Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – o co chodzi?

Nieodłącznym elementem związanym z zamiarem zakupu nieruchomości jest analiza jej stanu prawnego. W szczególności istotne jest ustalenie czy obszar nieruchomości objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w związku z tym z jakimi ograniczeniami w zagospodarowaniu działki musi się liczyć potencjalny inwestor.

 Plan miejscowy – co to jest?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany też planem miejscowym,  jest dokumentem określającym przede wszystkim przeznaczenie objętych nim działek gruntowych, a jego ustalenia kształtują sposób wykonywania prawa własności poszczególnych nieruchomości. Plan miejscowy ustanawia rada gminy w drodze uchwały, dlatego też stanowi on obowiązujący na terenie gminy akt prawa miejscowego.  Plan miejscowy składa się z części tekstowej oraz części graficznej przedstawiającej mapę terenu objętego planem wraz z określeniem jego przeznaczenia. Tworzenie planu miejscowego odbywa się w drodze sformalizowanej procedury, która ma na celu zapewnienie, iż ostateczna wersja planu pozostaje zgodna z prawem, w tym z założeniami polityki przestrzennej gminy, której wyraz stanowi gminne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Studium obejmuje obszar administracyjny gminy, a jego ustalenia są wiążące dla organów gminy sporządzających plany miejscowe.

Porady prawne

Dlaczego analiza planu miejscowego jest ważna?

Plan miejscowy kształtuje sposób wykonywania prawa własności nieruchomości, co oznacza, że osoba posiadająca tytuł prawny do określonego terenu, może nim gospodarować w sposób i w granicach zgodnych z warunkami ustalonymi w planie miejscowym. Innymi słowy, z postanowień planu miejscowego mogą wynikać liczne ograniczenia sposobu zagospodarowania nieruchomości. Przede wszystkim plan miejscowy określa przeznaczenie poszczególnych terenów nim objętych, co może się wiązać z tym, że na obszarze danej nieruchomości nie będzie możliwe wzniesienie obiektów budowlanych. Szczególnie istotne postanowienia planu z punktu widzenia nabywcy nieruchomości dotyczą zasad kształtowania zabudowy. Plan miejscowy określa bowiem wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej działki w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, wskaźnik czynnej biologicznie powierzchni działki, wysokość zabudowy, linie zabudowy i gabaryty obiektów, co przekłada się na wymogi wobec projektów budowlanych w ramach poszczególnych inwestycji.

W jaki sposób można zapoznać się z planem miejscowym

Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy posiada prawo wglądu do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i do planu miejscowego oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów. W tym celu należy się udać do właściwego urzędu gminy. Uchwały dotyczące planów miejscowych są również dostępne w internecie  na stronach Biuletynów Informacji Publicznej poszczególnych gmin. Informacji o działce można również poszukiwać za pomocą rządowego Geoportalu, dostępnego pod adresem geoportal.gov.pl oraz mapy.geoportal.gov.pl.


Michał Pichór

Radca prawny

Radca prawny, prawnik biznesu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoją pracę magisterską napisał w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ. Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalista w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem windykacji należności oraz prawa umów.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika