Będzie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Co regulują nowe przepisy? 

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa określa zasady funkcjonowania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, będącego państwową osobą prawną i instytucją wykonawczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. 

Ustawa zawiera przepisy ustrojowe dotyczące funkcjonowania Krajowego Ośrodka. Przepisy ustanawiające Krajowy Ośrodek, przepisy zmieniające, dostosowujące, przejściowe oraz przepisy o wejściu w życie ustawy, zostały zamieszczone w odrębnej ustawie z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 września 2017 r. Ma ona na celu poprawę sytuacji w obszarze agencji rolnych, w tym racjonalizację podziału zadań i optymalizacji ponoszonych na nie wydatków. Ośrodek będzie instytucją przygotowaną strukturalnie i posiadającą kompetencje do przejęcia zadań związanych z doradztwem rolniczym i programami pomocowymi dla rolnictwa. Docelowo zarządzać ma także nowymi instrumentami wsparcia i stabilizowania sytuacji w rolnictwie, np. ochroną dochodów rolniczych, marketingiem rolnym oraz scalaniem i wymianą gruntów.

Czym ma zajmować się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa?

Krajowy Ośrodek będzie realizował zadania wynikające z polityki państwa, w szczególności w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich. I tak zadaniami Krajowego Ośrodka ustanowiono m.in.: tworzenie oraz poprawę struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych, tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, restrukturyzację oraz prywatyzację mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolnicze, obrót nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa użytkowanymi na cele rolne, administrowanie zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele rolne, wspieranie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie, obsługę funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, gromadzenie, analizę i udostępnianie informacji dotyczących rynków produktów rolnych i żywnościowych, opracowywanie i upowszechnianie informacji związanych z realizacją mechanizmów aktywnej polityki rolnej na rynkach produktów rolnych i żywnościowych, prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych, mających na celu promowanie produktów rolnych, wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą, udzielanie dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach.

Jak Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ma funkcjonować?

Krajowy Ośrodek (będący państwową osobą prawną i instytucją wykonawczą w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi) będzie złożony z biura Krajowego Ośrodka oraz z oddziałów terenowych. Statut Krajowego Ośrodka zostanie nadany przez ministra nadzorującego, w formie rozporządzenia.

Organem Krajowego Ośrodka będzie Dyrektor Generalny, kierujący Krajowym Ośrodkiem i reprezentujący go na zewnątrz. Dyrektora Generalnego będzie powoływał Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, a zastępców Dyrektora Generalnego – minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

Nabór do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Krajowym Ośrodku, z wyłączeniem stanowisk Dyrektora Generalnego i jego zastępcy, kierowników komórek organizacyjnych w biurze Krajowego Ośrodka i ich zastępców, głównego księgowego i dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów terenowych, będzie otwarty i konkurencyjny. Ustawa określa również tryb przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy. 

Dyrektor Generalny i dyrektorzy oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka będą organami postępowania administracyjnego i będą wydawali decyzje administracyjne w zakresie określonym w odrębnych przepisach. Organem wyższego stopnia ustanowiono Dyrektora Generalnego - w stosunku do dyrektorów oddziałów terenowych, oraz ministra właściwego do spraw rozwoju wsi - w stosunku do Dyrektora Generalnego.

Ustawa określa zasady gospodarki finansowej Krajowego Ośrodka oraz zasady prowadzenia kontroli podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Krajowy Ośrodek.

Krajowy Ośrodek będzie mógł dokonywać, za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych, emisji własnych obligacji. Ponadto ustawa umożliwia Krajowemu Ośrodkowi wykorzystywanie mienia do ustanawiania zabezpieczeń zaciąganych zobowiązań finansowych oraz emisji obligacji.

Wprowadzenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa zawiera przepisy zmieniające, dostosowujące, przejściowe oraz przepisy o wejściu w życie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Obie ustawy stanowią pakiet legislacyjny zmierzający do optymalizacji funkcjonowania jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tym celu przedłożona ustawa w art. 45 znosi Agencję Rynku Rolnego i Agencję Nieruchomości Rolnych, oraz tworzy, z dniem 1 września 2017 r., Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zwanego dalej: „Krajowym Ośrodkiem”. 

Ustawa dokonuje zmian w 44 innych ustawach, w celu umożliwienia utworzenia i funkcjonowania Krajowego Ośrodka.

Na mocy ustawy, Krajowy Ośrodek przejmie ogół praw i obowiązków znoszonej Agencji Nieruchomości Rolnych, w szczególności mienie, wierzytelności i zobowiązania. Krajowy Ośrodek stanie się z mocy prawa stroną umów i porozumień, których stroną jest Agencja Nieruchomości Rolnych oraz przejdą na niego prawa i obowiązki wynikające z decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych.

Krajowy Ośrodek wstąpi również w ogół praw i obowiązków znoszonej Agencji Rynku Rolnego, z wyjątkiem praw i obowiązków, w które wstąpi Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. Wykaz praw i obowiązków, w które wstąpi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, określi minister właściwy do spraw rozwoju wsi i minister właściwy do spraw rynków rolnych, w drodze zarządzenia.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przejmie również udziały i akcje w spółkach prawa handlowego posiadane przez Agencję Rynku Rolnego i Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa.

Ustawa określa organy właściwe do prowadzenia, wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy, postępowań niezakończonych decyzją ostateczną, oraz innych postępowań prowadzonych na podstawie ustaw zmienianych. W sprawach sądowych, sądowo-administracyjnych, administracyjnych lub egzekucyjnych, w których stroną lub uczestnikiem są organy znoszonych Agencji, stroną lub uczestnikiem staną się, stosownie do swojej właściwości, Krajowy Ośrodek albo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, lub odpowiednie ich organy terenowe.

W art. 49 ustawa zobowiązuje ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, do powołania, w terminie 3 dni od dnia wejścia w życie art. 49 ustawy, Pełnomocnika do spraw utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zwanego dalej: „Pełnomocnikiem”. Celem działania Pełnomocnika będzie zorganizowanie Krajowego Ośrodka, w tym przygotowanie propozycji w zakresie siedzib oddziałów terenowych i biura Krajowego Ośrodka, podejmowanie czynności związanych z przejmowaniem przez Krajowy Ośrodek i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa praw i obowiązków, w tym mienia Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego, oraz czynności związanych z uregulowaniem stosunków pracy z pracownikami Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego.

W zakresie spraw pracowniczych, Prezes Agencji Rynku Rolnego oraz Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie art. 49 ustawy, przekażą  Pełnomocnikowi albo Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, imienne wykazy pracowników znoszonych Agencji. W terminie do dnia 31 maja 2017 r. Pełnomocnik albo Prezes Agencji zaproponuje pracownikom, na piśmie, zatrudnienie w Krajowym Ośrodku albo w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W terminie miesiąca od dnia otrzymania propozycji, pracownicy zostali zobowiązani do złożenia oświadczenia o przyjęciu albo o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków zatrudnienia. Pracownicy, którzy złożyli oświadczenie o przyjęciu zaproponowanych warunków zatrudnienia, staną się z dniem 1 września 2017 r. odpowiednio pracownikami Krajowego Ośrodka albo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pracownikom, którym w terminie do dnia 31 maja 2017 r. nie zostanie zaproponowane zatrudnienie, stosunek pracy wygaśnie w dniu 31 sierpnia 2017 r. Taki sam skutek nastąpi w stosunku do pracowników, którzy odmówią przyjęcia zaproponowanych warunków zatrudnienia. Jednakże w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy, albo w przypadku wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem stosunku pracy z dotychczasowymi pracownikami Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego, pracownikom przysługiwać będzie odprawa pieniężna ustalana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2016 r. poz. 1474).

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 września 2017 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących m.in. powołania i działania Pełnomocnika do spraw utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, przejęcia wskazanych w ustawie akt spraw, rejestrów, spisów, wykazów, ewidencji i baz danych przez Krajowy Ośrodek albo Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które obowiązują od 24 marca br.  

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. z 2017 r., poz. 623);
 • ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. z 2017 r., poz. 624).

Śledź nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 13.5.2018

  Propozycje zmian dla podmiotów skupujących mleko

  Dyrektorzy terenowych oddziałów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będą wymierzali kary pieniężne za nieprzekazanie KOWR informacji miesięcznych o ilości skupionego mleka przez (...)

 • 26.6.2017

  Zmiany w organizacji niektórych rynków rolnych?

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony (...)

 • 25.8.2017

  Program dla szkół: mleko oraz owoce i warzywa

  Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw stwarza podstawę (...)

 • 27.12.2017

  Gwarancje spłaty kredytów MŚP

  Stworzenie trwałego, systemowego instrumentu wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przy wykorzystaniu gwarancji spłaty kredytów, opartego na Krajowym Funduszu Gwarancyjnym to jeden (...)

 • 29.11.2017

  Propozycje zmian w ochronie ziemi

  Zgodnie z zapowiedziami resort rolnictwa, po blisko półtora roku od wprowadzenia rozwiązań prawnych, mających na celu ochronę gruntów rolnych, przygotował propozycje zmian, w tym doprecyzowania (...)