Wstępne badania lekarskie

5.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Na pracodawcę nałożono pewne obowiązki także w profilaktycznej ochronie zdrowia pracowników - polegają one na przeprowadzaniu wstępnych, kontrolnych i okresowych badań pracowników.

I tak wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

1) osoby przyjmowane do pracy,
2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Jeden z przepisów stanowi, że badaniom wstępnym nie podlegają osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Jednakże pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że:

Obowiązek przeprowadzenia wstępnych badań lekarskich i wstępnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy istnieje także w razie ponownego po przerwie zatrudnienia tej samej osoby na tym samym stanowisku co poprzednio.

Porady prawne

Wyrok NSA we Wrocławiu z dnia 2 lutego 1999 r. (II SA/Wr 975/97; Pr.Pracy 1999/6/45)

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne