e-prawnik.pl Porady prawne

Poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika

5.11.2015

Michał Pichór

Radca prawny

Wierzyciel jest dysponentem postępowania egzekucyjnego. W związku z czym, co do zasady, wszczyna on to postępowanie, składając wniosek egzekucyjny, w którym wskazuje dłużnika, jego majątek oraz określa sposoby egzekucji. Jednakże często na przeszkodzie w przeprowadzeniu skutecznego postępowania egzekucyjnego, stoi brak wiedzy wierzyciela o majątku dłużnika, co implikuje konieczność jego odnalezienia. Jedną z możliwości ustalenia składników majątkowych naszego dłużnika jest instytucja zlecenia komornikowi poszukiwania majątku.

  

Regulacja prawna zlecenia komornikowi poszukiwania majątku

 Wskazana metoda poszukiwania majątku dłużnika, została przewidziana w art. 797(1) kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z nim "wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika". Żądanie takie należy złożyć do komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne. Bez znaczenia jest tutaj okoliczność, czy jest to komornik właściwy z mocy ustawy, czy też wybrany przez wierzyciela. Zlecenie można zgłosić zarówno w samym wniosku egzekucyjnym, jak również później, w toku postępowania. Poszukiwanie majątku powinno być ograniczone do sposobów egzekucji wskazanych przez wierzyciela.

Jak komornik ustala składniki majątku dłużnika?

W celu ustalenia majątku dłużnika, komornik może podjąć szereg działań. W szczególności zgodnie z art. 761 § 1 kodeksu postępowania cywilnego "Organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji." Co również ważne, zgodnie z art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. ł prawa bankowego, Bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową m.in. na żądanie komornika sądowego w zakresie niezbędnym do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, postępowania zabezpieczającego oraz wykonywania innych czynności wynikających z jego ustawowych zadań. W praktyce zatem, najczęściej ustalenie majątku dłużnika będzie polegało na żądaniu od dłużnika wyjaśnień oraz na złożeniu zapytań do np. Urzędu Skarbowego, Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Starostwa Powiatowego, zapytania w systemie OGNIVO.

 Jakie są koszty zlecenia poszukiwania majątku?

Zgodnie z art. 53 a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, opłata od zlecenia komornikowi poszukiwania majątku dłużnika jest dwuetapowa. Pierwsza część tej opłaty, w wysokości 2 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jest pobierana od wierzyciela przy zleceniu komornikowi przedmiotowej czynności. W tym celu komornik wzywa wierzyciela do jej uiszczenia w terminie 7 dni od dnia odebrania wezwania, pod rygorem zwrotu zlecenia. Natomiast druga część opłaty uregulowana jest w ust. 2 wskazanego artykułu. Zgodnie z nim w razie odnalezienia majątku dłużnika komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 5% szacunkowej wartości tego majątku, nie więcej jednak niż 100% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W razie skutecznej egzekucji pobiera on ją bezpośrednio od dłużnika.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Re: Poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika

Mariusz Michel

28.4.2016 10:45:38

Re: Poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika

Komornicy kasę za poszukiwanie biorą i... na tym koniec . Bo ciężko zapytanie do skarbówki i do Zusu nazwać "poszukiwaniem" . W iluś tam moich postępowaniach jest regułą że komornik zedrze ze mnie kasę ( i ma dla siebie), a po daniu czasu dłużnikowi na wyprowadzenie bądź ukrycie majątku umarza egzekucję ( jeszcze trzeba się o to upomnieć ).Z uwagi na rejonizację dłużnik jest często kolegą ze szkoły lub znajomym znajomego więc jeszcze skorzysta z konsultacji z komornikiem na temat jak "wywalić w kosmos" wierzyciela .Inna sprawa to ogólnie znane patologie które wyczyniają powszechnie syndycy . Taka nasza kochana polska rzeczywistość.

Re: Poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika

Overwinnaar van D

11.11.2015 22:39:28

Re: Poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika

...Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. (Mt 7,7-8)...

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ