Kontrola biletów a ochrona danych osobowych

Jakie uprawnienia posiada kontroler biletów? Czy może zażądać okazania dowodu osobistego, czy może spisać z niego dane osobowe? To tylko część pytań, jakie wpływają do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a dotyczą uprawnień kontrolerów biletów.

Uprawnienia kontrolera biletów 

Prezes UODO przypomniał, że uprawnienia kontrolera biletów określa ustawa - Prawo przewozowe (a konkretnie art. 33a tej ustawy). 

Należy pamiętać, że kontroler biletów musi mieć w widocznym miejscu identyfikator wystawiony przez przewoźnika. 

Kontroler biletów, w razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu upoważniającego do przejazdu, ma prawo:

 • pobierać właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawić wezwanie do zapłaty,
 • do weryfikacji dokumentów przewozowych pasażera, w tym dokumentów potwierdzających jego uprawnienia do ulgowych przejazdów,
 • w razie odmowy zapłacenia należności, żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego,
 • w razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu, ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości,
 • w razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony – zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu.

Jakie dane i w jaki sposób może spisać kontroler?

Zgodnie z zasadą minimalizacji ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) kontroler może spisać dane adekwatne, czyli takie, które są niezbędne do celu ich przetwarzania, w tym przypadku do wystawienia wezwania do zapłaty i ewentualnego dochodzenia roszczeń przez przewoźnika.

W praktyce są więc to takie dane jak:

 1. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) przewoźnika;
 2. dane określone przez przewoźnika pozwalające zidentyfikować wezwanie;
 3. imię, nazwisko oraz adres podróżnego;
 4. datę, relację przejazdu (numer pociągu, numer linii, numer kursu); miejsce ujawnienia braku dokumentu przewozu lub zatrzymania środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny;
 5. tytuł i wysokość roszczenia przewoźnika, z wyszczególnieniem opłaty za przejazd i opłaty dodatkowej,
 6. nazwę banku i numer konta, na które należy wpłacić należność;
 7. termin uregulowania należności;
 8. pouczenie o możliwości złożenia reklamacji, ze wskazaniem adresu jednostki organizacyjnej, w której można ją złożyć, oraz formy złożenia reklamacji;
 9. rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości podróżnego;
 10. uwagi podróżnego;
 11. numer identyfikacyjny sporządzającego.

Co do spisania danych osobowych z dokumentów tożsamości przez kontrolera biletów, to powinno się ono odbywać w taki sposób, aby osoby postronne nie miały możliwości zapoznania się z widniejącymi tam (ewentualnie odczytywanymi) informacjami. Jeżeli w środku komunikacji publicznej nie ma możliwości spisania danych w taki sposób, aby inni pasażerowie się z nimi nie zapoznali, to takie czynności mogą być przeprowadzone na przystanku bez udziału osób trzecich.

Przebieg kontroli biletów odbywa się na podstawie przepisów Prawa przewozowego. W tym kontekście podróżny, który nie posiada dokumentu uprawniającego do podróży, musi zostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez kontrolera, do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych.  

Na podst.: uodo.gov.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika