Własność intelektualna - prawo w społeczeństwie wiedzy

3.4.2013

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Konferencja „Własność intelektualna, czyli prawo w społeczeństwie wiedzy” to ogólnopolska konferencja naukowa o charakterze studencko-doktoranckim, której celembędzie przekrojowe ukazanie problematyki prawa własności intelektualnej, w szczególności w kontekście stojących przed nim współcześnie wyzwań.

Konferencja odbędzie się 9 maja 2013 w budynku dawnej biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, sala 308, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa.


Prawo własności intelektualnej to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi prawa w Polsce. Swoim zakresem obejmuje ono regulacje z różnych dziedzin prawa, które wiąże wspólny przedmiot ochrony, jakim są dobra niematerialne.

Porady prawne


Nieustanny rozwój i popularność tej gałęzi prawa stanowi wyraz znaczenia jakie we współczesnym świecie nadaje się wytworom ludzkiego umysłu. W obecnym społeczeństwiewymiana informacji jest nie mniej istotna niż wymiana towarów, a dobra niematerialne niejednokrotnie przedstawiają dla uczestników obrotu gospodarczego większą wartość niż przedmioty materialne.
Prawo własności intelektualnej jest przejawem otwarcia nauki i praktyki prawa na zachodzące w stosunkach społecznych zmiany. Stanowi próbę odejścia od zakorzenionego w historii spojrzenia na instytucję własności i materializmu tradycyjnie pojmowanej cywilistyki.Celem naszej konferencji jest ukazanie tej bogatej i niezwykle ciekawej gałęzi prawa, która przez wielu studentów prawa wciąż pozostaje niezauważona. Zależy nam, aby podjęte podczas konferencji rozważania miały walor aktualności i zawierały odniesienia do współczesnejsytuacji w zakresie własności intelektualnej. Naszą analizę prawnych aspektów dóbr niematerialnych pragniemy podzielić tematycznie na cztery panele.


W pierwszym chcemy poruszyć szeroki problem roli jaką we współczesnym społeczeństwie odgrywa informacja. Wszakże nie bez przyczyny mówi się, że informacja to obecnie najcenniejszy towar na rynku. Jest to odpowiedni panel m.in. na zagadnienia ochrony danych osobowych, baz danych, tajemnicy przedsiębiorstwa, informacji publicznej, informacji niejawnych.
Panel drugi dotyczyć będzie problematyki prawa autorskiego, szczególnie w perspektywie stojących przed nim w świecie współczesnym wyzwań. W XXI wieku – w dobie błyskawicznego rozwoju technologicznego, problem ochrony ludzkiej twórczości daje o sobie znać na każdym kroku. Czy prawo powinno zmierzać w kierunku większej liberalizacji dostępu do utworów, czy jednak chronić twórcę i jego interesy? I jak to rzeczywiście współcześnie wygląda? To kluczowe pytania, na które odpowiedzi będziemy szukać w panelu drugim.


Trzeci panel obejmować będzie zagadnienia prawa własności przemysłowej, które stanowi najistotniejszy z gospodarczego punktu widzenia obszar występowania dóbr niematerialnych. Współcześnie własność intelektualna jest elementem strategicznym działalności konkurujących ze sobą na wolnym rynku podmiotów. Ochrona dóbr niematerialnych stanowi obecnie nieodłączny komponent działalności gospodarczej. Jej wagę postaramy się ukazać w panelu trzecim.


Zwieńczeniem konferencji będzie przedstawienie prawa własności intelektualnej w perspektywie międzynarodowej i prawnoporównawczej. Jakie znaczenie ma ta gałąź prawa w skali międzynarodowej? Jak ukształtowana jest w systemach prawnych innych państw i jaką odgrywa w nich rolę? Podejmując te rozważania na koniec, mamy nadzieję, że poszerzą one horyzonty naszej analizy prawa własności intelektualnej i podsuną nam wiele rozwiązań w tej dziedzinie, które można wykorzystać na gruncie polskiego systemu prawnego.


PANELE:
1) „Społeczeństwo wiedzy - społeczeństwo informacyjne”,
2) „Wszystkie prawa zastrzeżone? - prawo autorskie w dobie rozwojutechnologicznego”,
3) „Własność intelektualna w obrocie gospodarczym”,
4) „Globalne społeczeństwo wiedzy - prawo własności intelektualnej w ujęciumiędzynarodowym i prawnoporównawczym”.


Kontakt:
e-mail:facebook:
komisja. kultury.wpia.uw@gmail.comhttp://www.facebook.com/kultkom


Terminarz:
26 kwietnia – upływ terminu rejestracji dla uczestników czynnych; upływ terminunadsyłania abstraktów (maksymalnie 2000 znaków, czcionka Times New Roman 12,interlinia 1,5).
28 kwietnia – termin selekcji nadesłanych zgłoszeń; ustalenie programu.
9 maja – termin konferencji.

źródło: materiały promocyjne konferencji

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne