Uwaga rodzice! Dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju! - lipiec 2007 roku

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie i uchwałę w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i jednolitego stroju.Program skierowany jest do dzieci z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto. Dofinansowanie podręczników szkolnych dotyczy dzieci w klasach od 0 do III. Rozporządzenie to, obowiązujące od 13 lipca 2007 r., określa szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2007 r. "Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów", ustanowionym uchwałą nr 116/2007 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2007 r. "Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 

Dotychczas funkcjonujący program pomocy finansowej dla uczniów, tzw. „Wyprawka szkolna", obejmował 120 tys. uczniów natomiast aktualny program ma obejąć aż 500 tys. dzieci. Zdaniem autorów programu zaletą nowej procedury ma być jej prostota.

Jakie osoby są uprawnione do korzystania z pomocy w zakresie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych?Z dofinansowania zakupu podręczników szkolnych mogą skorzystać dzieci rozpoczynające w roku szkolnym 2007/2008 roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje dzieciom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 351 zł. 

Jakie osoby są uprawnione do korzystania z pomocy w zakresie dofinansowania zakupu jednolitego stroju?

Z takiej pomocy materialnej dla uczniów mogą skorzystać uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu jednolitego stroju przysługuje uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 351 zł.

W jakiej wysokości dofinansowanie można otrzymać?

Kwota dofinansowaniazakupu podręczników szkolnych jest różna i została ustalona w oparciu o ceny podręczników na różnych etapach nauki. Dofinansowanie zakupu podręczników nie może przekroczyć kwoty:

 • 70 zł - dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne,
 • 130 zł – dla uczniów klas I szkół podstawowych,
 • 150 zł – dla uczniów klas II szkół podstawowych,
 • 170 zł – dla uczniów klas III szkół podstawowych.

Dofinansowanie zakupu jednolitego stroju wynosi zaś 50 zł na jednego ucznia

Jak ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników?

Oto kolejne etapy procedury udzielania dofinansowania:

 1. Rodzice składają wniosek o dofinansowanie w szkole, w której dziecko będzie uczyło się w roku szkolnym 2007/2008 (do wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub - w uzasadnionych przypadkach - oświadczenie o wysokości dochodów).
 2. Rodzice dokonują zakupu podręczników (w dowolnym terminie).
 3. Rodzice przedstawiają dyrektorowi szkoły dowód zakupu podręczników lub - w przypadku braku możliwości okazania dowodu zakupu - oświadczenie o cenie zakupionych podręczników.
 4. Dyrektor szkoły/zerówki przekazuje rodzicom dofinansowanie.

A oto szczegóły:

Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych następuje na wniosek rodziców ucznia, jego opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, a także dyrektora szkoły lub przedszkola, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wniosek składa się w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2007/2008.

 Wnioski składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla siedziby szkoły, a w przypadku wniosków o przyznanie pomocy na zakup podręczników uczniom ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Wnioski są do pobrania w przedszkolach i szkołach. W wielu gminach terminy te upływają na początku sierpnnia!

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. Natomiast w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów.

Następnie dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy na zakup podręczników i jednolitego stroju, i przekazuje ją odpowiednio wójtowi gminy, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na siedzibę szkoły, a w przypadku ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Po otrzymaniu takiej listy uczniów odpowiednio wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta, a w przypadku pomocy uczniom ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przekazuje dyrektorowi szkoły środki na dofinansowanie odpowiednio zakupu podręczników. 

Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom) koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy wskazanej wyżej. W przypadku zaś braku możliwości przedłożenia dowodu zakupu dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom) koszty zakupu podręczników po złożeniu przez nich oświadczenia o cenie zakupionych podręczników.

Jak ubiegać się o dofinansowanie zakupu jednolitych strojów? 

 1. Rodzice składają wniosek o dofinansowanie w szkole, w której dziecko będzie uczyło się w roku szkolnym 2007/2008 (do wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub - w uzasadnionych przypadkach - oświadczenie o wysokości dochodów).
 2. Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom dofinansowanie.

A oto szczegóły:

Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu jednolitych strojów szkolnych następuje na wniosek rodziców ucznia, jego opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, a także dyrektora szkoły lub przedszkola, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wniosek składa się w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2007/2008. Wnioski składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla siedziby szkoły. W wielu gminach terminy te jeszcze nie upłynęły!

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. Natomiast w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów.

Następnie dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy na zakup podręczników i jednolitego stroju, i przekazuje ją odpowiednio wójtowi gminy, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na siedzibę szkoły, a w przypadku ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Po otrzymaniu takiej listy uczniów odpowiednio wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta, a w przypadku pomocy uczniom ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przekazuje dyrektorowi szkoły środki na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju. 

Na koniec dyrektor szkoły wypłaca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom) kwotę 50 zł dla ucznia, któremu przyznano pomoc. Zgodnie z rządowym harmonogramem realizacji Programu dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i dofinansowanie zakupu jednolitego stroju przez dyrektorów przedszkoli/szkół powinno nastąpić do dnia 31 sierpnia 2007 r.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju (Dz. U. 2007 r., Nr 120, poz. 819);
 • Uchwała Nr 116/2007 Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2007 r. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów”;
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 r., Nr 64, poz. 593, ze zm.)

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika