Kilka informacji o transporcie „door to door”

Transport „door to door” - o co chodzi?

Usługi indywidualnego transportu „door-to-door” to projekt, który ma wprowadzić nową jakość usług transportowych w jednostkach samorządu terytorialnego – szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie dostęp do placówek zdrowia czy rehabilitacji jest często znacznie utrudniony. Do kiedy można składać wnioski w konkursie? Kto skorzysta z pomocy? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

W ramach projektu „door-to-door” jednostki samorządu terytorialnego będą mogły skorzystać z grantów, dzięki którym możliwe będzie zapewnienie osobom niepełnosprawnym bezpośredniego transportu do placówek zdrowia, rehabilitacji czy zakładów pracy.

Najczęściej zadawane pytania

Do kiedy można składać wnioski w konkursie grantowym?

Nabór wniosków w konkursie grantowym rozpoczął się 22 czerwca i potrwa do 21 sierpnia br. do godz. 14.00.

Gdzie złożyć taki wniosek?

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków: http://door.pfron.org.pl.

Jakie podmioty są uprawnione do udziału w konkursie? Miasto na prawach powiatu? Związek powiatu i gmin? Stowarzyszenie gmin?

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosku o finansowanie projektu grantowego są gminy, powiaty, związki i porozumienia gmin oraz związki i porozumienia powiatów.

Miasto na prawach powiatu może być więc podmiotem wnioskującym o przyznanie grantu, podobnie jak związek powiatowo – gminny. Z kolei Stowarzyszenia gmin i Stowarzyszenia powiatów ze względu na formę prawną nie mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie grantu. Jako organizacje pozarządowe mogą być partnerem w realizacji projektu grantowego.

Czy usługa transportu door to door musi być realizowana samodzielnie przez jednostkę samorządu terytorialnego?

Usługa w ramach przyznanego grantu może być realizowana zarówno samodzielnie przez jednostkę samorządu terytorialnego (JST), jak i przez jednostkę organizacyjną czy spółkę komunalną (jeden z trzech podstawowych modeli świadczenia usługi transportu door-to-door). Co ważne, jednostka organizacyjna JST nie może być podmiotem wnioskującym o przyznanie grantu. Niezależnie od podziału zadań i obowiązków, to jednostka samorządu terytorialnego będąca stroną umowy o przyznanie grantu ponowi odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu.

Uwaga! Jednostka organizacyjna może uzyskać pełnomocnictwo do złożenia wniosku w imieniu danej jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku braku takiego upoważnienia wniosek musi zostać złożony przez podmiot wskazany w rozdz. 2.1 Regulaminu.

Kim są użytkownicy projektu grantowego?

Przez użytkowników projektu należy rozumieć  osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, które ukończyły 18 rok życia.

Czy uczestnikiem programu usługi door-to-door może być osoba niepełnosprawna intelektualnie, ale sprawna ruchowo?

Zgodnie z regulaminem konkursu osobą „z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” jest osoba, która ma trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym poruszająca się na wózku inwalidzkim, o kulach, niewidoma, słabowidząca i inne). Będą to zatem zarówno osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia.

Jeżeli osoby, które wskazano w pytaniu, potrzebują wsparcia w zakresie mobilności, to są adresatami wsparcia w ramach konkursu.

Koszty kwalifikowalne projektu grantowego. Jakie kwoty dofinansowania przewiduje projekt oraz jaki jest przyjęty w warunkach grantu podział procentowy udziału dotacji względem środków własnych jednostek samorządu terytorialnego?

Maksymalna wartość grantu dla jednego wnioskodawcy wynosi 1 000 000 zł w przypadku wniosku dotyczącego wyłącznie uruchomienia usług transportowych door-to-door oraz 2 000 000 zł w przypadku wniosku dotyczącego uruchomienia usług transportowych door-to-door oraz wprowadzenia usprawnień/dostosowań architektonicznych w częściach wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Ważne! Wkład własny JST nie jest wymagany. W ramach projektu koszty merytoryczne realizacji poszczególnych zadań finansowane są w 100 proc.

Czy kosztem kwalifikowalnym są wydatki związane z zarządzaniem projektem i promocją projektu, księgowej i koordynatora?

Zgodnie z regulaminem koszty personelu merytorycznego związanego z realizacją usług transportu door-to-door stanowią koszty kwalifikowalne projektu grantowego. To np. kierowca pojazdu, osoba przyjmująca zgłoszenia od użytkowników usługi door-to-door. Nie można jednak kwalifikować personelu obsługowego, który rozliczany byłby w ramach kosztów pośrednich np. księgowej czy koordynatora projektu oraz kosztów związanych z promocją projektu.

Czy dotychczasowy dowóz dzieci z niepełnosprawnościami zorganizowany przez gminę np. do szkół wyklucza ją z możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach projektu?

Wykonywanie zadań własnych gminy nie wyklucza jej z udziału w konkursie grantowym. Należy jednak pamiętać, że realizacja projektu grantowego nie może dotyczyć użytkowników poniżej 18 roku życia oraz nie może powielać zadań, co do których gmina ma obowiązek organizowania i finansowania – w ramach innych środków publicznych.

Przepisy warunkujące organizację bezpłatnego dowozu lub zwrotu kosztów dowozu do placówek oświatowych przez gminę od roku szkolnego 2019/2020 określone zostały przez ustawę - Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.

Źródło: gov.pl/web/rodzina


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika