Jakie podmioty zagraniczne mogą prowadzić w Polsce działalność gospodarczą ?

Kto może podejmować działalność gospodarczą w Polsce ?

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo działalności gospodarczej, podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.
Ta ogólna zasada doznaje jednak ograniczeń w przypadku obywateli państw obcych, osób zagranicznych a także przedsiębiorców zagranicznych.

Obywatele państw obcych.

Obywatele państw obcych mogą podejmować i prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na tych samych zasadach i prawach jak obywatele polscy, jeżeli otrzymali zezwolenie na osiedlenie się na terytorium RP, zgodę na pobyt tolerowany, status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystają z ochrony czasowej na jej terytorium. Prawo to przysługuje takim osobom niezależnie od tego, czy polscy obywatele mogą podejmować działalność gospodarczą w ich kraju pochodzenia - czyli bez względu na istnienie zasady wzajemności. Jeżeli obywatel państwa obcego posiada zezwolenie na osiedlenie się, może wykonywać działalność gospodarczą we wszystkich przewidzianych w prawie polskim formach.

Osoby zagraniczne

Pojęcie osoby zagranicznej ma nieco odmienny zakres. Ustawa pod tym określeniem rozumie:

  • osobę fizyczną mającą stałe miejsce zamieszkania za granicą, nieposiadającą obywatelstwa polskiego;
  • osobę prawną z siedzibą za granicą;
  • jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, z siedzibą za granicą.

Przede wszystkim należy podkreślić, że osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy polscy.

Podmioty inne niż wymienione powyżej (z państw członkowskich UE i EFTA) mogą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej podejmować i prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Przedsiębiorca zagraniczny

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego rozumie osobę zagraniczną wykonującą za granicą działalność gospodarczą. Konieczną przesłanką uznania danego podmiotu za przedsiębiorcę zagranicznego jest więc faktyczne wykonywanie przez niego działalności gospodarczej za granicami RP.

Przedsiębiorcy tacy, którzy chcą wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mogą tworzyć oddziały na zasadzie wzajemności (co oznacza, że w państwie siedziby przedsiębiorcy zagranicznego polscy przedsiębiorcy również mogą tworzyć oddziały) i o ile ratyfikowane mowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Przedsiębiorcy zagraniczni mogą również tworzyć przedstawicielstwa.

Pamiętaj że:

  • wpisy oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, istniejące w dniu wejścia w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, pozostają w mocy po wejściu tej ustawy;
  • do oddziałów i przedstawicielstw utworzonych na podstawie dotychczasowych przepisów (w szczególności ustawy z dnia 19 listopada Prawo działalności gospodarczej) stosuje się przepisy o swobodzie działalności gospodarczej;
  • szczegóły otwierania oddziałów i przedstawicielstw przez osoby zagraniczne są przedstawione w poradzie Oddział a przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 r., Nr 173, poz. 1807);
  • ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 r., Nr 173, poz. 1808).

Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika