Nowe przepisy konsumenckie - co się zmieniło

Dłuższy czas na odstąpienie od umowy

Ustawa o prawach konsumenta wydłuża z 10 do 14 dni termin na odstąpienie przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, a więc także od umowy zawartej przez Internet.

Więcej obowiązków dla przedsiębiorcy

Bardzo ważny jest obowiązek przedsiębiorcy dotyczący poinformowania konsumenta o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy. W przypadku niewykonania tego obowiązku prawo konsumenta do odstąpienia od umowy ulegnie wydłużeniu o dodatkowe 12 miesięcy. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia konsumentowi nie tylko informacji o prawie odstąpienia od umowy, ale także wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik do ustawy.

Zwrot towaru i płatności

Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Na konsumencie ciąży analogiczny obowiązek zwrotu towaru niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, iż sam towar odbierze. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie rzeczy przed jego upływem.

Korzystne dla przedsiębiorcy uregulowanie stanowi, iż jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Obowiązki po stronie konsumenta

Warto pamiętać, iż konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy.

Rękojmia

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. W takiej sytuacji kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni lub naprawi rzecz. Wynikające z tego uregulowania uprawnienie sprzedawca może wykorzystać tylko raz. Po jednokrotnej wymianie lub naprawie odstąpienie od umowy nie podlega ograniczeniom.

Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanej przez sprzedawcę naprawy żądać wymiany rzeczy albo zamiast wymiany żądać naprawy – chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów.

Oczywiście poza powyższymi uprawnieniami – kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

Roszczenia sprzedawcy

Nowelizacja wprowadziła do kodeksu cywilnego nowy dział dotyczący roszczeń sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej. Przepisy tego działu przyznają sprzedawcy prawo do dochodzenia naprawienia szkody, którą poniósł w wyniku wykonania przez konsumenta uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

Obowiązanym do naprawienia szkody jest ten z poprzednich sprzedawców, wskutek którego działania lub zaniechania rzecz stała się wadliwa. Ustawa przewiduje krótki – sześciomiesięczny – termin przedawnienia tych roszczeń sprzedawcy. Rozpoczyna on swój bieg z dniem poniesienia przez sprzedawcę kosztów w wyniku wykonania uprawnień przez konsumenta.

Odszkodowanie obejmuje zwrot wydatków niezbędnych w celu realizacji uprawnień konsumenta, w szczególności związanych z wymianą lub usunięciem wady rzeczy sprzedanej, jej demontażem, transportem i ponownym zamontowaniem, a ponadto kwotę, o którą została obniżona cena rzeczy, oraz utracone korzyści.

Odpowiedzialności takiej nie można wyłączyć ani ograniczyć.


Paulina Rojek

Radca Prawny

Radca prawny wpisana od 2013 roku na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2007 roku zdobywała doświadczenie jako prawnik w kancelariach radców prawnych bądź działach prawnych przedsiębiorstw. Obecnie wykonuje zawód w formie Kancelarii Radcy prawnego.
Specjalizuje się w udzielaniu porad, opinii oraz sporządzaniu pism procesowych w sprawach związanych z szeroko pojętym prawem cywilnym - własnością, zobowiązaniami, umowami, spadkami, prawem konsumenckim, rodzinnym, a także prawem pracy i ubezpieczeń społecznych.
Od 2014 roku współpracuje z e-prawnik.pl.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika