Energia elektryczna - prawa konsumenta

Co powinna obowiązkowo określać umowa o dostawę energię? Ile czasu ma przedsiębiorca energetyczny na rozpatrzenie reklamacji? Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urząd Regulacji Energetyki przypominają o prawach odbiorców prądu.

Z doświadczenia UOKiK wynika, że konsumenci najczęściej skarżą się na nieuczciwe praktyki podczas zawierania umowy w domu klienta. Skargi dotyczą m.in. podszywania się pod obecnego sprzedawcę energetycznego. Poszkodowanymi są często osoby starsze, które były przekonane, że wyłącznie przedłużają umowę lub aktualizują starą. O tym, że doszło do wprowadzenia w błąd klienci orientują się dopiero, gdy dostają nową fakturę. Obecnie UOKiK prowadzi 5 postępowań wyjaśniających w sprawach podejrzenia wprowadzenia w błąd przy zmianie dostawcy energii elektrycznej.

Zanim podpiszesz - pamiętaj

Kontrakty, które przedsiębiorcy energetyczni zawierają z konsumentami podlegają ścisłym wymogom określonym przez prawo. Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej są realizowane przez dwa odrębne podmioty. Sprzedawca oferuje nam towar czyli prąd, a dystrybutor, który dysponuje siecią energetyczną, świadczy usługę dostarczenia energii. Konsument może zawrzeć dwie odrębne umowy: zakupu energii oraz usługi lub też podpisać umowę kompleksową.

Warto wiedzieć, że każda umowa sprzedaży powinna regulować m.in. ilość i moc dostarczanej energii, cenę lub grupę taryfową oraz warunki wprowadzania ich zmian, informację o prawach konsumenta, w tym sposobie wnoszenia skarg i rozstrzygania sporów a także odpowiedzialność stron za niedotrzymania warunków umowy.

Natomiast umowa dystrybucyjna powinna określać m.in. wybranego przez konsumenta sprzedawcę energii elektrycznej, sprzedawcę rezerwowego (na wypadek likwidacji lub upadłości sprzedawcy właściwego) oraz parametry jakościowe energii elektrycznej i standardy jakościowe obsługi odbiorców, oraz sposób ustalania bonifikat za ich niedotrzymanie.

Rozwiązanie umowy i reklamacja usługi

Po pierwsze: pamiętaj, że jeśli zawierasz umowę w domu masz prawo do rezygnacji z niej bez ponoszenia dodatkowych kosztów w ciągu 10 dni. Przedsiębiorca energetyczny nie może utrudniać twojej decyzji.

Po drugie: jeśli stwierdzisz nieprawidłowości w rozliczeniach z przedsiębiorstwem energetycznym, możesz złożyć reklamację. Przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązane jest do jej rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi w terminie 14 dni, chyba że w umowie określony został inny termin. W razie nieuwzględniania reklamacji konsument może zażądać od dystrybutora m.in. laboratoryjnego sprawdzenia urządzeń służących do pomiaru zużywanej energii. Jednak gdy ekspertyzy te nie wykażą nieprawidłowości będzie musiał on pokryć ich koszty.

Po trzecie: w przypadku niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów obsługi oraz parametrów jakościowych energii elektrycznej - przysługują bonifikaty w wysokości określonej w taryfie lub umowie. Reklamacje dotyczące tej kwestii rozpatrywane są w terminie 14 dni od zakończenia odpowiednich kontroli i pomiarów.

(uokik.gov.pl)

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

_arp

27.4.2014 19:31:8

Re: Energia elektryczna - prawa konsumenta

Szanowni Panowie Redaktorzy! Artykuł porusza sprawę ważną dla odbiorców końcowych energii, osób fizycznych i małych przedsiębiorstw szczególnie obciążonych kosztami wytwarzania i przesyłu. Trzeba przypomnieć, że znajdujemy się w okresie trudnym i przystosowawczym gdzie dla tych grup potrzebna jest ochrona szczególna oraz wzmożona kontrola urzędów odpowiedzialnych która zapobiegać będzie nadużyciom. Słowo "Pamiętaj" oraz ścieżki reklamacyjne w obecnym gąszczu sprzecznych regulaminów doprowadzą tylko do blokady sądów a tego wszyscy powinniśmy unikać.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: