Wprowadzenie ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych było zgodne z Konstytucją

12 lipca o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Rejonowego w Elblągu dotyczące wprowadzenia kas rejestrujących.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie kas rejestrujących jest zgodny z art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i jest zgodny z art. 56 ust. 2 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym.

Porady prawne

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ze względu na datę wydania kwestionowanego rozporządzenia (24 grudnia 1996 r.) dla oceny, czy zostało ono wydane z naruszeniem upoważnienia ustawowego, właściwym wzorcem kontroli jest art. 56 ust. 2 Ustawy Konstytucyjnej z 17 października 1992 r.

Obowiązek ewidencjonowania obrotów przy pomocy kas fiskalnych wprowadzono ustawą z 1993 r. Był to obowiązek powszechny, obejmujący wszystkich podatników określonych w ustawie o VAT. Jednocześnie przewidziano pewne wyjątki polegające na m.in. jego etapowym wprowadzaniu. Wyjątki te przyjęły formę czasowego zwolnienia wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Finansów. Ustawową podstawą do wydania przez Ministra Finansów rozporządzenia z 27 maja 1994 r. w sprawie kas rejestrujących był art. 52 ust. 2 ustawy o VAT, który wprost zobowiązywał Ministra Finansów do uregulowania tej kwestii. Wraz ze skreśleniem tego artykułu, ustawodawca rozszerzył zakres upoważnienia zawartego w art. 29 ustawy o VAT. Nie było ono ograniczone w czasie i zostało zrealizowane w kwestionowanym rozporządzeniu Ministra Finansów. Tę okoliczność pominął sąd pytający. Trybunał Konstytucyjny uważa, że Minister Finansów wydając rozporządzenie z 24 grudnia 1996 r. działał w granicach, na podstawie i w celu wykonania ustawy. Ustawodawca przewidując możliwość etapowego wprowadzenia obowiązku ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kas rejestrujących pozostawił Ministrowi Finansów pewną swobodę, co do sposobu uregulowania tej kwestii. Trybunał stwierdził, że Minister Finansów dokonując zwolnienia grupy podatników określonych w ustawie o VAT wybrał rozwiązanie racjonalne i uzasadnione względami pragmatycznymi, przy czym nie wykroczył poza zakres ustawowego upoważnienia.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2005 r., sygn. akt P 11/03

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?