Kredyt technologiczny dla MŚP

Do 31 maja 2023 roku można składać wnioski w programie Kredyt technologiczny finansowanym w programie "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027" (FENG 2021-2027). Są to dotacje dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które wdrażają innowacyjną technologię i na jej podstawie rozpoczynają produkcję towarów lub świadczenie usług.

Na czym polega Kredyt technologiczny

W przypadku tego schematu wsparcia przedsiębiorca najpierw ubiega się o przyznanie kredytu technologicznego w banku komercyjnym, deklarując jaki wniesie wkład własny.

Następnie składa wniosek o dofinasowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i, po pozytywnej ocenie, otrzymuje premię technologiczną, czyli dotację na sfinansowanie zakupów.

To oznacza, że premia technologiczna spłaca zaciągnięty kredyt technologiczny.

Sprawdź serwis Kredytu Technologicznego na stronie BGK.


Harmonogram programu

 • 9 marca 2023 roku - ogłoszenie konkursu;
 • 23 marca 2023 roku - rozpoczęcie składania wniosków;
 • 31 maja 2023 roku do godziny 16.00 - zakończenie składania wniosków.

Planowana łączna kwota na dofinansowania to 578 mln złotych.

Nie możesz zacząć realizować projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Jeśli to zrobisz, wszystkie wydatki będą uznane za niekwalifikowane.

Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień rozpoczęcia robót budowlanych lub dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna.

Jakie projekty mają szansę na dotacje?

Kredyt technologiczny wspiera wdrożenie nowej technologii, a nie zakup nowej, ale gotowej technologii. To bardzo ważne rozróżnienie, które będzie decydować, czy cały projekt może otrzymać wsparcie.

Wdrożenie nowej technologii oznacza, że przedsiębiorca posiada pewną koncepcję, pomysł lub patent i na tej podstawie chce zaprojektować, kupić lub wytworzyć oraz wdrożyć technologię.

Technologia opracowana przed złożeniem wniosku

Przed złożeniem wniosku przedsiębiorca powinien posiadać opracowaną technologię. Ta technologia może mieć postać:

 • prawa własności przemysłowej (w postaci patentu na wynalazek, wzoru użytkowego lub topografii układów scalonych);
 • wyników prac rozwojowych;
 • wyników badań przemysłowych lub
 • nieopatentowanej wiedzy technicznej.

W przypadku nieopatentowanej wiedzy technicznej, przedsiębiorca może ją opracować sam lub kupić, ale wyłącznie od podmiotów niepowiązanych. Nie może to być wiedza publicznie dostępna. Musi być opisana i utrwalona w zamkniętej formie (dokumencie) i stanowić aktywa przedsiębiorstwa, czyli podlegać amortyzacji jako wartość niematerialna i prawna (WNiP). Może to być na przykład dokumentacja techniczna, opis techniczny, plany, projekty, wzory, czy rysunki wraz z opisem ich wykorzystania do osiągniecia założonego celu.

W momencie składania wniosku o dofinansowanie technologia powinna być opracowana i gotowa do wdrożenia. Do dofinansowania nie kwalifikują się projekty, które dotyczą technologii dopiero opracowywanych, a więc rozwiązań koncepcyjnych lub jeszcze niegotowych do wdrożenia i niemożliwe do jednoznacznego opisania.

Wdrożenie technologii w projekcie

Dofinasowanie jest przeznaczone na zrealizowanie inwestycji technologicznejpolegającej na wdrożeniu technologii, czyli na zakupie niezbędnych komponentów tej technologii i uruchomienie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, produktów, procesów lub usług w oparciu o tę technologię.

Wdrożenie technologii musi polegać na takich działaniach, dzięki którym pomysł lub koncepcja technologii opisana we wniosku, zostanie zrealizowana w dofinansowanym projekcie. Chodzi tu na przykład o stworzenie linii lub ciągu technologicznego, w których technologia zostanie po raz pierwszy zastosowana w praktyce. Tworzenie procesu technologicznego jest bardzo istotny w przypadku Kredytu technologicznego.

Projekt polegający na wdrożeniu technologii jest czymś innym niż inwestycja polegająca na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej, nawet jeśli technologia opisana we wniosku o dofinansowanie byłaby wykorzystywana w takiej linii.

Zgodnie z kryteriami wyboru projektów, inwestycja nie może polegać na nabyciu środków trwałych, w których już wdrożono technologię opisaną w projekcie. To wyklucza zakup gotowego produktu dostępnego w ofercie rynkowej. W przypadku gotowych produktów zawierających określone technologie, wdrożenia tych technologii dokonał ich producent.

Zrozumienie różnicy pomiędzy wdrożeniem technologii, a zakupem środków trwałych wykorzystujących konkretne technologie jest kluczowe dla pozytywnej oceny inwestycji i całego wniosku.

Planowana do wdrożenia technologia:

 • nie może być dotąd stosowana przez wnioskodawcę;
 • musi zostać opracowana przez wnioskodawcę albo zostać kupiona w ramach projektu;
 • nie może być kopią lub powieleniem innej, już istniejącej technologii;
 • w przypadku istnienia rozwiązań alternatywnych, musi zawierać co najmniej udoskonalenia wybranych cech w stosunku do tych rozwiązań, na przykład szybkości, wydajności. Nie wystarczy jedynie poprawa efektywności kosztowej produkcji, bez udoskonalenia innych cech. Zakup praw do technologii nie zostanie uznany za jej powielenie, jednak zostanie zbadane czy ta technologia nie jest kopią lub powieleniem innej, istniejącej technologii.

Inwestycja w projekcie

Projekt musi obejmować jedną z następujących form inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne (WNiP):

 • założenie nowego zakładu;
 • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu;
 • dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie (przypadek, gdy koszty kwalifikowane przekraczają o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów);
 • zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu

Pełny zakres rzeczowy i finansowy projektu wraz ze złożeniem wniosku o płatność końcową muszą zostać zrealizowane najpóźniej do 31 grudnia 2029 roku.

Co powinno być rezultatem projektu?

Rezultatami projektu są produkty, procesy lub usługi, które:

 • będą oferowane na rynku - będą przedmiotem sprzedaży;
 • spełnią wymagania określone w kryteriach wyboru, między innymi:

  • ich wytwarzanie jest wynikiem wdrożenia nowej technologii przewidzianej w projekcie,
  • są nowe lub znacząco ulepszone w stosunku do dotychczas wytwarzanych w przedsiębiorstwie wnioskodawcy.

Rezultaty projektu będą sprawdzane podczas rozliczania i kontroli projektu, dlatego zadbaj o odpowiednie dokumenty potwierdzające ich osiągniecie. Takim dokumentem może być na przykład nowa oferta i faktury sprzedaży obejmujące produkty lub usługi z tej oferty.

Rezultat projektu w Kredycie technologicznym musi być możliwy:

 • do zidentyfikowania, czyli mieć materialną formę
 • do sprzedaży.

Kryteria wyboru projektów

Wniosek będzie oceniany zgodnie z trzema kategoriami kryteriów:

 • kryteriami formalnymi;
 • kryteriami merytorycznymi, które decydują o miejscu na liście rankingowej, przy czym niektóre z nich są obligatoryjne i trzeba je spełniać;
 • kryteriami rozstrzygającymi, stosowanymi w przypadku zdobycia przez projekty takiej samej ilości punktów, a braku budżetu do przyznania dotacji im wszystkim.

Kryteria formalne to kryteria obowiązkowe, które trzeba spełnić w 100%. Takie kryteria – oceniane są według schematu spełnia/nie spełnia.

Kryteria formalne:

 • złożenie wniosku w terminie – pamiętaj, że ostatniego dnia naboru generator wniosków zamknie się o godzinie 16.00 – nie czekaj do ostatniej chwili, gdy wielu przedsiębiorców może składać wnioski i cały system może działać wolniej,
 • dane wnioskodawcy są poprawne,
 • wniosek jest kompletny,
 • załączono poprawną promesę kredytu technologicznego/ warunkową umowę kredytu

Kryteria merytoryczne:

 • czy planowana do wdrożenia i opisana we wniosku o dofinansowanie technologia jest gotowa do wdrożenia i czy ma właściwą formę? Czy jest technologią nową? Czy projekt dotyczy wdrożenia technologii? – punktacja 0 lub 1 pkt (kryterium obligatoryjne, wymagana ocena 1 pkt),
 • poziom innowacyjności w odniesieniu do branży – punktacja:

  • 0 lub 2,5 pkt: korzystne dla branży udoskonalenia wybranych cech znanych rozwiązań alternatywnych np. szybkości, wydajności. Technologia nie była wcześniej stosowana w branży;
  • 4,5 pkt: korzystne dla branży, innowacyjne rozwiązania, które nie są dostępne w rozwiązaniach alternatywnych. Technologia nie była wcześniej stosowana w branży.
 • nowość i potencjał rynkowy rezultatu projektu:
  • czy rezultat projektu jest nowy lub znacząco ulepszony wobec dotychczasowej oferty przedsiębiorstwa i jest wynikiem wdrożonej technologii? – punktacja 0 lub 1 pkt (kryterium obligatoryjne, wymagana ocena 1 pkt);
  • czy rezultat jest innowacją radykalną lub przełomową? – punktacja 0 lub 4,5 pkt;
  • czy rezultat nie powiela rozwiązań istniejących już na rynku, czy ma zasięg międzynarodowy, czy rezultat jest uniwersalny wobec potrzeb rynku i czy może istnieć na rynku dłużej niż 3 lata? – punktacja od 0 do 4 pkt (po 1 punkcie za każde podkryterium);
 • przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia - punktacja 0 lub 1 pkt (kryterium obligatoryjne, wymagana ocena 1 pkt);
 • kwalifikowalność wydatków – punktacja 0 lub 1 pkt (kryterium obligatoryjne, wymagana ocena 1 pkt);
 • projekt dotyczy inwestycji początkowej – punktacja 0 lub 1 pkt (kryterium obligatoryjne, wymagana ocena 1 pkt);
 • projekt jest zgodny z zasadą równości szans – punktacja 0 lub 1 pkt (kryterium obligatoryjne, wymagana ocena 1 pkt);
 • projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju – punktacja 0 lub 1 pkt (kryterium obligatoryjne, wymagana ocena 1 pkt);
 • wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne – punktacja 0 lub 1 pkt (kryterium obligatoryjne, wymagana ocena 1 pkt);
 • wnioskodawca nie podlega wykluczeniu – punktacja 0 lub 1 pkt (kryterium obligatoryjne, wymagana ocena 1 pkt);
 • projekt zgodny z Krajową Inteligentną Specjalizacją (KIS) i/lub dotyczy branż wysokich lub średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie wiedzo-chłonnych usług, zgodnie z klasyfikacją Eurostat (dalej: technologie rozwinięte) – punktacja 1 pkt (tylko technologie rozwinięte) lub 2 pkt (tylko zgodność z KIS) lub 3 pkt (zgodność z KIS i technologie rozwinięte);
 • przedsiębiorca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego – punktacja 0 lub 0,5 pkt.

W sumie możesz zdobyć 25,5 punktów, z czego 9 punktów jest obligatoryjne.

O miejscu na liście rankingowej decydują punkty, które można zdobyć w kryteriach:

 • poziom innowacyjności w odniesieniu do branży;
 • nowość i potencjał rynkowy rezultatu projektu;
 • projekt zgodny z Krajową Inteligentną Specjalizacją (KIS) i/lub dotyczy branż wysokich lub średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie wiedzo-chłonnych usług, zgodnie z klasyfikacją Eurostat (dalej: technologie rozwinięte);
 • przedsiębiorca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioskodawcy składają wnioski wyłącznie za pośrednictwem Generatora wniosków o dofinansowanie (element aplikacji Lokalny System Informatyczny (LSI))

We wniosku musisz potwierdzić, że masz zdolność kredytową i załączyć warunkową umowę kredytu technologicznego lub promesę kredytu technologicznego (zgodna ze wzorem z regulaminu konkursu), wystawione najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w BGK.

Dlatego przed złożeniem wniosku o dofinasowania złóż odpowiednio wcześniej wniosek o udzielenie kredytu technologicznego do banku kredytującego.

Sprawdź, które banki kredytujące są uprawnione do udzielania kredytów lub promes kredytu technologicznego.

Bank kredytujący, w zależności od zdolności kredytowej przedsiębiorcy, zawiera z przedsiębiorcą warunkową umowę kredytu technologicznego albo przyznaje promesę.

Obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest biznes plan zawierający, między innymi:

 • opis dotychczasowej działalności;
 • analizę opłacalności projektu inwestycyjnego (wskaźniki efektywności ekonomicznej inwestycji);
 • strategię marketingową.

O biznesplan może poprosić już bank kredytujący, więc przygotuj go wcześniej, czyli przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Podpisanie umowy

Informację o przyznaniu dofinansowania stanowi promesa premii technologicznej.

W ciągu 30 dni od przyznania promesy bank kredytujący zawiera z Wnioskodawcąumowę kredytu technologicznego.

Wnioskodawca dostarcza dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia informacji o przyznaniu premii technologicznej.

Umowa ma formę elektroniczną. Musisz zapewnić, że osoby uprawnione do reprezentowania firmy mają kwalifikowalny podpis elektroniczny.

Koszty kwalifikowane

Do wydatków, które można sfinansować z dotacji zalicza się koszty:

 • nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych (maksymalnie 10% wydatków kwalifikowanych);
 • nabycia albo wytworzenia środków trwałych;
 • nabycia robót i materiałów budowlanych (maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych);
 • nabycia oraz ochrony wartości niematerialnych i prawnych;
 • raty leasingu dla środków trwałych;
 • wydatki na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne;
 • koszty związane z uzyskiwaniem patentów

Projekty w Kredycie technologicznym nie mają ustalonej minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych ogółem.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość 50 mln euro.

Definicja MŚP

Oferta funduszy unijnych jest różna dla dużych firm oraz dla przedsiębiorstw mikro, małych i średnich.

Wielkość firmy decyduje również o wartości pomocy publicznej – mniejsze podmioty mogą liczyć na bardziej intensywne wsparcie. Jednocześnie wielkość przedsiębiorstwa na potrzeby pomocy publicznej jest oceniana według specyficznych kryteriów.

Dlatego zanim zaczniesz myśleć o dotacji unijnej, warto zweryfikować, czy twoja firma ma status MŚP. Musisz wziąć pod uwagę dwa główne parametry, czyli:

 • zatrudnienie liczone w rocznych jednostkach pracy (RJP), czyli przeliczane na pełne etaty
 • warunek finansowy, weryfikowany albo sumą bilansową, albo rocznym obrotem – zgodnie z wyborem przedsiębiorcy.

Firma może zyskać status MŚP, gdy oba parametry jednocześnie, czyli zatrudnienia i finansowy, są poniżej progów wskazanych w tabeli poniżej.

Dodatkowo należy zweryfikować powiązania firmy z innymi podmiotami (na przykład poprzez udziały), gdyż w przypadku niektórych powiązań należy zsumować parametry powiązanych podmiotów.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przygotowała kwalifikator MŚP – narzędzie online, dzięki któremu przedsiębiorstwo może samo zweryfikować swój status.

Poziom dofinansowania

Żeby zrozumieć, jak działa Kredyt technologiczny, trzeba wziąć pod uwagę definicję trzech kategorii:

 • wkład własny – czyli ta część inwestycji, która jest finansowane przez przedsiębiorstwo z innych źródeł niż pomoc publiczna;
 • kredyt technologiczny – czyli wartość kredytu przyznawanego przez bank komercyjny, stanowiącego część wkładu własnego przedsiębiorcy;
 • premia technologiczna – czyli faktyczna dotacja wypłacana przez BGK. Premia technologiczna spłaca kredyt technologiczny.

Wszystkie wydatki kwalifikowalne projektu mogą być finansowane z kredytu technologicznego. Mogą być również finansowane z kredytu technologicznego jedynie częściowo – na przykład, jeśli nie potrzebujesz zaciągać kredytu na całość wydatków kwalifikowanych.

Wysokość dofinansowania na wydatki inwestycyjne wylicza się na podstawie mapy pomocy regionalnej na lata 2021-2027 co oznacza, że intensywność pomocy (jaka część wydatków kwalifikowanych może zostać sfinansowana z dotacji) zależy od lokalizacji projektu i wielkości przedsiębiorstwa.

Sprawdź mapę pomocy regionalnej.

Intensywność wsparcia dla usług doradczych nie może przekroczyć 50% wartości tych wydatków kwalifikowanych. Dofinansowanie nie może przekroczyć 2 mln euro na przedsiębiorstwo i na projekt.

Intensywność wsparcia dla kosztów pozyskania patentu nie może przekroczyć 50% wartości tych wydatków kwalifikowanych. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych w ramach tej kategorii wynosi 500 000 zł.

 

Źródło: biznes.gov.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika