Jakie deklaracje i informacje powinien składać mały podatnik rozliczający się metodą kasową?

Rejestracja i aktualizacja danych małego podatnika 

Mały podatnik, tak jak każdy podatnik VAT, ma obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego oraz zgłoszeń aktualizacyjnych. Dotyczy to również podatnika, który wybiera kasową metodę rozliczeń w zakresie tego podatku. Rejestracji i aktualizacji dokonuje się na formularzu VAT-R.

Jeśli metoda kasowa zostanie wybrana wraz z rozpoczęciem wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT, wówczas formularz VAT-R jest formularzem rejestracyjnym, jeśli zaś podatnik wybiera metodą dopiero w trakcie działalności, wtedy formularz ten staje się formularzem aktualizacyjnym. Należy jednak pamiętać o zachowaniu właściwych terminów przewidzianych przez ustawę o VAT i oddzielić je od terminów przewidzianych w przepisach dotyczących ewidencji płatników i podatników. Zgodnie bowiem z przepisem art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, podatnicy podatku VAT mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych. Terminu tego nie można w żadnym razie odnieść do wyboru metody kasowej. Zgodnie bowiem z przepisem art. 21 ust. 1 ustawy o VAT, wybór metody kasowej musi być dokonany do końca miesiąca poprzedzającego okres, za jaki podatnik będzie się rozliczał tą metodą.

Aktualizacja danych jest również wymagana, jeśli podatnik utraci prawo do stosowania metody kasowej albo zrezygnuje z jej stosowania.

Mały podatnik stosujący metodę kasową ma ponadto takie same obowiązki w zakresie aktualizacji danych, jak pozostali podatnicy. Dla przykładu: jeśli zechce dokonywać wewnątrzwspólnotowej dostawy do innego kraju Unii Europejskiej, musi złożyć formularz VAT-R/UE jako załącznik do formularza VAT-R przed dniem dokonania pierwszej takiej dostawy.

Jakie zawiadomienia należy składać naczelnikowi urzędu skarbowego?

 

Wybór metody kasowej wiąże się z obowiązkiem złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego określonych zawiadomień.  

Przede wszystkim przed okresem, od którego podatnik zamierza się rozliczać metodą kasową, należy złożyć zawiadomienie o wyborze tej metody. Ponadto zawiadomienie należy również złożyć, jeśli podatnik zamierza zrezygnować ze stosowania tej metody - w terminie do końca kwartału, w którym metoda ta ma być stosowana.  

Deklaracja kwartalna VAT-7K 

W zasadzie wszyscy podatnicy są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Inne terminy składania deklaracji zostały jednakże przewidziane dla podatników stosujących metodę kasową.

Zgodnie bowiem z art. 99 ust. 2 ustawy o VAT, mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Wybór metody kasowej wiąże się zatem z "obowiązkiem" składania deklaracji kwartalnych. W ten sposób podatnik zmniejsza swoje obciążenia dokumentacyjne, gdyż zamiast 12 składa jedynie 4 deklaracje w ciągu roku.  

Deklaracja składana przez małego podatnika rozliczającego się metodą kasową jest oznaczona symbolem "VAT-7K". 

W deklaracji składanej do urzędu skarbowego za dany kwartał należy ująć podatek należny, w stosunku do którego powstał obowiązek podatkowy oraz podatek naliczony, który mały podatnik może odliczyć, zgodnie ze szczególnymi zasadami, określonymi w innym artykule. 

Podatnicy, którzy utracili prawo do stosowania metody kasowej, tracą prawo do składania deklaracji podatkowej za okresy kwartalne, począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym nastąpiło przekroczenie kwot określonych w art. 2 pkt 25, tj. kwoty 800.000 euro lub 30.000 euro (art. 99 ust. 5 ustawy o VAT).  

Podatnicy, którzy zrezygnowali z metody kasowej mogą jednak w dalszym ciągu składać deklaracje kwartalne, tak długo, jak są małymi podatnikami. 

Na marginesie należy zaznaczyć, iż podatnik stosujący metodę kasową ma również obowiązek złożyć tzw. "zerową deklarację", jeśli w danym okresie rozliczeniowym nie wykonał żadnych czynności, ani też nie odlicza podatku naliczonego. Ustawodawca nie uzależnia bowiem obowiązku złożenia deklaracji od wykazania podatku należnego lub naliczonego.  

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.  U. 2004 r., Nr 54, poz. 535, ze zm.);

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798, ze zm.);

  • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, ze zm.)

 


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika