Alimenty z funduszu alimentacyjnego - jak je otrzymać?

Fundusz alimentacyjny powstał by pomóc osobom, które nie mogą uzyskać alimentów od osób zobowiązanych (np. rodziców). Jeśli ojciec bądź matka, zobowiązani orzeczeniem sądu, nie płacą bądź nie są w stanie płacić alimentów, wypłacane są one z funduszu a wobec zobowiązanych wyciągane są odpowiednie konsekwencje.

Kto i kiedy może otrzymać alimenty z funduszu?

Alimenty z funduszu może otrzymać:

 • osoba uprawniona do ukończenia przez nią 18 roku życia,
 • gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia,
 • a w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł

Za rodzinę w rozumieniu powyższego uznaje się  rodziców osoby uprawnionej, małżonka rodzica osoby uprawnionej, osobę, z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia oraz dziecko, które ukończyło 25. rok życia otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy.

Wysokość świadczeń równa jest wysokości bieżąco ustalonych alimentów. Maksymalnie z funduszu  można jednak otrzymać 500 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona: 

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej; 
 • zawarła związek małżeński. 

Jak otrzymać alimenty?

Aby uzyskać świadczenie, konieczne jest złożenie się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej  wniosku o ich przyznanie. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na każdy nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia. 

POBIERZ WNIOSEK

 • Do wniosku należy dołączyć w szczególności: 
 1.  
  1. zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, zawierające informacje o wysokości  dochodu,  składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,  należnego podatku; 
  2. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów; 
  3. inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym: 
 • dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, 
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej, 
 • zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, 
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia. 

Wypłata świadczenia może być wstrzymana, gdy uprawniony albo jego przedstawiciel ustawowy nie udzielili wyjaśnień co do okoliczności, od których przyznanie alimentów z funduszu zależy (czyli np. nie odpowiedzieli, czy podjęli pracę zarobkową) czy też nie podjęli świadczeń przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

Czasem zdarza się, że świadczenia pobierane są przez osobę nieuprawnioną (która przykładowo otrzymała pracę i nie poinformowała o tym organu). W takiej sytuacji konieczny będzie zwrot alimentów wraz z odsetkami. Okres przedawnienia nienależnie pobranych świadczeń wynosi 3 lata od dnia, w którym decyzja ustalająca te należności stała się ostateczna. 

A co ze zobowiązanym, który nie płaci alimentów?

Jeśli zobowiązany (np. ojciec dziecka) nie płaci należnych i zasądzonych alimentów a egzekucja jest bezskuteczna, dziecko bądź w jego imieniu matka może złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ojca wniosek o podjęcie odpowiednich czynności.

Pierwszą czynnością jest ustalenie dlaczego dłużnik nie płaci alimentów. W tym celu przeprowadza się wywiad alimentacyjny i zobowiązuje dłużnika do złożenia oświadczenia majątkowego.

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, wójt, burmistrz bądź prezydent miasta: 

 1. zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny; 
 2. informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. 

Jeśli zobowiązany do alimentów nie złoży oświadczenia majątkowego, nie zarejestruje się w urzędzie pracy jako bezrobotny bądź poszukujący pracy, odmówi zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy, czy też odmówi bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, wójt, burmistrz bądź prezydent miasta wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. 

Efektem takiego postępowania będzie zarówno zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego (co ostatnio zostało uznane przez Trybunał Konstytucyjny za zgodne z Konstytucją), oraz złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo nie alimentacji.

Co istotne, decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów

e-prawnik.pl


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Krystyna 2017-09-08 15:27:06

  Witam mam czwórkę dzieci staram się o alimenty na dzieci chciałabym wiedzieć ile przysługuje mi na jedno dziecko??? z góry dziękuje za odpowiedz

 • Krystyna 2017-09-08 15:26:44

  Witam mam czwórkę dzieci staram się o na dzieci chciałabym wiedzieć ile przysługuje mi na jedno dziecko??? z góry dziękuje za odpowiedz

 • krysia 2017-09-08 15:23:40

  mam czwórkę dzieci ile mogę dostać n jedno dziecko???

 • Margolka 2016-06-16 11:15:37

  Witam.Mam syna w wieku 12 lat i od poczatku jego narodzin nie mam ani złotówki od ojca dziecka.Sąd przyznał alimenty w wysokosci 400 zł z tym ,że nie płaci bo niskie ma dochody.Chcę złozyć wniosek do funduszu alimentacyjnego,ale prosze mi powiedzieć mieszkam w małej miejscowości to kierowac sie do osrodka pomocy społecznej i tam uzyskam papiery do wypełnienia?

 • Mateusz 2015-02-03 21:10:30

  mam prawie 25 lat nigdy nie widziałem pieniedzy z alimentów pytanie mam nastrępujące dopóki nie skończyłem 18 lat mama pisała do komornika bez skutecznie ojciec unika płacenia unika pracy na umowe jestem w bardzo ciężkiej sytuacji materjalnej co mam zrobić by uzyskać zaległe alimenty na rok 2012 były około 17.000 dla mnie i ponad 5.000 dla komornika .teraz mamy 2015 a ja nadal nie wiem co mam zrobić zeby zacząć się starać o te zaległe pieniądze...? jeżeli ktoś zna odpowiedz na moje pytanie bardzo proszę o pomoc!! z góry dziękuje

 • Malgoska 2014-05-25 19:32:21

  Witam Ukobncze w czerwcu 2014 roku wiek 25 lat zostal mi jeszce rok nauki poniewaz mialam rok przestoju zmagisterka co mam dalej robic czy moge napisac do komornika pismo w którym moge prosic o wyplacanie ich chociaz jeszce ten jeden rok?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika