Skutki otwarcia postępowania układowego co do majątku dłużnika - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Datą otwarcia postępowania układowego jest data postanowienia sądu i ta właśnie data jest rozstrzygająca dla powstania skutków prawnych związanych z otwarciem postępowania układowego. Gdy dłużnikiem jest przedsiębiorstwo państwowe, datą otwarcia będzie data uprawomocnienia się postanowienia o otwarciu postępowania układowego.

Jakie znaczenie ma otwarcie postępowania układowego dla dłużnika?

Niezwykle istotne jest, iż po otwarciu postępowania układowego dłużnik nie traci zarządu majątku, nie traci także zdolności do czynności prawnych, ani zdolności do czynności procesowych. Skutkiem mającym wpływ na dłużnika jest ograniczenie dłużnika w swobodnym rozporządzaniu jego majątkiem oraz w dokonywaniu przez niego czynności procesowych. Warto przy tym zauważyć, że ograniczenia te nie polegają na bezwzględnym zakazie dokonywania przez dłużnika pewnych czynności prawnych lub procesowych, lecz na potrzebie uzyskiwania przez dłużnika zgody nadzorcy sądowego na dokonanie tych czynności. Natomiast wspomniane ograniczenia odnoszą się takich czynności dłużnika, które mają charakter rozporządzający lub zobowiązujący.

Jakie inne skutki niesie ze sobą otwarcie postępowania układowego?

Otwarcie postępowania układowego nie stwarza podstawy do rozwiązania, wypowiedzenia lub zmiany treści wcześniej zawartych umów.

Spłata długów objętych postępowaniem układowym nie może być oczywiście w tym czasie dokonywana, natomiast spłata długów nie objętych postępowaniem jest wręcz obowiązkowa.

Po otwarciu postępowania (aż do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia co do układu albo umorzenia postępowania) nie można wszcząć, ani kontynuować już wszczętej, egzekucji w poszukiwaniu wierzytelności objętej postępowaniem układowym.

W poszukiwaniu wierzytelności nie objętych postępowaniem układowym można po otwarciu postępowania, bez ograniczenia, zarówno wszczynać nowe egzekucje, jak i dalej prowadzić egzekucje wszczęte przed otwarciem postępowania.

Bardzo istotne jest, iż otwarcie postępowania układowego nie tamuje możności wszczynania przeciwko dłużnikowi nowych spraw sądowych.

Pamiętaj, że:

  • Zgody nadzorcy sądowego (dla skuteczności) wymagają tylko te czynności prawne dłużnika, w których mieści się rozporządzenie jego majątkiem lub zobowiązanie o charakterze majątkowym, czyli czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu,
  • Czynności prawne dłużnika, które wymagają zgody nadzorcy sądowego, jednak dłużnik na nie takiej zgody nie uzyskał nie są bezwzględnie nieważne, są natomiast bezskuteczne w stosunku do wierzycieli (w przypadku, gdy osoba, z którą dłużnik dokonał czynności, wiedziała, że dłużnika nie ma na nią zgody nadzorcy, a czynność taka jej wymagała),
  • Wierzytelności, które wynikają z czynności prawnych dłużnika, dokonanych za zezwoleniem nadzorcy sądowego lub nie wymagają takiego zezwolenia, nie są objęte postępowaniem układowym (dłużnik zobowiązany jest zaspokoić je w pełnej wysokości, bez względu na korzyści wynikające z układu),
  • Postępowanie egzekucyjne, które zostało wszczęte przed otwarciem postępowania układowego, podlega zawieszeniu na podstawie postanowienia właściwego organu egzekucyjnego, działającego z urzędu,
  • Po uprawomocnieniu się postanowienia zatwierdzającego układ postępowanie egzekucyjne ulega umorzeniu.
  • Stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r. w związku z utratą mocy obowiązującej rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.).

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowem (Dz. U. 1934 r., Nr 93, poz. 836 ze zmianami).

Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika