Inwestycje w efektywność energetyczną i energię odnawialną w mieszkalnictwie

Posłowie PE poparli propozycję nowelizacji rozporządzenia, które ułatwi regionom pozyskiwanie funduszy na inwestycje w efektywność energetyczną i energię odnawialną w budownictwie mieszkaniowym. Środki będą mogły zostać wykorzystane do współfinansowania programów związanych na przykład z montażem podwójnych szyb, ocieplaniem ścian, montażem kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych lub wymianą starych bojlerów na bardziej energooszczędne.

Środki z EFRR są już teraz wykorzystywane są na wspieranie interwencji w sektorze budownictwa mieszkaniowego, w tym na inwestycje związane z efektywnością energetyczną, ale tylko w nowych państwach członkowskich (UE-12) i wyłącznie na wspólne części budynku (lub na cały budynek w przypadku socjalnego budownictwa mieszkaniowego) w ubogich obszarach miejskich. Teraz środek ten będzie dotyczył wszystkich 27 państw członkowskich UE.

Porady prawne

Propozycja nie zwiększa finansowania i nie wywiera żadnego wpływu na budżet Wspólnoty. Umożliwia on jedynie państwom członkowskim, jeśli takie jest ich życzenie, przesunięcie priorytetów i przeprogramowanie swoich programów operacyjnych w celu sfinansowania działań w tej dziedzinie.

 

Do 4% całkowitych środków z EFRR

Wydatki na zwiększanie efektywności energetycznej oraz wykorzystanie energii odnawialnej w istniejącym budownictwie mieszkaniowym będą kwalifikowalne do kwoty 4% środków przyznanych z EFRR dla danego państwa członkowskiego.

Nowe państwa członkowskie (UE-12) nadal będą mogły finansować inne rodzaje wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w ramach dotychczasowych zasad EFRR (na maksymalną kwotę 3% środków EFRR alokowanych do danych programów operacyjnych lub 2% całkowitej alokacji EFRR na szczeblu krajowym). Całkowite wydatki związane z budownictwem w poszczególnych państwach członkowskich, działających na mocy różnych zasad i przepisów, mogłyby osiągnąć poziom 6% całkowitej kwoty przydzielanych im środków z EFRR.

 

Inwestycje powinny wspierać spójność społeczną

Państwa członkowskie będą określać w przepisach krajowych kategorie kwalifikujących się budynków mieszkalnych. Początkowo środki miały być wykorzystywane tylko na potrzeby  gospodarstw domowych o niskim dochodzie. Pojawiły się jednak problemy z jednolitym zdefiniowaniem tego pojęcia w przepisach krajowych. Zamiast niego wprowadzono zapis, że interwencje w sektorze budownictwa mieszkaniowego powinny wspierać spójność społeczną, a określenie dokładnych kategorii kwalifikujących się budynków mieszkalnych pozostawia się uznaniu państw członkowskich.

 

Trzy nowe kategorie kosztów kwalifikowanych

Do objęcia dofinansowaniem z EFRR kwalifikują się koszty pośrednie (do 20% bezpośrednich kosztów operacji), koszty zryczałtowane (wyliczone na podstawie standardowych, krajowych taryf zryczałtowanych kosztów jednostkowych) i kwoty ryczałtowe (do 50 tys. euro).

Powyższe opcje można łączyć wyłącznie w przypadku, gdy każda z nich dotyczy innej kategorii kosztów kwalifikowalnych lub gdy stosowane są do odrębnych projektów w ramach tej samej operacji.

Przepisy dotyczące nowych kategorii kosztów będą obowiązywać z mocą od 1 sierpnia 2006 roku.

 

Cele klimatyczne

Nowelizacja rozporządzenia nie tylko przyczyni się do promowania konkurencyjności Unii i tworzenia miejsc pracy w całej UE, ale także może wpłynąć na osiągnięcie celów europejskiej strategii na rzecz energii i zmian klimatu.  Budynki mieszkalne są źródłem 40% emisji gazów cieplarnianych w UE, ponieważ w domach marnuje się zbyt dużo energii w wyniku nieefektywnego ogrzewania, klimatyzacji i oświetlenia. Komisja uważa, że oszczędności z tytułu efektywności energetycznej w sektorze budownictwa mieszkaniowego mogłyby sięgnąć 28% jeszcze przed rokiem 2020.

 

Emmanouil ANGELAKAS (EPP-ED, GR)

Inwestycje w racjonalizację zużycia energii oraz energię odnawialną w mieszkalnictwie w ramach EFRR

Procedura: Współdecyzja

Debata: 01.04.2009

Głosowanie: 02.04.2009 

Źródło: Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego, redakcja polska


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika