Wiecej danych w rejestrach dot. transportu drogowego

Znowelizowana ustawa o transporcie drogowym dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia, które przewiduje ustanowienie wspólnych zasad dotyczących połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego. Zgodnie z nowymi przepisami, odpowiednie dane znajdujące się w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD), prowadzonym przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, będą dostępne dla wszystkich właściwych organów innych państw członkowskich.

Porady prawne

Co przewiduje ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym?

Ustawa jest wykonaniem obowiązków nałożonych na państwa członkowskie przez rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/480 z dnia 1 kwietnia 2016 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego i uchylające rozporządzenie (UE) nr 1213/2010 (Dz.Urz. UE L 87 z 02.04.2016, str. 4, z późn. zm.), w zakresie zapewniającym jednolite korzystanie przez właściwe organy w całej Unii Europejskiej z systemu europejskich rejestrów przedsiębiorców transportu drogowego.). 

Zgodnie z ustawą ewidencja przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zostanie rozszerzona o dane dotyczące:

  • numerów rejestracyjnych oraz kraju rejestracji pojazdów objętych zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgłoszonych przez przedsiębiorcę po uzyskaniu takiego zezwolenia w wykazie pojazdów,
  • status i rodzaj licencji wspólnotowej,
  • liczbę pojazdów zgłoszonych do licencji wspólnotowej.

W prowadzonej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, w systemie teleinformatycznym, centralnej ewidencji naruszeń, będą gromadzone w związku z przeprowadzoną kontrolą, oprócz danych dotyczących marki, typu, numeru rejestracyjnego pojazdu, także informacje o kraju jego rejestracji. 

Ewidencja poważnych naruszeń zostanie poszerzona o:

  • numer dokumentu zawierającego ostateczne rozstrzygnięcie w przedmiocie nałożenia sankcji,
  • datę wydania dokumentu zawierającego ostateczne rozstrzygnięcie w przedmiocie nałożenia sankcji,
  • okres obowiązywania nałożonej sankcji,
  • informację o wykonaniu lub wyegzekwowaniu sankcji,
  • nazwę organu, który wydał dokument zawierający ostateczne rozstrzygnięcie w przedmiocie nałożenia sankcji,
  • numer rejestracyjny pojazdu, którym dopuszczono się naruszenia,
  • kraj rejestracji pojazdu, którym dopuszczono się naruszenia.

Zgodnie z ustawą, ewidencja osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy, zostanie uzupełniona o informacje o organie, który stwierdził niezdolność do kierowania operacjami transportowymi.

Kiedy zmiany zaczną obowiązywać?

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne