Obywatelstwo

Służba wojskowa studentów

Obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Obowiązek obrony kraju wynika z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Powszechnemu obowiązkowi obrony podlegają wszyscy obywatele polscy zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku. Obywatel polski będący równocześnie obywatelem innego państwa nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach powszechnego obowiązku obrony obywatele polscy są obowiązani do pełnienia służby wojskowej, służby w obronie cywilnej, odbywania przysposobienia obronnego, uczestniczenia w samoobronie ludności, pełnienia służby w jednostkach zmilitaryzowanych, odbywania służby zastępczej oraz do wykonywania świadczeń na rzecz obrony.

Służba wojskowa

Najpełniejszym przejawem realizacji obowiązku obrony RP jest obowiązkowa służba wojskowa. Obowiązkowej służbie wojskowej podlegają:
1) mężczyźni, począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą osiemnaście lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat, a posiadający stopień oficerski - sześćdziesiąt lat życia,
2) kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do tej służby, począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą osiemnaście lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą czterdzieści lat, a posiadające stopień oficerski - pięćdziesiąt lat życia.

W przypadku studentów, służba wojskowa polega na odbywaniu zajęć wojskowych oraz przeszkolenia wojskowego.

Przeszkolenie wojskowe studentów następuje po uzyskaniu przez studenta statusu absolwenta. Absolwentem jest osoba, która złożyła egzaminy wymagane planem studiów, w tym egzamin dyplomowy, i uzyskała uprawnienia do otrzymania dyplomu.

Przeszkolenie to trwa 6 miesięcy

Jednakże od rou akademickiego 2002/2003 studenci mogą także spełnić swój obowiązek poprzez uczestnictwo w przeszkoleniu wojskowym w trakcie studiów.

Kiedy student może uczestniczyć w przeszkoleniu wojskowym?

Przeszkolenie wojskowe w trakcie studiów mogą odbywać studenci którzy zaliczyli drugi rok studiów wyższych zawodowych lub trzeci rok jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.


Warunkiem odbycia przeszkolenia wojskowego w trakcie studiów jest:

 1. Odbycie przez studenta kursu przysposobienia obronnego i złożenie egzaminu z przysposobienia obronnego.
 2. Złożenie przez studenta, nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia zdania egzaminu, udokumentowanego wniosku do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień o powołanie go do odbycia tego przeszkolenia, przeznaczenie studenta przez wojskowego komendanta uzupełnień do odbycia przeszkolenia wojskowego.

Kiedy student może odbyć kurs przysposobienia obronnego?

Kurs przysposobienia obronnego w trakcie studiów mogą odbyć studenci, którzy zaliczyli pierwszy rok studiów wyższych zawodowych lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych. Kurs ten studenci mogą odbyć mogą odbyć na swój wniosek w pierwszym semestrze drugiego roku studiów zawodowych lub drugim semestrze drugiego roku jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Kurs przysposobienia obronnego jest nieobowiązkowym przedmiotem nauki, objętym planem studiów. Warunki do odbycia przysposobienia obronnego zobowiązane są studentom zapewnić uczelnie.

A gdy student studiuje za granicą?

Do odbycia kursu przysposobienia obronnego upoważnieni są także studenci odbywający naukę za granicą. Studenci tacy mogą w wybranych uczelniach w kraju prowadzących przysposobienie obronne, zdawać egzamin z zakresu wiedzy objętej przysposobieniem obronnym na zasadach określonych dla studentów szkół wyższych w kraju.

Egzamin

Kurs przysposobienia obronnego kończy się egzaminem, którego zaliczenie odnotowane będzie w indeksie studenta.

Zdanie takiego egzaminu jest warunkiem do odbycia przeszkolenia wojskowego w trakcie studiów.

Gdzie i jak długo odbywa się przeszkolenie wojskowe?

Przeszkolenie to odbywa się w jednostkach wojskowych. Trwa ono przez okres do 6 tygodni. Okresu przeszkolenia nie można dzielić, gdyż musi ono się odbyć w nieprzerwanym terminie.

Przeniesienie do rezerwy

Studenci, którzy odbyli przeszkolenie wojskowe w toku studiów, przenoszeni są do rezerwy z dniem zakończenia przeszkolenia.

W przypadku, gdy student odbędzie kurs przysposobienia obronnego i zdał egzamin, a pomimo złożonego wniosku o odbycie przeszkolenia wojskowego na przeszkolenie to nie zostanie skierowany i przeszkolenia tego nie odbędzie do dnia, w którym uzyskał status absolwenta, zostanie przeniesiony do rezerwy w dniu uzyskania tego statusu.

Pamiętaj że:

 • Aby odbyć przeszkolenie wojskowe w toku studiów, należy odbyć kurs przysposobienia obronnego i zdać egzamin,
 • Przeszkolenie wojskowe w trakcie studiów odbywa się na wniosek,
 • Wniosek należy złożyć w terminie miesiąca od zdania egzaminu z przysposobienia obronnego,
 • Wojskowy komendant uzupełnień nie zawsze skieruje nas na szkolenie, nawet gdy złożymy odpowiednie wnioski,
 • Jeżeli nie zdecydujemy sie na odbycie przeszkolenia wojskowego w trakcie studiów, po ich ukończeniu bedziemy musieli spełnic swój obowiazek wobec ojczyzny służąc przez 6 miesięcy w jednostce wojskowej. Od 1 stycznia 2004 roku przeszkolenie wojskowe będzie trwało tylko 3 miesiące,
 • Po uzyskaniu statusu absolwenta, wojsko może nas ścigać przez max. 18 miesięcy !!!

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r., Nr 21, poz. 205 ze zmianami).

Obserwuj nas na:

Tagi:  student, wojsko

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 14.2.2018

  Trwa tegoroczna kwalifikacja wojskowa

  Tegoroczna kwalifikacja wojskowa będzie trwała do 28 kwietnia. Obejmie około 220 tysięcy osób – przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 1999 roku. Każda osoba podlegająca (...)

 • 25.1.2019

  W lutym rusza kwalifikacja wojskowa

  Tegoroczna kwalifikacja wojskowa będzie trwała od 4 lutego do 26 kwietnia. Obejmie ona około 210 tysięcy osób – przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2000 roku. Poza tym przewidziano podwyżki (...)

 • 7.4.2017

  Państwowa Służba Ochrony zastąpi BOR?

  Projekt ustawy o Państwowej Służbie Ochrony przygotowywany w MSWiA trafił do konsultacji wewnątrzresortowych. Nowa formacja ma zastąpić istniejące dziś Biuro Ochrony Rządu. Zmiany mają (...)

 • 19.9.2018

  Będą surowe kary za cofanie liczników w samochodach

  Do Sejmu trafiły przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości zmiany w prawie, które pozwolą ukrócić oszukańczy proceder „przekręcania” liczników w używanych autach. (...)

 • 15.9.2017

  Prawa studentów w nowej ustawie

  Uczelnia będzie miała obowiązek ustalenia i przedstawienia opłat pobieranych od studentów (przez cały przewidywany okres studiów aż do ich ukończenia) już przed rozpoczęciem rekrutacji. W (...)