e-prawnik.pl Porady prawne

Testament - Artykuły dotyczące testamentu

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • 13.11.2020

  Przyczyny nieważności testamentu

  Polskie prawo spadkowe w odniesieniu do dokonywania rozrządzeń majątkowych na wypadek śmierci stoi na gruncie zasady swobody testowania. Swoboda ta nie oznacza jednak dowolności dokonywania rozrządzeń, (...)

  Przyczyny nieważności testamentu
 • 30.6.2020

  Jak odwołać testament?

  Testament jest odwołalny. Spadkodawca może więc w każdej chwili go odwołać, oczywiście przed swoją śmiercią. Niektórzy uważają, iż testament można odwołać w dowolny sposób. (...)

  Jak odwołać testament?
 • 19.11.2019

  Zrzeczenie się spadku - Gdy nie chcesz po kimś dziedziczyć

  Zgodnie z obowiązującym prawem spadkowym, jeżeli spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu to w momencie otwarcia spadku (czyli śmierci spadkodawcy) obowiązują przepisy ustawowe dotyczące (...)

  Zrzeczenie się spadku - Gdy nie chcesz po kimś dziedziczyć
 • 29.10.2019

  Treść i forma testamentów szczególnych

  Testament jest formą rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci. Przepisy kodeksu cywilnego przewidują w sumie pięć rodzajów testamentu, w tym trzy z nich to testamenty szczególne. (...)

  Treść i forma testamentów szczególnych
 • 29.4.2019

  Polecenie w testamencie - co to takiego?

  Dziedziczenie według testamentu charakteryzuje się możnością takiego ukształtowania porządku spadkowego, który możliwie najwierniej odda wolę spadkodawcy. Testatorowi (czyli osobie sporządzającej (...)

  Polecenie w testamencie - co to takiego?
 • 20.12.2017

  Czym jest testament? Wiadomości ogólne

  Na wstępie należy zaznaczyć, iż w polskiej terminologii prawa termin, testament, występuje w dwóch znaczeniach. Po pierwsze, rozumiany jest jako czynność prawna o określonych cechach (o (...)

  Czym jest testament? Wiadomości ogólne
 • 16.8.2016

  Wydziedziczenie - W jaki sposób dokonać wydziedziczenia?

  Potoczna intuicja łączy termin wydziedziczenie z pozbawieniem uprawnionego możliwości spadkobrania poprzez albo powołanie innych spadkobierców, albo sporządzenie testamentu negatywnego (testament (...)

  Wydziedziczenie - W jaki sposób dokonać wydziedziczenia?
 • 27.1.2016

  Testament - Jak sporządzić ważny testament? Kilka uwag o formie

  Rola testamentów w życiu społecznym, zwłaszcza ze względu na funkcję regulującą stosunki majątkowe, jest nie do przeceniania, dlatego ważkim problemem dla ustawodawcy pozostaje określenie (...)

  Testament - Jak sporządzić ważny testament? Kilka uwag o formie
 • 17.2.2015

  Rozrządzenia testamentowe na gruncie prawa międzynarodowego

  Zgodnie z regulacjami obowiązującymi w prawie polskim, tj. przepisu art. 64 ust.  1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. 2011.80.432) spadkodawca w testamencie lub (...)

  Rozrządzenia testamentowe na gruncie prawa międzynarodowego
 • 22.10.2012

  Jak szybko ustalić kto jest spadkobiercą?

  Nie tylko sąd może ustalić krąg spadkobierców. Czynności związane ze stwierdzeniem nabycia spadku mogą być dokonane także przed notariuszem. Od niedawna istnieje bowiem możliwość uzyskania (...)

  Jak szybko ustalić kto jest spadkobiercą?
 • 2.3.2012

  Uznanie spadkobiercy za osobę niegodną dziedziczenia

  Niegodnym może być uznany każdy spadkobierca - czy to powołany na mocy testamentu czy ustawy. Często bowiem zdarza się, że sam spadkodawca nie zdaje sobie sprawy z określonych zdarzeń, które (...)

  Uznanie spadkobiercy za osobę niegodną dziedziczenia
 • 29.2.2012

  Sposoby odwołania testamentu

  Testament jest czynnością prawną, która wywołuje przewidziane prawem skutki dopiero z chwilą śmieci osoby dokonującej tej czynności. Stąd dopuszczalność odwołania testamentu przez spadkodawcę (...)

  Sposoby odwołania testamentu
 • 21.12.2011

  Dziadkowie i pasierbowie mogą już dziedziczyć

  Rodzice dziedziczą przed rodzeństwem. Do kręgu spadkobierców ustawowych zostali włączeni dziadkowie jak i pasierbowie zmarłego. Takie zmiany weszły w życie w dniu 28 czerwca 2009 roku, nowelizując (...)

  Dziadkowie i pasierbowie mogą już dziedziczyć
 • 7.7.2011

  Kto nie może być świadkiem testamentu?

  Dla zachowania niektórych form testamentu, w szczególności testamentu allograficznego, testamentu ustnego i testamentu tzw. podróżnego, konieczne jest sporządzenie ich w obecności (...)

  Kto nie może być świadkiem testamentu?
 • 6.6.2011

  Testament allograficzny, czyli jak sporządzić tzw. testament urzędowy?

  Testament allograficzny jest formą zwykłego testamentu, który sporządza się w obecności osoby pełniącej określone funkcje publiczne przez złożenie odpowiedniego oświadczenia zgodnie z (...)

  Testament allograficzny, czyli jak sporządzić tzw. testament urzędowy?
 • 1.2.2011

  Zapis w testamencie - co to takiego?

  W myśl polskiego prawa spadkowego spadek może zostać odziedziczony bądź w drodze spadkobrania ustawowego (tzn. wg kolejności wyznaczonej przez ustawę), bądź w drodze spadkobrania testamentowego (...)

  Zapis w testamencie - co to takiego?
 • 26.5.2010

  Zapis i polecenie w testamencie

  Zapis to rozrządzenie testamentowe, w wyniku którego na spadkobiercę lub zapisobiercę nakładany jest obowiązek spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz innej oznaczonej osoby (...)

  Zapis i polecenie w testamencie
 • 28.7.2009

  Ważność testamentu ustnego, gdy świadkowie otrzymują spadek - opinia prawna

  Spadkodawca sporządził testament ustny, w którym powołał do spadku dwoje swoich dzieci, a trzecie wydziedziczył. Świadkami jego oświadczenia woli były dzieci i przyjaciel spadkodawcy. Obecnie (...)

  Ważność testamentu ustnego, gdy świadkowie otrzymują spadek - opinia prawna
 • 28.7.2009

  Umowa dożywocia a kwestia dziedziczenia

  Często zdarza się, że właściciel chce rozporządzić posiadanym przez siebie majątkiem na rzecz bliskich mu osób jeszcze przed swoją śmiercią. Celowi temu służy testament, jednakże wiele (...)

  Umowa dożywocia a kwestia dziedziczenia
 • 16.6.2007

  Aby nie miał już prawa do spadku... - opinia prawna

  Spadek jest to ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci i przechodzących na jego następców prawnych. Spadkobierca (spadkobiercy) w zasadzie wchodzą (...)

  Aby nie miał już prawa do spadku... - opinia prawna
 • 10.6.2007

  Zachowek od obdarowanego - opinia prawna

  Jedną z podstawowych cech zobowiązania wekslowego jest jego abstrakcyjność. Oznacza to, iż ważność tego zobowiązania nie zależy od ważności stosunku prawnego, który uzasadniał jego (...)

  Zachowek od obdarowanego - opinia prawna
 • 5.3.2006

  Zachowek od obdarowanego (jak długo skuteczne jest roszczenie o niego) - opinia prawna

  Instytucja zachowku przewidziana w kodeksie cywilnym (k.c.) i uregulowana w art. 991 - 1011 służy ochronie interesu osób najbliższych spadkodawcy. Znajduje ona zastosowanie głównie, choć (...)

  Zachowek od obdarowanego (jak długo skuteczne jest roszczenie o niego) - opinia prawna
 • 17.12.2004

  Najem po śmierci wynajmującego - opinia prawna

  W sytuacji, gdyby syn zmarłego został ustanowiony spadkobiercą w testamencie obok innych spadkobierców znajdzie zastosowanie art. 201 w związku z art. 1035 Kodeksu cywilnego (KC). Czyli podstawowe (...)

  Najem po śmierci wynajmującego - opinia prawna
 • 17.12.2004

  Testament najprostszym sposobem przekazania majątku - opinia prawna

  Najprostszą formą testamentu jest spisanie go w całości własnoręcznie, opatrzenie go datą i podpisem. Testament można również sporządzić w formie aktu notarialnego. Koszt sporządzenie testamentu (...)

  Testament najprostszym sposobem przekazania majątku - opinia prawna
 • 17.12.2004

  Spadkobierca wstępujący w prawa i obowiązki spadkodawcy - opinia prawna

  Jeśli syn zmarłego jest jedynym spadkobiercą, może on dokonywać wszelkich czynności dotyczących spadku, gdyż w momencie śmierci stał się on właścicielem wszelkich przedmiotów wchodzących (...)

  Spadkobierca wstępujący w prawa i obowiązki spadkodawcy - opinia prawna
 • 17.12.2004

  Czy testament może zostać unieważniony? Nieważność testamentu ze względu na błąd, groźbę lub inne okoliczności

  Przepisy prawa spadkowego zawierają wyraźne wyliczenie przyczyn, z powodu których testament należy uważać za nieważny. Katalog ten obejmuje m.in. braki formalne, naruszenie zakazu sporządzania (...)

  Czy testament może zostać unieważniony? Nieważność testamentu ze względu na błąd, groźbę lub inne okoliczności
 • 17.12.2004

  Jakie postanowienia może zawierać testament?

  Testament jest czynnością ściśle sformalizowaną, co oznacza, iż na jego treść mogą składać się jedynie oznaczone, konkretne postanowienia. Wszelkie inne, nie wypływające z przepisów (...)

  Jakie postanowienia może zawierać testament?
 • 5.11.2004

  Jaką rolę w postępowaniu spadkowym pełni wykonawca testamentu?

  Powoływanie wykonawcy testamentu nie jest w Polsce częstą praktyką, niemniej ustawodawca zdecydował się tę instytucje unormować w przepisach prawa spadkowego. Zasadniczym celem powołania wykonawcy (...)

  Jaką rolę w postępowaniu spadkowym pełni wykonawca testamentu?