Zmiany dla pracodawców na 2019 r.

Od  początku 2019 r. informacje o dochodach zatrudnionych przez pracodawcę osób fizycznych za 2018 r. wysyła on do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie. Informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R do urzędu skarbowego przekazuje do 31 stycznia 2019 r.

Na przesłanie informacji pracownikowi ma czas do końca lutego.

Jak złożyć, podpisać i przesłać informacje?

Do urzędu skarbowego należy składać informacje o wypłaconych w 2018 r. wynagrodzeniach wyłącznie elektronicznie na właściwych wzorach formularzy:

 • PIT-8C(9),
 • PIT-11(24),
 • PIT-R(19).

Jest na to czas do 31 stycznia.


Nie zmienia się zaś termin składania rocznej deklaracji PIT-4R(8), PIT-8AR(7)   składa się do 31 stycznia, a informację IFT-1/IFT-1R(14)  – składa się do 28 lutego.

Należy złożyć informację na aktualnie obowiązującej wersji formularza. Oznaczenie wersji znajduje się w prawym dolnym rogu formularza.

Formularze można podpisać:

 • podpisem kwalifikowanym – wszystkie formularze;
 • danymi autoryzującymi – formularze: PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR.

Formularze można przesłać za pomocą:

1.    Formularza interaktywnego Ministerstwa Finansów

Aby to zrobić:

 • wejdź na stronę portalpodatkowy.mf.gov.pl,
 • pobierz odpowiedni formularz z zakładki e-Deklaracje / Formularze,
 • wypełnij formularz,
 • podpisz go podpisem kwalifikowanym albo danymi autoryzującymi,
 • wyślij.

2.    Modułu finansowo-księgowego

Przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) można wysyłać deklaracje drogą elektroniczną, bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych oraz automatycznie podpisać elektronicznie wszystkie przesyłane deklaracje.

Aby to zrobić:

3.    Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD)

Aby to zrobić:

 • uruchom odpowiednią aplikację (moduł) zgodnie ze specyfikacją Wejścia - Wyjścia,
 • wypełnij formularz,
 • podpisz go podpisem kwalifikowanym albo danymi autoryzującymi,
 • wyślij dokument do UBD.

W ten sposób można przesłać jednocześnie do 20 tys. deklaracji.

Należy pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO).

Korekty deklaracji nie można złożyć za pomocą bramki UBD. Trzeba wysłać ją tylko jako pojedynczy dokument do systemu e-Deklaracje.

Jak udzielić pełnomocnictwa?

Jeśli nie chcesz przesyłać informacji osobiście, może to za ciebie zrobić twój pełnomocnik.

Wypełnij i dostarcz do urzędu skarbowego druk UPL-1. Możesz to zrobić:

 • papierowo  złóż go w swoim urzędzie skarbowym,
 • elektronicznie – przekaż przez ePUAP.

Jedno pełnomocnictwo pozwoli ci złożyć informację, roczne rozliczenie podatku we wszystkich urzędach skarbowych.

Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD)

Co to jest UBD?

Dzięki UBD można przekazać do 20 tys. deklaracji (PIT-11, PIT-8C, PIT-R) jednocześnie.

Jeżeli przesyła się kilka dokumentów, należy:

 • skorzystać ze schematów informacji zbiorczych oznaczonych odpowiednio: PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ,
 • podpisać je podpisem kwalifikowanym, a jeśli składający jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy i jest osobą fizyczną – także danymi autoryzującymi (to podpis elektroniczny, który zapewnia autentyczność deklaracji i podań opartych na danych autoryzujących),
 • pobierać jedno Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)

Korekty deklaracji nie można już złożyć za pomocą bramki UBD. Wyślesłać ją można tylko jako pojedynczy dokument do systemu e-Deklaracje.

Bramka UBD

Przejdź do bramki UBD.

Informacje techniczne, które dotyczą działania UBD można znaleźć w Specyfikacji Wejścia - Wyjścia.

Wersja testowa bramki UBD

Wersja testowa pozwoli na dostosowanie twojego systemu informatycznego do bramki UBD i korzystanie z tego kanału komunikacji.

Informacje techniczne, które dotyczą działania wersji testowej UBD znajdziesz w zakładce e-Deklaracje/Do pobrania.

Przejdź do testowej bramki UBD.

Wypełniasz PIT-11, PIT-8C i PIT-R za 2018 r. – pamiętaj o poprawnym PESEL lub NIP

Prawidłowy identyfikator podatkowy

Jeżeli jesteś pracodawcą lub inną osobą, która wypłaca świadczenia, pamiętaj, aby podczas składania PIT-11, PIT-8C, PIT-R wpisać prawidłowy identyfikator podatkowy PESEL albo NIP swojego pracownika lub innego podatnika. Dzięki temu administracja skarbowa udostępni mu poprawny PIT-37 i/lub PIT-38 za rok 2018.

 

Jeśli w roku 2018 r. zatrudniałeś pracowników (bez względu na rodzaj umowy) i byłeś płatnikiem podatku dochodowego, musisz przekazać urzędowi skarbowemu do 31 stycznia 2019 r. oraz pracownikowi do 28 lutego 2019 r. informacje o wysokości osiągniętych przychodów (dochodów) oraz o pobranych zaliczkach w 2018 r.

Pamiętaj, aby wpisać prawidłowy identyfikator podatkowy, którym jest PESEL albo NIP twojego pracownika lub innego podatnika. Umożliwi to nam przygotowanie dla niego poprawnego zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-38 za rok 2018.

Jeśli pracownik jest obcokrajowcem

Jeżeli twój pracownik jest cudzoziemcem i zamieszkuje na terytorium naszego kraju, powinien posiadać identyfikator podatkowy PESEL.

Rejestracją danych w rejestrze PESEL zajmują się organy gminy, które są właściwe do:

 • zameldowania na pobyt stały i czasowy cudzoziemca,
 • złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL (w stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności, dalej: „ustawy").

Cudzoziemcy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkowie ich rodzin zamieszkujący w Polsce, mają obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Natomiast pozostali cudzoziemcy powinni się zameldować najpóźniej w ciągu 4 dni (art. 41 ustawy).

Z kolei cudzoziemcy, których pobyt na terenie Polski nie przekracza 30. dni, są zwolnieni z obowiązku meldunkowego (art. 42 ust. 2 ustawy).

Na podst. portalpodatkowy.mf.gov.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • asik 2020-11-30 10:37:04

  Czy Pit 4R na pewno do końca lutego???


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika