawne zmierza do wyeliminowania z obrotu prawnego takiego prawa jakim jest własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu (prawa te na wniosek uprawnionego ulegają przekształceniu we własność) zatem w sytuacji gdyby przed śmiercią darczyńcy nastąpiło przekształcenia tego prawa we własność pod dużym znakiem zapytania znalazła by się ważność umowy przenoszącej własność spółdzielczego prawa do lokalu skoro skutek rozporządzający w postaci przeniesienia własności spółdzielczego prawa do lokalu miałby nastąpić z chwilą śmierci ciotki, a wtedy przysługiwałoby jej prawo własności lokalu. W odróżnieniu bowiem od ograniczonych praw rzeczowych własność nie może być przenoszona pod warunkiem lub zastrzeżeniem terminu (art. 157 kc ) Zresztą może się Pan spotkać ze stanowiskiem, którego to opiniujący nie podziela, iż przywołany przepis należy stosować również odpowiednio do spółdzielczego prawa do lokalu.

Wydaje się jednak w postawionym przez Pana pytaniu, iż warunek powiązania śmierci ciotki z możliwością zamieszkania w jej mieszkaniu pańskiego syna można by skonstruować inaczej.

Otóż ciotka darowuje Pańskiemu synowi mieszkanie (własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu) co powoduje, iż przechodzi na niego z chwilą zawarcia tej umowy to prawo (rzeczą dodatkową jest przyjęcie w poczet członków spółdzielni), obdarowany zaś zobowiązuje się w kolejnym punkcie umowy, iż do czasu śmierci darczyńcy nie będzie zamieszkiwał w tym mieszkaniu, a darczyńca może do czasu swojej śmierci korzystać z mieszkania na zasadzie używania go (używanie jest w istocie swojej bezpłatne). Zobowiązanie takie jednak wywierałoby skutki li tylko w sferze stosunków zobowiązaniowych, a nie respektowanie go pociągałoby za sobą tylko odpowiedzialność odszkodowawczą. W Pana sytuacji na co zapewne zwróciłby uwagę darczyńcy notariusz mogłoby to na przykład spowodować, iż obdarowany mógłby zbyć, lub obciążyć własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, a ewentualny nabywca, czy wierzyciel korzystający z zabezpieczenia nie miałby obowiązku respektowania zapisu, iż ciotka ma prawo do śmierci zamieszkiwać w mieszkaniu.

2. Skutki podatkowe dokonania darowizny

Obowiązek podatkowy zgodnie z art. 5 ustawy podatek od spadku i darowizn Dz. U. 1997 r. nr 16 poz.89 z późn. zm.) w wypadku darowizny ciąży solidarnie na obdarowanym i darczyńcy. Powstaje on z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy, z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia. Jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń. Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli przed dokonaniem wymiaru podatku nastąpi ubytek rzeczy spowodowany siłą wyższą, do ustalenia wartości przyjmuje się stan rzeczy w dniu dokonania wymiaru, a odszkodowanie za ubytek należne z tytułu ubezpieczenia wlicza się do podstawy wymiaru.
Wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych przyjmuje się w wysokości określonej przez nabywcę, jeżeli odpowiada ona wartości rynkowej tych rzeczy i praw. Natomiast wartość rynkową rzeczy i praw majątkowych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju z dnia powstania obowiązku podatkowego Samą wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca.

Pana syn, jako że jest zstępnym rodzeństwa darczyńcy należy do grupy drugiej. Podatek dla tej grupy wynosi:

  • od wartości 9 660 - 7%,
  • od wartości (9 660-19 320) -676 zł 20 gr. i 9% od nadwyżki ponad 9 660 zł,
  • od wartości 19 320 -1 545 zł 60 gr. i 12% od nadwyżki ponad 19 320 zł.

Poboru podatku dokona notariusz przy okazji zawierania umowy darowizny.
Za wartość przedmiotu czynności notarialnej przyjmuje się wartość podaną przez stronę (strony) czynności z uwzględnieniem zasad przewidzianych w ustawie o podatku od spadków i darowizn albo o podatku od czynności cywilnoprawnych

3. Czy istnieje konieczność przepisania własności mieszkania w spółdzielni mieszkaniowej i w jakim terminie?

Tak jak już wyżej wspomniano do skutecznego nabycia spółdzielczego prawa do lokalu obok umowy w formie aktu notarialnego konieczne jest nabycie członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej. Spółdzielnia jednak ma obowiązek przyjąć w poczet członków nabywcę takiego prawa.

Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji. Podpisana przez przystępującego do spółdzielni deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną - jej nazwę i siedzibę, ilość zadeklarowanych udziałów, dane dotyczące wkładów, jeżeli statut ich wnoszenie przewiduje, a także inne dane przewidziane w statucie. Obowiązuje tu termin sześciomiesięczny, liczony od dnia ustania członkostwa zbywcy własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu. Konsekwencją niedotrzymania terminu sześciu miesięcy od dnia ustania członkostwa z innych przyczyn niż śmierć członka będzie wygaśnięcie własnościowego prawa do lokalu, chyba że członek przed upływem tego terminu wskaże osobę, której zbył prawo, a osoba ta złoży deklarację członkowską.

4. Jakie czynności Ciotka powinna podjąć (wykonać) i jakie będą tego koszty?

Jeżeli Pana ciocia zdecyduje się na dokonanie darowizny, bez wspomnianego przez Pana zastrzeżenia, powinniście Państwo zawrzeć stosowną umowę u notariusza w formie aktu notarialnego. Następnym krokiem potrzebnym do skutecznego przeniesienia prawa jest nabycie członkostwa w spółdzielni przez pana syna. W tym celu winien on złożyć w spółdzielni pisemną deklarację członkostwa.

Jeżeli chodzi o koszty to złożą się na nie wcześniej opisane:

  • taksa notarialna (przy czym maksymalna stawka wynagrodzenia zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej).

Maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi od wartości:
1) do 5 000 zł - 200 zł,
2) powyżej 5 000 zł do 15 000 zł - 200 zł + 3% od nadwyżki powyżej 5 000 zł,
3) powyżej 15 000 zł do 30 000 zł - 500 zł + 2% od nadwyżki powyżej 15 000 zł,
4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł - 800 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł,
5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł - 1 100 zł + 0,5% od nadwyżki powyżej 60 000 zł,
6) powyżej 1 000 000 zł - 5 800 zł + 0,25% od nadwyżki ponad 1 000 000 zł

  • podatek od spadku i darowizn (opisany w pkt. 2 i poniżej)

5. A może w formie spadku (testament), po śmierci Ciotki, będzie prościej i taniej, Ciotka ma rodzeństwo (siostrę z mężem oraz brata z żoną i dwójką dzieci).

W przedstawionej przez Pana sytuacji, w której de facto wynika, że dana osoba nie chce wyzbywać się mieszkania za życia (chęć wyłącznego prawa korzystania z mieszkania) testament rzeczywiście stanowiłby najprostsze i najtańsze rozwiązanie. Własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest prawem dziedzicznym i jako takie może zostać nabyte w drodze dziedziczenia. Testament może zostać sporządzony w dowolnej formie. Najprostszą formą testamentu jest spisanie go w całości własnoręcznie, opatrzenie go datą i podpisem. Testament można również sporządzić w formie aktu notarialnego. Koszt sporządzenie testamentu u notariusza wynosi 50 zł. Należy również pamiętać, że spadkodawca może w każdej chwili testament odwołać w całości, jak też jego poszczególne postanowienia.

Jedynym problemem, który mógłby tutaj powstać jest uprawnienie innych osób do zachowku. Uprawnionymi do zachowku są zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Osobom tym należą się, jeżeli są uprawnionymi trwale niezdolnymi do pracy albo jeżeli są zstępnymi małoletnimi dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by im przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach połowa wartości tego udziału. Jeżeli uprawniony do zachowku nie otrzymał go, a to z powodu uczynionej przez spadkodawcę na rzecz innej osoby darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

Jednak jak wynika z przedstawionej przez Pana sytuacji na dzień dzisiejszy nie ma osób, które mogłyby rościć sobie prawo do zachowku.

Jeżeli chodzi o obowiązek podatkowy to leżący on po stronie spadkobiercy i powstaje z chwilą przyjęcia spadku. Podstawę opodatkowania oblicza się podobnie jak w przypadku podatku od darowizny, co zostało omówione wyżej. Natomiast warto jeszcze zaznaczyć o uldze podatkowej jaką przyznaje art. 16 ustawy prawo podatkowe od spadku i darowizn. W przypadku mianowicie nabycia budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym w drodze spadku lub darowizny przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej, w drodze spadku przez osoby zaliczane do II grupy podatkowej, oraz w drodze spadku przez osoby zaliczane do III grupy podatkowej, sprawujące przez co najmniej dwa lata opiekę nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, na podstawie umowy zawartej z nim przed organem gminy nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich wartości do łącznej wysokości nie przekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. Pana syn, jako że jest zstępnym rodzeństwa darczyńcy należy do II grupy i będzie mógł skorzystać z tej ulgi jako osoba nabywająca prawo w drodze dziedziczenia( w przypadku darowizny uprawnionymi do ulgi są osoby z I grupy). Aby ulga, o której mowa wyżej mogła znaleźć zastosowanie osoba uprawniona musi spełniać jeszcze łącznie określone następujące warunki:
1) nabywca jest obywatelem polskim lub ma miejsce stałego pobytu w Polsce,
2) nie jest właścicielem innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, bądź będąc nim przeniesie własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy,
3) nie dysponuje spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu lub nie jest właścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekaże je zstępnym lub przekaże do dyspozycji spółdzielni, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego,
4) nie jest najemcą lokalu lub budynku lub będąc nim rozwiąże umowę najmu,
5) będzie zamieszkiwać w nabytym lokalu lub budynku przez 5 lat:
a) od dnia złożenia zeznania podatkowego - jeżeli w chwili złożenia zeznania nabywca mieszka w nabytym lokalu lub budynku,
b) od dnia zamieszkania w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego.
Jak z powyższego widać wydaje się ze względów kosztowych w szczególności ulgę podatkową najkorzystniejsze jest nabycie mieszkania (własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego) w drodze spadku.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Amortyzacja w podatku dochodowym od osób prawnych

Amortyzacja w podatku dochodowym od osób prawnych

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), co do zasady, nie mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jednak do kosztów uzyskania przychodów zalicza się odpisy z tytułu zużycia tych składników majątku (odpisy amortyzacyjne). Środki (...)

Formy zabezpieczenia wierzytelności

Formy zabezpieczenia wierzytelności

W zależności od wysokości zobowiązania możliwe są różne sposoby jego zabezpieczenia, z których najczęstsze to: wystawienie weksla własnego przez dłużnika, poręczenie przez osobę trzecią, poddanie się przez dłużnika egzekucji w akcie notarialnym, ustanowienie hipoteki, bądź przewłaszczenie na zabezpieczenie. Jak zabezpieczyć wierzytelność wekslem? Najprostszym sposobem (...)

Podatek od spadku - Co jest opodatkowane? Jak ustalić wysokość opodatkowania?

Podatek od spadku - Co jest opodatkowane? Jak ustalić wysokość opodatkowania?

Fakt dziedziczenia bądź otrzymania zachowku przynosi ze sobą nie tylko potencjalne korzyści w postaci przedmiotów spadkowych, ale także szereg obowiązków. Wśród nich oczywiście jednymi z ważniejszych są obowiązki podatkowe. Czy każdy z nas pamięta, iż w przypadku, gdy nabywamy na własność" rzeczy bądź prawa majątkowe jesteśmy zobligowani do wywiązania się (...)

Jak szybko ustalić kto jest spadkobiercą?

Jak szybko ustalić kto jest spadkobiercą?

  Potrzeba zmian Rozwiązania przyjęte w nowelizacji ustawy prawo o notariacie, kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego mają osiągnąć dwa zasadnicze cele. Z jednej strony zamierzeniem ustawodawcy było odciążenie, i tak już nadmiernie obciążonych sądów, od spraw, które nie są zbyt skomplikowane i mogą być także dokonywane na drodze pozasądowej. Z drugiej (...)

Jak odwołać testament?

Jak odwołać testament?

Jakie są skutki odwołania testamentu? Testament jest odwołalny. Spadkodawca może więc w każdej chwili go odwołać lub zmienić - w całości lub w części - oczywiście przed swoją śmiercią. Spadkodawca swoim oświadczeniem może więc doprowadzić do tego, że sporządzony wcześniej testament nie wywrze po jego śmierci żadnych skutków prawnych.   ##baner## W (...)

Treść i forma testamentów szczególnych

Treść i forma testamentów szczególnych

Testament jest formą rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci. Przepisy kodeksu cywilnego przewidują w sumie pięć rodzajów testamentu, w tym trzy z nich to testamenty szczególne. Testamenty szczególne mogą być sporządzane, o ile zaistnieją wyjątkowe okoliczności, a po upływie określonego czasu mogą od ustania tych wyjątkowych okoliczności, testamenty takie (...)

Czym jest testament? Wiadomości ogólne

Czym jest testament? Wiadomości ogólne

Na wstępie należy zaznaczyć, iż w polskiej terminologii prawa termin „testament” występuje w dwóch znaczeniach. Po pierwsze, rozumiany jest jako czynność prawna o określonych cechach (o czym niżej). Po drugie, testamentem nazywany jest także dokument, obejmujący treścią oświadczenie woli testatora (czyli sporządzającego testament). Przedmiotem niniejszego omówienia (...)

Testament - Jak sporządzić ważny testament? Kilka uwag o formie

Testament - Jak sporządzić ważny testament? Kilka uwag o formie

Rola testamentów w życiu społecznym, zwłaszcza ze względu na funkcję regulującą stosunki majątkowe, jest nie do przeceniania, dlatego ważkim problemem dla ustawodawcy pozostaje określenie ram, wewnątrz których testatorzy (sporządzający testamenty) mogą się swobodnie poruszać. Wzgląd na zagwarantowanie autentyczności testamentu, możliwość stwierdzenia wzajemnego stosunku (...)

Ważność testamentu ustnego, gdy świadkowie otrzymują spadek - opinia prawna

Ważność testamentu ustnego, gdy świadkowie otrzymują spadek - opinia prawna

    Stan faktyczny  Mój ojciec będąc chory na krótko przed śmiercią ustnie rozporządził swoim majątkiem. Zanim zmarł dokładnie powiedział, że razem z bratem mamy się po połowie podzielić majątkiem; matka nie żyje. Nasz przyrodni brat został przez ojca wydziedziczony, ponieważ od dawna nie kontaktował się z ojcem i nawet nie odwiedził go w czasie choroby. (...)

Zachowek przy dziedziczeniu gospodarstwa rolnego - opinia prawna

Zachowek przy dziedziczeniu gospodarstwa rolnego - opinia prawna

  Stan faktyczny Na początku lat 90-tych moi rodzice darowali mi nieruchomości stanowiącą gospodarstwo rolne. W kacie notarialnym darowizny nie ma żadnych zapisów co do zachowku ani innych rozliczeń spadkowych dla dwóch moich młodszych braci. Moja matka zmarła w 1999 r., a ojciec w styczniu 2008 r. Nie zostało przeprowadzone żadne postępowanie spadkowe, gdyż gospodarstwo (...)

Ostrożnie z optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych

Ostrożnie z optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych

Ostrzeżenie Ministerstwa Finansów przed optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych 26 czerwca 2017 r. na stronie Ministerstwa Finansów pojawiło się ostrzeżenie przed optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych (Nr 004/17). Resort zidentyfikował bowiem przypadki wykorzystywania podatkowych grup kapitałowych do agresywnej optymalizacji (...)

Jak odliczyć darowizny w zeznaniu rocznym za 2020 r.?

Jak odliczyć darowizny w zeznaniu rocznym za 2020 r.?

Podatnik, który w roku podatkowym 2020 przekazywał pewne darowizny na określone w ustawie cele, może część z nich lub całość odliczyć od dochodu lub przychodu w rozliczeniu PIT. ##baner## Jakie darowizny można odliczyć?  Podatnik, który w roku podatkowym 2020 przekazywał darowizny:   1.  na cele: określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego (...)

Umowa dożywocia a kwestia dziedziczenia

Umowa dożywocia a kwestia dziedziczenia

  Stan Faktyczny Jestem właścicielką lokalu mieszkalnego. Obecnie jestem wdową, ale planuję wkrótce zawrzeć związek małżeński również z wdowcem. Chciałabym, aby mieszkanie którego jestem właścicielką i w którym obecnie mieszkam, stało się po mojej śmierci własnością mojej pełnoletniej córki. Po zawarciu małżeństwa chciałabym zamieszkać (...)

Jak najmniejszym kosztem znieść współwłasność mieszkania - opinia prawna

Jak najmniejszym kosztem znieść współwłasność mieszkania - opinia prawna

Stan faktyczny Mój problem dotyczy mieszkania własnościowego. Owo mieszkanie kupiłem z moją dziewczyną 1,5 roku temu. Mieszkanie jest kupione w równych częściach (50/50 %), przy czym ja dałem wszystkie pieniądze. Po zakupie mieszkania rozstaliśmy się w ciągu 4 miesięcy, a ona wyjechała do Stanów Zjednoczonych i przebywa tam do dziś. Na mieszkanie został zaciągnięty kredyt w wysokości (...)

Dziedziczenie środków zgromadzonych na rachunku bankowym - opinia prawna

Dziedziczenie środków zgromadzonych na rachunku bankowym - opinia prawna

Stan faktyczny Na początku czerwca br. zmarł brat mojej matki. Brat pozostawał na gospodarstwie, które zostało mu notarialnie przepisane przez nie żyjącą już moją babcię, a jego matkę. Gospodarstwo miało ok. 4 ha, ale brat matki sprzedał już 1 ha ziemi na działki budowlane. Okazało się, że brat matki ma pieniądze na rachunku bankowym ze sprzedaży tych działek w wysokości (...)

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

Kiedy następuje dziedziczenie ustawowe? Dziedziczenie ustawowe ma miejsce w sytuacji gdy, spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu oraz gdy osoby powołane do spadku nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami (bo np. zmarły przed otwarciem spadku). W razie powołania spadkobierców w drodze testamentu tylko w stosunku do części spadku, również pozostała część podlega ustawowym (...)

Prawo spadkowe - co reguluje prawo spadkowe?

Prawo spadkowe - co reguluje prawo spadkowe?

Co określamy mianem "prawo spadkowe"? Prawo spadkowe jest częścią prawa cywilnego. Jego normy są wyodrębnione w osobnej księdze k.c. na podstawie kryterium: normowania skutków prawnych śmierci człowieka (osoby fizycznej) jako podmiotu praw i obowiązków majątkowych w dziedzinie prawa cywilnego (gdy dla prawa rzeczowego i prawa zobowiązań podstawą wyodrębnienia jest charakter (...)

Zachowek - czym jest zachowek i komu się należy?

Zachowek - czym jest zachowek i komu się należy?

Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. Oznacza ona, iż spadkodawca może za życia w drodze testamentu dowolnie rozrządzić swoim majątkiem, jeśli zaś tego nie uczyni, krąg uprawnionych do spadku wyznaczą przepisy ustawy. Pojawia się jednak niebezpieczeństwo, że testator sporządzi testament tej treści, że jego najbliżsi zostaną pozbawieni udziału w spadku, bo (...)

Majątek wspólny małżonków

Majątek wspólny małżonków

Podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej obejmuje – jak sama nazwa wskazuje – składniki majątkowe, które stanowią majątek wspólny. Punktem wyjścia przy omawianiu zagadnienia podziału majątku jest ustalenie, co w skład tego majątku wchodzi. To przedmiot częstych sporów między małżonkami, którzy często (...)

Homoseksualista może dziedziczyć najem po partnerze?

Homoseksualista może dziedziczyć najem po partnerze?

Trybunał w Strasburgu oceni dziś, czy polskie władze dyskryminowały mężczyznę, odmawiając mu prawa do odziedziczenia po partnerze umowy najmu lokalu - informuje Gazeta Wyborcza. Sprawa rozpoczęła się dziesięć lat temu w Szczecinie. Para gejów mieszkała w wynajętym od gminy lokalu. W 1998 roku najemca mieszkania zmarł. Partner zmarłego wystąpił wówczas do prezydenta (...)

Co się bardziej opłaca darowizna czy pożyczka? - opinia prawna

Co się bardziej opłaca darowizna czy pożyczka? - opinia prawna

Stan faktyczny Rodzice chcą mi podarować 200 000 zł, które przeznaczę na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup swojego pierwszego mieszkania. Jakie grożą mi konsekwencję jeśli nie zgłoszę tej darowizny do urzędu skarbowego? Pracuję od ok. 7 lat i moje zarobki wynoszą ok. 90 tys. rocznie, a dwa miesiące temu wzięłam ślub. Dochody mojego męża są porównywalne. Czy jest jakiś (...)

Darowizna - czyli jak coś komuś podarować...

Darowizna - czyli jak coś komuś podarować...

Na czym polega umowa darowizny? Poprzez zawarcie umowy darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Świadczenie na rzecz obdarowanego może w szczególności polegać na przeniesieniu określonych praw z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego (np. prawa własności - Kowalski daje Nowakowi na własność swój (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zrzeczenie się roszczeń do mieszkania a spadek

Zrzeczenie się roszczeń do mieszkania a spadek

On i ona są od lat w wolnym związku. Mieszkają w jej mieszkaniu. Planują się pobrać. Ona chce to mieszkanie zabezpieczyć (na wypadek swojej śmierci) dla swojej dorosłej, nie przysposobionej córki. (...)

Ogłoszenie testamentu i postępowanie spadkowe

Ogłoszenie testamentu i postępowanie spadkowe

W marcu br. zmarła moja ciotka zamieszkała w Warszawie (Bielany/Żoliborz) pozostawiając testament. Do jakiego sądu należy się zwrócić w sprawie ogłoszenia testamentu i postępowania spadkowego (...)

Charakter testamentu holograficznego

Charakter testamentu holograficznego

Jaki charakter ma testament holograficzny, o którym mowa w przepisach Kodeksu cywilnego? Testament własnoręczny (holograficzny). Forma testamentu jest formą ad (...)

Testament własnoręczny

Testament własnoręczny

Napisałem testament w którym typuję syna,córkę oraz narzeczoną jako spadkobiercę po sprzedaży nieruchomości jakie posiadam. Wyszczególniam każdemu z osobna co ma otrzymać lecz wykonawcą testamentu (...)

Dozwolone formy sporządzenia testamentu

Dozwolone formy sporządzenia testamentu

W grudniu 2003 r. spisany został testament moich dziadków u notariusza. Oboje zrzekli się swojego majątku w postaci 3-pokojowego mieszkania na korzyść jednego w przypadku śmierci drugiego, na korzyść (...)

Świadkowie sporządzenia testamentu pisemnego

Świadkowie sporządzenia testamentu pisemnego

Mój ojciec po śmierci zostawił 2 testamenty odręczne. Przy sporządzaniu jednego z nich (ostatniego) była obecna (poświadczyła to swoim odręcznym podpisem) siostra macochy, która to macocha została (...)

Darowizna a zachowek

Darowizna a zachowek

Małżeństwo miało dwoje dzieci (X i Y). W styczniu 2006 zmarła matka (mąż matki zmarł wcześniej). Po śmierci męża matka przekształciła prawo do lokalu z lokatorskiego spółdzielczego na własnościowe. (...)

Darowizna na rzecz komitetu budowy pomnika

Darowizna na rzecz komitetu budowy pomnika

Czy można odliczyć od dochodu do opodatkowania darowiznę pieniężną dla Komitetu Budowy Pomnika im. Jana Pawła II, który to komitet powstał na okoliczność zbudowania tego pomnika i zostanie później (...)

Darowizna firmy żonie

Darowizna firmy żonie

Istnieją przesłanki zdrowotne, by mąż darował firmę żonie w celu jej dalszego prowadzenia. Firma jest prowadzona jednoosobowo w oparciu o wpis do ewidencji. W majątku firmy znajdują sie ruchomości (...)

Darowizna po rozwodzie

Darowizna po rozwodzie

Chciałbym zrobić podział majątku po rozwodzie. Rozwód odbył się 10.03 i wyrok nie jest jeszcze prawomocny. W październiku 2007 roku moi rodzice przepisali na mnie mieszkanie w formie darowizny (...)

Darowizna nieruchomości po śmierci darczyńcy

Darowizna nieruchomości po śmierci darczyńcy

Czy można podarować nieruchomość na wypadek swojej śmierci? Chodzi tutaj o darowiznę na wypadek śmierci (donatio mortis causa). Darowizna taka jest umową (wymaga oświadczeń woli dwóch (...)

Dziedziczenie w czasie trwania małżeństwa

Dziedziczenie w czasie trwania małżeństwa

W czasie trwania małżeństwa zmarł nagle ojciec mojej żony. Testament nie był sporządzony. Obecnie jesteśmy z byłą żoną po rozwodzie bez orzekania o winie. Rozdział majątku nie został przeprowadzony. (...)

Dziedziczenie testamentowe rodzeństwa

Dziedziczenie testamentowe rodzeństwa

Wujek nie miał najbliższej rodziny, jego bracia nie żyją, rodzice również. Żyją obie żony braci i mają po dwoje dzieci, które nie są zamężne. Ja jestem po rozwodzie. Kto dziedziczy po zmarłym (...)

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Po zmarłym są spadkobiercami: żona, córka i syn. Masą spadkową jest gospodarstwo rolne 1,9h wraz z domem oraz 1/2 posiadłości z domem jako spadek ojca po rodzicach. Powyższa posiadłość, posiada (...)

Spadek po ojcu

Spadek po ojcu

Zmarł mój Ojciec, nie pozostawił testamentu. Pozostała : żona, córka - rozwiedziona 2 lata temu, z ustaloną rozdzielnością majątkową jeszcze przed rozwodem, wnuk-syn córki- (niepełnoletni- (...)

Dziedziczenie po zmarłym spadkobiercy

Dziedziczenie po zmarłym spadkobiercy

Wujek mojej żony powiadomił nas o śmierci Jej babci (swojej matki, która w testamencie wskazała jako spadkobierców swoich trzech synów. Pierwszy syn zmarł (pozostawił po sobie trzy córki), drugi (...)

Zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności

Dziadek mojej żony przepisał jej w spadku mieszkanie. Spadkobiercami są również dwaj synowie dziadka. Jeden z nich zajmuje to mieszkanie i nie zgadza się na spieniężenie go i podział między spadkobierców. (...)

Sprzedaż mieszkania a egzekucja

Sprzedaż mieszkania a egzekucja

Zakupiłam mieszkanie, wpłaciłam całą sumę pieniędzy, ale sprzedający do tej pory nie wywiązali się z przyrzeczenia podpisania aktu notarialnego. Na mieszkaniu jest zadłużenie, wpisane na hipotekę (...)

Darowizna mieszkania na rzecz wnuczki

Darowizna mieszkania na rzecz wnuczki

Dziadkowie chcą przepisać mieszkanie na wnuczkę, która nie posiada własnego. Wartość tego mieszkania to 130000 zł. Jakie koszty całkowite trzeba ponieść? Czy nie trzeba w tym przypadku zapłacić (...)

Przepisanie mieszkania z babki na wnuka

Przepisanie mieszkania z babki na wnuka

Moja babka chce przepisać na mnie swoje mieszkanie własnościowe. W księdze wieczystej jednak jest wpisany dziadek i babcia. Dziadek nie żyje juz 12 lat. Babka ma 3 dzieci - 2 synów i córkę. Chcemy (...)

Dziedziczenie po ojcu udziału w mieszkaniu

Dziedziczenie po ojcu udziału w mieszkaniu

Po śmierci ojca, zgodnie z prawem spadkowym jestem (razem z mamą) uprawniona do dziedziczenia części ich wspólnego mieszkania, wykupionego od spółdzielni mieszkaniowej. Jakie będą konsekwencje (...)

Zobowiązany do zapłaty podatku od umowy darowizny

Zobowiązany do zapłaty podatku od umowy darowizny

Ustawa stwierdza, że obowiązek zapłaty podatku od darowizny obejmuje solidarnie darczyńcę i obdarowanego (nie jest to dosłowny cytat). 1 - Jednak, czy możliwe jest zapłacenie całości takiego (...)

Darowizna mieszkania przez kuzyna ojca

Darowizna mieszkania przez kuzyna ojca

Czy wuj mógłby nam darować mieszkanie, przy czym jest on dość daleką rodziną, bo kuzynem mojego ojca. Jaki wtedy zajdzie podatek i od jakiej kwoty będzie naliczany, od kwoty autentycznej zapłaty (...)

Darowizna na rzecz syna

Darowizna na rzecz syna

Mieszkam w raz z mężem w Niemczech. Za niedługo mój syn spodziewa się dziecka. Chcieliśmy mu przelać euro na konto . W jaki sposób zrobić to w zgodzie z prawem? Niniejsza opinia prawna została (...)

Podatek od darowizny

Podatek od darowizny

Mój szwagier mieszka na stałe w USA, posiada zieloną kartę, tam rozlicza się z podatków. Mam zamiar przekazać mu i jego żonie, a mojej siostrze działkę w darowiźnie. Czy będą musieli zapłacić (...)

Kwota darowizn i pożyczek zwolniona z podatku

Kwota darowizn i pożyczek zwolniona z podatku

Rodzice darują swojej córce i swojemu zięciowi pieniądze z przeznaczeniem na mieszkanie. Dotyczy kwoty zwolnionej z podatku. Jeden darczyńca: 1. Czy każdy z rodziców może przekazać na mieszkanie (...)

FORUM PRAWNE

zachowek

zachowek Mam pytanie i bardzo prosze o odpowiedz. Moj maz z pierwszego malzenstwa ma dwie corki i jest pozbawiony praw rodzicielskich . My wspolnie nie mamy potomstwa, ale w perspektywie czasu nasz wspolny (...)

Darowizna Babcia - Wnuk - Mieszkanie

Darowizna Babcia - Wnuk - Mieszkanie Witam. Moja Babcia wyraziła chęć przekazania mi swego 50m2 mieszkania w darowiźnie. Wobec powyższego najpierw należało owe mieszkanie wykupić od gminy, co też (...)

Testament

Testament Witam. Po śmierci dziadka dziedziczył moj ojciec oraz jego brat(jako dzieci) i babcia. Po śmierci babci w testamencie babcia zapisała spadek w całości(u notariusza) dla mnie. Jeszcze za (...)

CZY TESTAMENT "RĘCZNY" MUSI BYĆ SPORZĄDZONY PRZY ŚWIADKACH?

CZY TESTAMENT "RĘCZNY" MUSI BYĆ SPORZĄDZONY PRZY ŚWIADKACH? Czy testament sporządzony ręcznie ,bez świadków ,jest ważny ? Jakoś nie mogę się doczytać w K.C. (PATRYCJA) art 949 kc /nie potrzebni (...)

spadek

spadek mam pytanie moja mama zmarła i przeprowadzili podział majatku tylko adwokat tak zatail i podstawił świadkow ze to było gospodarstwo rolne na ktorym mama nie pracowała i całośc nalezy sie (...)

Testament rodziców

Testament rodziców Moi rodzice sporządzili wspólny testament-razem się pod nim podpisali. Rodzice już nie żyją.Zmarli w latach 70-tych. W testamencie tym wskazali mnie jako spadkobiorcę- domu i (...)

Darowizna

Darowizna Mam otrzymac mieszkanie wlasnosciowe - darowizna, trzecia grupa podatkowa (darczynca zyje i nadal w nim bedzie mieszkac). Jakich kosztow moge sie spodzieawac i jak ich uniknac. (Piotr) Podatek (...)

Darowizna przed śmiercią a zachowek

Darowizna przed śmiercią a zachowek Witam Bardzo Was proszę o pomoc. Babcia 3 lata temu za zywota zapisala mi umową darowizny mieszkanie. babcia po smierci dziadka byla jeynym włascicielem gdyz tata (...)

Darowizna mieszkania dla syna od rodziców, jakie prawa prawa żony?

Darowizna mieszkania dla syna od rodziców, jakie prawa prawa żony? Rodzice chcą przepisać dom dla mnie. Z żoną nie mamy rozdzielności majątkowej. Jak dokonać przepisania domu aby był on wyłącznie (...)

Dziedziczenie

Dziedziczenie Witam! Ojciec mojej koleżanki rozstał się z jej matką, a następnie wziął słub z kobietą, która urodziła mu dwoje dzieci. Niedawno koleżanka dowiedziała się o poważnej chorobie (...)

Dziedziczenie

Dziedziczenie Dziedziczenie Matka mojej kolezanki zamrla w 2011roku i zostawila jej dlugi lecz kolezanka nie zrzekla sie spadku czy istnieje inne rozwiazanie?

Dziedziczenie

Dziedziczenie Dziedziczenie We wrześniu 2008r zmarł tata po, którym odziedziczyliśmy nieruchomość, którą możemy sprzedać po 5 latach, aby nie płacić podatku 19%. Postanowienie sądowe o przejęciu (...)

Dziedziczenie

Dziedziczenie Rodzice mojego meza przepisali dom tylko na jego siostre, czy moj maz moze odwolac sie od ich decyzji? (apokalis) Jest to zalezne od podzialu pozostalej czesci majatku rodzicow pani meza. (...)

Dziedziczenie

Dziedziczenie Bardzo proszę o informację kto dalej by dziedziczył ze strony wujka. Dziadek zapisał dom mnie, tacie i wujkowi. Wujek jest w związku małżeńskim (wspólnota majątkowa), bez dzieci. (...)

Ile kosztuje notarialne przepisanie mieszkania?

Ile kosztuje notarialne przepisanie mieszkania? Ile kosztuje notarialne przepisanie mieszkania? Ile kosztuje notarialne przepisanie mieszkania? Niestety nie ma czegos takiego jak przepisanie mieszkanie (...)

sprawa spadkowa a przepisanie mieszkania- PROBLEM

sprawa spadkowa a przepisanie mieszkania- PROBLEM Witam, moja sytuacja wygląda tak: moja mama zmarła 5 lat temu i zostawiła mi w spadku mieszkanie własnościowe. Odbyła się rozprawa sądowa i spadek (...)

Przepisanie mieszkania

Przepisanie mieszkania Witam. Mam taką sytuację, że wziąłem kredyt na mieszkanie, żeby wykupić je od gminy na własność. To znaczy - dałem matce pieniądze na zakup tego mieszkania, gdyż ona (...)

Przepisanie mieszkania z matki na córkę

Przepisanie mieszkania z matki na córkę Witam, proszę o poradę. Moja mama chce przepisać na mnie(córkę) mieszkanie własnościowe. Problem w tym, że mama wyjechała zagranicę na rok, wraca za (...)

Przepisanie mieszkania

Przepisanie mieszkania Chcę przepisać moje mieszkanie własnościowe-spółdzielcze siostrzenicy. Proszę o podpowiedź jak mam to zrobić, abym nie poniósł dużych kosztów. czy jest różnica w kosztach (...)

Podatek od darowizny

Podatek od darowizny Czy mogę zamienić mieszkanie, ktore otrzymałam w darowiźnie na mieszkanie w innej dzielnicy? Z podatku zostałam zwolniona przez U.S. Czy mogę zachować ulgę od podatku? (Katia) (...)

Porady prawne