Odpowiedzialność za długi

Spadkobierco, czy wiesz, według jakich zasad odpowiadasz za długi spadkowe przed przyjęciem spadku, a według jakich po jego przyjęciu?

Strona 1 z 2

Analizując sytuację prawną spadkobiercy pod kątem odpowiedzialności za długi spadkowe należy wyróżnić trzy okresy, w których zasady odpowiedzialności mogą się od siebie różnic. I tak będą to następujące okresy:

 1. od otwarcia spadku (tj. od śmierci spadkodawcy) do przyjęcia spadku,
 2. od przyjęcia spadku do działu spadku,
 3. okres po dokonanym dziale spadku.

Jak odpowiada spadkobierca do przyjęcia spadku?

Od momentu otwarcia spadku do chwili przyjęcia spadku spadkodawca odpowiada za długi spadkowe tylko ze spadku, co oznacza, iż odpowiada jedynie przedmiotami (prawami) wchodzącymi w skład spadku. Wierzyciele mogą więc żądać zaspokojenia swoich roszczeń jedynie z przedmiotów spadkowych, nie mogą natomiast sięgnąć do dotychczasowego majątku spadkobiercy. Jeśli spadkobierca w przepisanym terminie (sześciu miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o tytule swego powołania, czyli o tym, że został spadkobiercą) złoży przed sądem lub notariuszem oświadczenie o odrzuceniu spadku, nie będzie ponosił odpowiedzialności za długi spadkowe, jako że nie dziedziczy spadku.

Jakie zasady rządzą okresem od otwarcia spadku do jego przyjęcia?

Ustawodawca zostawia spadkodawcy do wyboru dwie zasady: pełnej odpowiedzialności i odpowiedzialności ograniczonej.

Z pełną odpowiedzialnością mamy do czynienia w sytuacji prostego przyjęcia spadku. Dochodzi do niego wskutek bądź złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku wprost, bądź wskutek niezłożenia w określonym powyżej terminie żadnego oświadczenia, przez co uważa się, że spadkobierca przyjął spadek wprost. Pełna odpowiedzialność oznacza, iż wierzyciele spadkowi, by zaspokoić swe roszczenia, mogą sięgnąć zarówno do majątku, jaki spadkobierca otrzymał w wyniku dziedziczenia, jaki i do dotychczasowego majątku spadkobiercy.

Jeżeli cały spadek przypadł jednej osobie, oba majątki, tj. spadkowy i dotychczasowy, zlewają się w jeden, i w nim wierzyciele spadkowi mogą szukać zaspokojenia (jeżeli było kilku spadkobierców, majątki dotychczasowe zlewają się z udziałami spadkowymi dopiero po dziale spadku). PRZYKŁAD: jeżeli A przyjął wprost spadek o wartości 120tys. obciążony długami o wartości 250tys., różnicę będzie musiał pokryć z majątku dotychczasowego.

Z kolei ograniczona odpowiedzialność występuje w związku z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oto sposoby, w jakie spadkobierca może osiągnąć skutek w postaci przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza:

 1. może w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o podstawie swego powołania do spadku (tzn. od momentu, w którym dowiedział się, że przypadł mu spadek), złożyć przed sądem lub notariuszem oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 2. jeżeli spadkobierca nie złoży w powyższym terminie żadnego oświadczenia, uważa się, że przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, jeśli:
  • jest osobą nie mającą pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • jest osobą, co do której istnieje podstawa do całkowitego ubezwłasnowolnienia,
  • jest osobą prawną.
 3. jeżeli jeden ze spadkobierców przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, uważa się, że także spadkobiercy, którzy nie złożyli w terminie żadnego oświadczenia przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Ograniczona odpowiedzialność sprowadza się do tego, iż spadkobierca odpowiada całym swoim majątkiem ale jedynie do wysokości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku, tj. aktywów spadku. PRZYKŁAD: jeżeli A przyjął z dobrodziejstwem inwentarza spadek o wartości 100tys., a obciążony długami o wartości 120tys.

Polub nas na Facebooku:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: