Podatek od nieruchomości

Ogrodzenie wokół siedziby przedsiębiorstwa jako przedmiot opodatkowania

Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości

Wedle artykułu 2 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości( dalej PNieruch.)  podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

1) grunty;

2) budynki lub ich części;

3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Opodatkowaniu  nie podlegają natomiast użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 3 pkt.3 przez „budowlę” rozumieć należy: każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

W zakresie pojęcia urządzenia budowlanego mieszczą się natomiast urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki(art.3 pkt. 9 Pnieruch).

 

Jak zakwalifikować ogrodzenie?

            O kwalifikacji ogrodzenie oczywiście każdorazowo decyduje organ podatkowy. Będzie ona zależna od rodzaju tego ogrodzenia, a zwłaszcza składników z którego ono się składa. Wedle interpretacji podatkowej Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 16 marca 2011 roku ogrodzenie posiadające fundament żelbetonowy i słupki z cegły klinkierowej osadzone co 3 metry na elementach stalowych z wypełnieniem powtarzalnymi stalowymi segmentami ogrodzeniowymi , to urządzenie budowlane mieszczące się w kategorii budowli.

Należy jednak pamiętać, że interpretacja taka ma moc wiążącą tylko w indywidualnej sprawie w której została wydana i to tylko wobec organu, który ja wydał.

 

Związek z działalnością gospodarczą jako przesłanka opodatkowania

            Zgodnie z powyższym, ogrodzenie może być zakwalifikowane jako urządzenie budowlane będące zarazem budowlą. Jako takie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, jeśli związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej. Za działalność gospodarczą uznaje się zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób ciągły i zorganizowany. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z zakresu pojęcia działalności gospodarczej wyłącza prowadzenie:

  • działalności rolniczej lub leśnej        
  • wynajmu turystom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych znajdujących się na obszarach wiejskich przez osoby ze stałym miejscem pobytu w gminie położonej na tym terenie, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 5.

 

Sposób opodatkowania ogrodzenia

Wedle art. 5 ustawy to Rada gminy, na której terenie dana nieruchomość się znajduje, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Ustawa nakłada na Radę jednak pewne ograniczenia stanowiąc, iż stawki nie mogą przekroczyć rocznie ( odnośnie budowli) 2% ich wartości  o której w przepisach o podatkach dochodowych, ustalonej na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiącej podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartości z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Podstawa prawna

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 31)

Tomasz Schwertner

www.e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Firma Expert

26.5.2013 21:13:7

Re: Ogrodzenie wokół siedziby przedsiębiorstwa jako przedmiot opodatkowania

Witam. Robiłem ogrodzenie oddziałowi zagospodarowania mienia jest to oddział należący do kompanii węglowej,fakture wystawiłem 10 maja 2013,jaki vat mam uwzględnić.Ogrodzenie nie było zbrojone,słupki zalewane w ziemi i podmurówki.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY