Zmiany wysokości świadczeń ZUS

Od 1 marca 2003r. ulegają zmianie wysokości niektórych świadczeń wypłacanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych a takze niktórych wskaźników.

Podstawa zmiany wysokości świadczeń a także innych wskaźników jest waloryzacja świadczeń a także zmiana wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w ostatnim kwartale 2002 roku.

Na podstawie danych przedstawionych przez Prezesa GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie za prace w IV kwartale 2002r. wyniosło 2225,41zł. w związku z tym, że dla osób prowadzacych pozarolnicza działalność gospodarcza podstawą ustalenia składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, minimalna podstawa okreslenia składki dla tych ubezpieczonych wynosi od 1 marca 2003r 1335,25zł. W związku z tym, składka na ubezpieczenia społeczne nie może być niższa niż:

 • 260,64 zł (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne
 • 173,58 zł (tj. 13%) na ubezpieczenia rentowe
 • 32,71 zł (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe

Od 1 marca dokonano także waloryzacji rent i emerytur. Waloryzacja ta polegać będzie na pomnożeniu obecnej wysokości emerytury i renty przez wskaźnik waloryzacji, który wynosi 103,7%

Od 1 marca 2003 r.kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych wynoszą:

 • emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna 552,63zł
 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 425,09zł
 • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem i renta wypadkowa 663,16zł
 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem 510,11zł

Bieżącej waloryzacji nie będą podlegać renty inwalidów wojennych i wojskowych. Natomiast zgodnie z ustawą z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego podstawy wymiaru rent inwalidów wojennych i wojskowych niższe niż 1350 zł zostaną podwyższone od 1 marca 2003 r.

Porady prawne
do tej kwoty.

Podwyższeniu ulegna także niektóre dodatki do rent i emerytur. Wysokości tych dodatków i świadczeń po waloryzacji będą wynosiły:

 • dodatek pielęgnacyjny, dodatek za tajne nauczanie, zasiłek pielęgnacyjny 141,70 zł
 • dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji 212,55 zł
 • dodatek dla sieroty zupełnej 266,33 zł
 • dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego 140,99 zł
 • świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy od 7,07 zł do 140,99 zł
 • świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy od 7,07 zł do 140,99 zł

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w efekcie podwyżek emerytur i rent oraz dodatków pielęgnacyjnych i dla sierot zupełnych przeciętne świadczenie emeryta/rencisty wzrośnie o około 37 zł, z tego:

 • przeciętna emerytura wzrośnie o około 42 zł,
 • przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy wzrośnie o około 30 zł,
 • przeciętna renta rodzinna wzrośnie o około 36 zł.

W zwiazku z dokonanymi podwyżkami przeciętna emerytura/renta z FUS wyniesie około 1048 zł, z tego:

 • emerytura - około 1186 zł,
 • renta z tytułu niezdolności do pracy - około 861 zł,
 • renta rodzinna - około 1007 zł.

W związku ze wzrostem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w ostatnim kwartale 2002r. wzrosną także kwoty, które emeryci lub renciści przed osiągnięciem 60 roku zycia (kobiety) lub 65 roku życia (mężczyźni), będą mogli "dorobić" bez obawy o zmniejszenie lub zawieszenie wypłacania świadczeń emerytalnych.

Emeryci lub renciści, którzy nie osiągnęli jeszcze wspomnianego wieku, bez obawy o zawieszenie emerytury bedą mogli dorobić maksymalnie 1557,80zł (co stanowi 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). Natomiast podstawą zawieszenia praw do emerytury lub renty będzie uzyskanie przez te osoby przychodu przekraczającego kwotę 2893,10zł, co stanowi 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Od 1 marca ulega także podwyższeniu wartość niektórych zasiłków:

 • pogrzebowego - do kwoty 4450,82zł
 • pielęgnacyjnego - do kwoty 141,70zł.
Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika